งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย e-Learning Development of Programming Lesson by e-Learning จิตติญาดา พุกกะมาน นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย e-Learning Development of Programming Lesson by e-Learning จิตติญาดา พุกกะมาน นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย e-Learning Development of Programming Lesson by e-Learning จิตติญาดา พุกกะมาน นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 2 Programming

3 แนวความคิด 3

4 LMS Model 4

5 5 ส่วนประกอบของ LMS Learning Management System

6  ผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6 1. ระบบจัดการหลักสูตร Course Management

7  ประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้าง Content ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้ง กับบทเรียนในรูป Text - based และ บทเรียนใน รูปแบบ Streaming Media 7 2. ระบบการสร้างบทเรียน Content Management

8  มีระบบคลังข้อสอบ โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลา การทำข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเข้าเรียนของนักศึกษา 8 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล Test and Evaluation System

9  ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง ผู้เรียน - ผู้สอน และ ผู้เรียน - ผู้เรียน 9 4. ระบบส่งเสริมการเรียน Course Tools

10  ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ ผู้สอนมีเนื้อที่เก็บ ข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ตามที่ผู้ดูแลระบบ กำหนดให้ 10 5. ระบบจัดการข้อมูล Data Management System

11 11 ITSchool e-Learning Concept

12  นำรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมาวิเคราะห์ เพื่อเลือก Learning Object ไปใช้ในการสร้างและพัฒนา รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชา  ใช้ประโยชน์จากการใช้เนื้อหาร่วมกันในรายวิชาที่ต่างกัน (Share Content) ทำให้การพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบทเรียน (Content Maintenance) 12 Learning Object (LO)

13 วิธีดำเนินการวิจัย 13

14 โครงสร้างบทเรียน e-Learning 14

15 การใช้งานระบบ e-Learning 15 หน้าจอสำหรับเข้าใช้งานระบบ http://itschool.siam.edu/it-elearning

16 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ) 16 หน้าหลักระบบ e-Learning

17 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ) 17 เอกสารนำเสนอจัดทำเป็นรูปแบบ Slide Show

18 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ) 18 แบบทดสอบตนเอง - เติมคำ ปรนัย

19 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ) 19 แบบทดสอบตนเอง – จับคู่ หาตำแหน่งที่ผิด

20 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ) 20 แสดงผลการทำแบบทดสอบตนเอง

21 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ) 21 วิดีโอแสดงวิธีปฏิบัติพร้อมคำอธิบาย

22 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน 22

23 ผลการประเมินการใช้งานระบบ e-Learning 23

24 สรุปผลการวิจัย 24

25  ในรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ สามารถสร้างบทเรียน e-Learning ควบคู่ไป เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีการเตรียมตัวในส่วนของ ความรู้พื้นฐาน หลักการ แนวคิด นำไปใช้ในส่วนปฏิบัติ  ควรส่งเสริมการสร้างบทเรียนระบบ e-Learning เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  ควรจัดทำบทเรียนให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาการ เรียนการสอนให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยน เนื้อหาหรือบทเรียนของ e-Learning ระหว่างกันได้  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นเพิ่ม เพื่อติดตามการเข้ามาใช้งาน ระบบ เช่น ตรวจสอบจำนวนครั้ง ระยะเวลาที่เข้ามาใช้งานในแต่ ละครั้ง เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ 25

26 26


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย e-Learning Development of Programming Lesson by e-Learning จิตติญาดา พุกกะมาน นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google