งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Accessing Web Application Data at Any Time 1. 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Accessing Web Application Data at Any Time 1. 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Accessing Web Application Data at Any Time 1

2 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ คณะผู้จัดทำ ศุภชัย ไชยผง 483040152-7 สุชาติ จำปีกลาง 483040159-3

3 หลักการและเหตุผล มีคนใช้อินเทอร์เน็ตมาก ปัญหาเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ลดภาระโหลดเซิร์ฟเวอร์ เว็บสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ อ่านข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เขียนข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 4

5 ขอบเขตของโครงการ มุ่งเน้นการทำงานในโหมดออฟไลน์ การเก็บ รับ และส่งข้อมูลได้ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ 5

6 แผนการดำเนินงาน 6 ระยะเวลา การทำงาน พ. ศ. 2551 พ. ศ. 2552 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 1. วางแผนการทำงาน 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 3. ออกแบบ 4. พัฒนาและทดสอบ โปรแกรม 5. หาข้อผิดพลาดและแก้ไข 6. สรุปผลโครงการ 7. เขียนรายงาน

7 open source browser extension create web applications that can run offline Google Gears 7

8 การออกแบบระบบ 8 Sync Engine Extension Point GoogleGears for Offline Database Implement Extension Point Data Management Export Data > Upload Homework Login

9 การพัฒนาโปรแกรม Gearpad Tools 9

10 การพัฒนาโปรแกรม 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Developing Offline Web Application 17 Online Mode การพัฒนาโปรแกรม

18 18 Online Mode การพัฒนาโปรแกรม

19 19 Online Mode การพัฒนาโปรแกรม

20 20

21 21 Offline Mode การพัฒนาโปรแกรม

22 22 Offline Mode การพัฒนาโปรแกรม

23 23 Offline Mode การพัฒนาโปรแกรม

24 24 Offline Mode Online Mode การพัฒนาโปรแกรม

25 25 DEMONSTRATION

26 สรุป Google Gears Use Sync Engine For Offline Web Application Gearpad Tool สามารถรับ - ส่งข้อมูลขณะออฟไลน์ได้ ผ่าน ทาง Text Area อัตโนมัติ Developing Offline Web Application สามารถรับ - ส่งข้อมูลขณะออฟไลน์ได้ ผ่าน ทาง Textbox 26

27 แนวทางพัฒนาต่อไป Google Gears ประยุกต์กับเว็บแอปพลิเคชันที่เหมาะสม 27

28 Q & A 28


ดาวน์โหลด ppt Accessing Web Application Data at Any Time 1. 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google