งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้เกมพัฒนาทักษะการ พิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ผู้วิจัย นางสาวสุภาภักดิ์ แก้ว ศรีมล สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้เกมพัฒนาทักษะการ พิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ผู้วิจัย นางสาวสุภาภักดิ์ แก้ว ศรีมล สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้เกมพัฒนาทักษะการ พิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ผู้วิจัย นางสาวสุภาภักดิ์ แก้ว ศรีมล สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th

2 วิชาพิมพ์ดีดเป็นวิชาหนึ่งที่ผู้เรียนต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เป็น ประจำสม่ำเสมอ ทักษะจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้และการกระทำ ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ และสม่ำเสมอ มีเทคนิคที่ถูกต้อง เช่นท่านั่ง การวาง นิ้ว การสืบนิ้ว ขึ้นลง ทั้งนี้เพื่อสร้างพื้นฐานทักษะการพิมพ์ดีดที่ดี และเป็นพื้นฐานในการผลิตเอกสาร และการพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่านักเรียนมีทักษะด้านการพิมพ์ดีด ทั้งใน เรื่องพิมพ์เร็วและความแม่นยำลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ ( มาตรฐาน พิมพ์ดีดไทย 35 คำต่อนาที, พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำต่อนาที ) และการพิมพ์งานขั้นผลิตรูปแบบ ขนาด แบบฟอร์มไม่ได้ มาตรฐาน ใช้เวลาพิมพ์นาน ( มาตรฐานจดหมาย 1 ฉบับใช้เวลา พิมพ์ประมาณ 15-20 นาที ) และพบว่า นักเรียนไม่ให้ความสำคัญ ต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีด ไม่มั่นใจในการฝึกทักษะการพิมพ์ ทำให้ พิมพ์ช้า มองแป้นพิมพ์ เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน จึงส่งผล ให้นักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เหตุผลดังกล่าว ได้จัดทำวิจัยชั้น เรื่อง “ การใช้เกมพัฒนา ทักษะการพิมพ์สัมผัส “ เพื่อฝึกฝนให้ นักเรียนสามารถพิมพ์สัมผัสเกิดทักษะการพิมพ์เร็วและ ถูกต้อง วิชาพิมพ์ดีดเป็นวิชาหนึ่งที่ผู้เรียนต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เป็น ประจำสม่ำเสมอ ทักษะจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้และการกระทำ ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ และสม่ำเสมอ มีเทคนิคที่ถูกต้อง เช่นท่านั่ง การวาง นิ้ว การสืบนิ้ว ขึ้นลง ทั้งนี้เพื่อสร้างพื้นฐานทักษะการพิมพ์ดีดที่ดี และเป็นพื้นฐานในการผลิตเอกสาร และการพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่านักเรียนมีทักษะด้านการพิมพ์ดีด ทั้งใน เรื่องพิมพ์เร็วและความแม่นยำลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ ( มาตรฐาน พิมพ์ดีดไทย 35 คำต่อนาที, พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำต่อนาที ) และการพิมพ์งานขั้นผลิตรูปแบบ ขนาด แบบฟอร์มไม่ได้ มาตรฐาน ใช้เวลาพิมพ์นาน ( มาตรฐานจดหมาย 1 ฉบับใช้เวลา พิมพ์ประมาณ 15-20 นาที ) และพบว่า นักเรียนไม่ให้ความสำคัญ ต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีด ไม่มั่นใจในการฝึกทักษะการพิมพ์ ทำให้ พิมพ์ช้า มองแป้นพิมพ์ เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน จึงส่งผล ให้นักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เหตุผลดังกล่าว ได้จัดทำวิจัยชั้น เรื่อง “ การใช้เกมพัฒนา ทักษะการพิมพ์สัมผัส “ เพื่อฝึกฝนให้ นักเรียนสามารถพิมพ์สัมผัสเกิดทักษะการพิมพ์เร็วและ ถูกต้อง

3 เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์ สัมผัส และได้เรียนรู้ โปรแกรมหลากหลาย สามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่าง ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์ สัมผัส และได้เรียนรู้ โปรแกรมหลากหลาย สามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่าง ถูกต้อง และรวดเร็ว

4 เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษา 1. โปรแกรมเกมฝึกพิมพ์สัมผัส 2. แบบทดสอบจับเวลา 3. แบบบันทึกการพิมพ์สัมผัส 1. โปรแกรมเกมฝึกพิมพ์สัมผัส 2. แบบทดสอบจับเวลา 3. แบบบันทึกการพิมพ์สัมผัส

5 นำแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างทำการ ทดสอบ มาบันทึกในแบบบันทึกการพิมพ์ สัมผัส ตาม เกณฑ์คะแนน ที่ครูกำหนด คือ

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียนที่รับการทดสอบก่อนใช้เกมฝึกทักษะการพิมพ์ ทดสอบจับเวลา 1, 3 และ 5 นาที นักเรียนจำนวน 34 คน โดยพบว่า มีนักเรียนมีสถิติความเร็วในการจับเวลาต่ำ มี คะแนนรวม อยู่ที่ระหว่าง 3,4,5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนทดสอบหลังเรียนใช้เกมฝึกพิมพ์สัมผัส ทดสอบจับเวลา 1, 3 และ 5 นาที นักเรียนจำนวน 34 คนพบว่า มีนักเรียนมีสถิติความเร็วในการจับเวลา สูงขึ้น มีคะแนนรวม อยู่ที่ระหว่าง 30,29,28,27,26, 25, 24, 23,22,20 คะแนน มีคะแนนต่ำสุด 16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน จะเห็นได้ว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสสูงขึ้นเพราะ นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการฝึกทักษะการ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ตามลำดับ

7 สรุปผลการวิจัย เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลัง เรียน ใช้เกมพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลัง เรียน ใช้เกมพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส

8 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนหรือ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ในการจัดการ เรียนการสอน ทำให้มีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริง ทำให้นักเรียนมี ความสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้นไม่เกิดการ เบื่อหน่าย กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน การเรียนและทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนมากยิ่งขึ้น จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการคะแนน ทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน การใช้ เกมพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 หลังจากใช้เกมฝึกพิมพ์สัมผัส นักเรียนพัฒนา ทักษะด้านการพิมพ์สัมผัส แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 สรุปผลการวิจัย

9 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. นักเรียนมีทักษะการพิมพ์สัมผัสมาก ยิ่งขึ้น 2. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการ เรียนการสอน วิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย คอมพิวเตอร์ 2 และเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ 3. ช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 1. นักเรียนมีทักษะการพิมพ์สัมผัสมาก ยิ่งขึ้น 2. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการ เรียนการสอน วิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย คอมพิวเตอร์ 2 และเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ 3. ช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

10 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ใช้เกมพัฒนาทักษะการ พิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ผู้วิจัย นางสาวสุภาภักดิ์ แก้ว ศรีมล สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google