งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ที่ผ่านมาส่วนมากจะใช้วิธีการสอน แบบบรรยาย ผู้เรียนมีส่วนร่วม กิจกรรมการสอนน้อยจึงทำให้ผู้วิจัย นำกิจกรรมการสอนที่ทำให้ผู้เรียนทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ที่ผ่านมาส่วนมากจะใช้วิธีการสอน แบบบรรยาย ผู้เรียนมีส่วนร่วม กิจกรรมการสอนน้อยจึงทำให้ผู้วิจัย นำกิจกรรมการสอนที่ทำให้ผู้เรียนทุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเรียนการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ที่ผ่านมาส่วนมากจะใช้วิธีการสอน แบบบรรยาย ผู้เรียนมีส่วนร่วม กิจกรรมการสอนน้อยจึงทำให้ผู้วิจัย นำกิจกรรมการสอนที่ทำให้ผู้เรียนทุก คนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมใน กระบวนการเรียนรู้ได้มากที่สุด เพื่อ กระตุ้นความสนใจเรียน การใช้ เทคนิคการเรียนแบบอภิปัญญาที่จะ ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ โดย การใช้ผังความสำคัญทางความหมาย คือ การจัดหมวดหมู่หรือ ความสัมพันธ์ของเรื่องราวการเรียน เนื้อหา ตลอดจนพัฒนาความคิด อย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล

3 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การ บัญชีต้นทุน 2 เรื่องต้นทุน มาตรฐานของวัตถุดิบของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2/1

4 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากการทำแบบทดสอบย่อยวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา การบัญชีต้นทุน 2 เรื่องต้นทุน มาตรฐานด้านวัตถุดิบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 9 คน เลขที่ชื่อ - สกุล คะแนน ทดสอบ สรุป 1 นางสาวสุ ภิญญา สิริแปง 20 ผ่าน 2 นางสาว กฤตยา ฟูไฟ 15 ผ่าน 3 นางสาว เกตแก้ว หมื่นขุม เงิน 15 ผ่าน 4 นางสาวธี ราภรณ์ ใจโต 16 ผ่าน 5 นางสาว ปภัสรา ปันแปง 18 ผ่าน 6 นางสาวนิ ลาวัลย์ ตุลวรรณ์ 20 ผ่าน 7 นางสาว ไพริน ชมพู 15 ผ่าน 8 นางสาว ขนิษฐา อาศัยบุญ 19 ผ่าน 9 นางสาว อรวรรณ เชี่ยวชา ญ 20 ผ่าน

5 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับคุณภาพ การประเมิน พฤติกรรมการทำงานของผู้เรียน ระดับชั้นปวส. 2/1 วิชา การบัญชีต้นทุน 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ เลขที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 รวมเฉลี่ย ระดับ คุณภ าพ 14433143.50 ดีมาก 23333123.00 ดี 32323102.50 พอใช้ 42323102.50 พอใช้ 54433143.50 ดีมาก 64444164.00 ดีมาก 73332112.25 พอใช้ 84433143.50 ดีมาก 94433143.50 ดีมาก

6

7


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ที่ผ่านมาส่วนมากจะใช้วิธีการสอน แบบบรรยาย ผู้เรียนมีส่วนร่วม กิจกรรมการสอนน้อยจึงทำให้ผู้วิจัย นำกิจกรรมการสอนที่ทำให้ผู้เรียนทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google