งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแบบทดสอบ อาจารย์ ปรีชา เครือวรรณ อาจารย์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแบบทดสอบ อาจารย์ ปรีชา เครือวรรณ อาจารย์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแบบทดสอบ อาจารย์ ปรีชา เครือวรรณ อาจารย์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ 2. การจัดทำตารางโครงสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint หรือ Test Specification) 3. ทบทวนจุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Objective / Learning Out come) 4. เขียนข้อสอบ (Item Writing) ( โดยเขียนข้อสอบให้วัดได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ Objective-based) 5. ทบทวน ตรวจทานความถูกต้อง เหมาะสมของข้อสอบ (Review) และปรับปรุงข้อสอบ

3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ ( ต่อ ) 6. จัดเรียง / จัดชุด แบบทดสอบ 7. จัดพิมพ์ / อัดสำเนา และ เย็บชุด / เล่ม แบบทดสอบ แล้วบรรจุ ซอง / กล่อง แบบทดสอบ เพื่อส่งไปยังสนามสอบ 8. ดำเนินการสอบ 9. ตรวจคำตอบเพื่อให้คะแนนผลการสอบ 10. นำผลการสอบของนักศึกษามาทำการวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบรายข้อ ( ค่า p, ค่า r) และค่าความเชื่อมั่นของ แบบทดสอบทั้งฉบับ (K-R 20) 11. เก็บข้อสอบที่ดีๆ ไว้ในคลังข้อสอบ (Item Bank) และปรับปรุง ข้อสอบที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ข้อสอบที่ดี เก็บไว้เพื่อนำไปใช้ใน โอกาสต่อไป

4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ รายวิชา................................................. เพื่อวัดความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและความสามารถด้านพุทธิพิสัย ของนักศึกษา ใน รายวิชา......................................................... เพื่อวัดความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและความสามารถด้านพุทธิพิสัย ของนักศึกษา ใน รายวิชา......................................................... จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว บ่งชี้ว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบปลายภาค (Final Test) ที่วัดประเมิน เพื่อสรุปผลการเรียน หรือ เพื่อประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เพื่อนำคะแนนผลการสอบ ไปรวมกับคะแนนระหว่างภาค เพื่อตัดสินผลการเรียน ในรายวิชาดังกล่าว จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว บ่งชี้ว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบปลายภาค (Final Test) ที่วัดประเมิน เพื่อสรุปผลการเรียน หรือ เพื่อประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เพื่อนำคะแนนผลการสอบ ไปรวมกับคะแนนระหว่างภาค เพื่อตัดสินผลการเรียน ในรายวิชาดังกล่าว ลักษณะของแบบทดสอบ 1.ครอบคลุมหัวข้อเนื้อหา / จุดประสงค์การ เรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่สำคัญๆ 2.วัดครอบคลุมความสามารถ (ด้านพุทธิพิสัย) ที่ซับซ้อน หรือ ความคิดระดับสูง 3.เป็นแบบ MCQ 1.ครอบคลุมหัวข้อเนื้อหา / จุดประสงค์การ เรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่สำคัญๆ 2.วัดครอบคลุมความสามารถ (ด้านพุทธิพิสัย) ที่ซับซ้อน หรือ ความคิดระดับสูง 3.เป็นแบบ MCQ

5 การจัดทำตารางโครงสร้างแบบทดสอบ (Test Specification) (ตาราง 2 ทางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อเนื้อหาวิชาและความสามารถด้านพุทธิพิสัย) หัวข้อเนื้อหา จำนวน ความจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ รวม คาบ Rem Und App Ana Eva Cre 100 1………….. 1 2………….. 2 3………….. 3 4………….. 1 5………….. 1 6………….. 4 7………….. 2 8………….. 4 9………….. 1 10…………. 1 รวม 20 10 30 30 20 10 -- 5 10 15 5 5 20 10 20 5 5

6 ตารางโครงสร้างแบบทดสอบปลายภาค วิชา 230 303 การวัดและประเมินผลการศึกษา หัวข้อเนื้อหา จำนวน คาบ ความ จำ Rem ความ เข้าใจ Und การ ประยุกต์ App การ วิเคราะห์ Ana ประเมิน ค่า Eva คิด สร้างสรรค์ Cre รวม 1. พัฒนาการของการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 2330000 6 2. การวัดและประเมินผล การศึกษาในกระบวนการเรียนรู้ 2222000 6 3. จุดมุ่งหมายของการศึกษาและ จุดประสงค์การเรียนรู้ 2113100 6 4. การวางแผนการวัดและประเมินผล รายวิชา 2113100 6 5. เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวัด และประเมินผลรายวิชา 2114000 6 6. การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย 6222444 18 7. หลักและเทคนิคในการวัดด้าน จิตพิสัยและทักษะพิสัย 4222222 12 8. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 2123000 6 9. คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่ดี 2222000 6 10. การวิเคราะห์ข้อสอบและตรวจ สอบคุณภาพของแบบทดสอบ 4224220 12 11. คะแนนและการให้ระดับผล การเรียน 2114000 6 รวม 30181929108690

7 กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะนำไปออกข้อสอบ หัวข้อเนื้อหาความสามารถ ด้านพุทธิพิสัย น้ำหนัก ความสำคัญ จุดประสงค์ การเรียนรู้ จำนวน ข้อสอบ

8 กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะนำไปออกข้อสอบ หัวข้อเนื้อหาความสามารถ ด้านพุทธิพิสัย น้ำหนัก ความสำคัญ จุดประสงค์ การเรียนรู้ จำนวน ข้อสอบ 6. การสร้าง เครื่องมือวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ด้านพุทธิพิสัย ความจำ2บอกขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธิพิสัยได้ 2 (MC) ความเข้าใจ2ยกตัวอย่างข้อสอบที่ดีและข้อสอบที่ ไม่ดีตามเกณฑ์การสร้างข้อสอบ แต่ละชนิดได้ 2 (MC) ประยุกต์ใช้2บอกวิธีปฏิบัติในสถานการณ์จริงที่ต้อง สร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย 2 (MC) วิเคราะห์4ระบุจุดเด่น และ/หรือ จุดบกพร่อง ของข้อสอบที่กำหนดให้ได้ 4 (MC) ประเมินค่า4วิจารณ์ข้อสอบที่กำหนดให้โดยใช้ เกณฑ์คุณลักษณะของข้อสอบที่ดี 1 (E) คิดสร้างสรรค์ 4เขียนข้อสอบที่วัดความสามารถด้าน พุทธิพิสัยระดับต่างๆ เมื่อกำหนด เนื้อหาวิชาให้ 1 (E)

9 จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.......................................................................................................... ประเด็นเนื้อหาวิชา / ความคิดรวบยอด / กระบวนการ ที่นำมาออกข้อสอบ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ข้อสอบ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ เฉลยคำตอบ.......................................................................................................... จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.......................................................................................................... ประเด็นเนื้อหาวิชา / ความคิดรวบยอด / กระบวนการ ที่นำมาออกข้อสอบ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ข้อสอบ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ เฉลยคำตอบ.......................................................................................................... รายวิชา......................................... ชั้นปีที่......................................... หัวข้อเนื้อหา......................................... ระดับความสามารถ......................................... รายวิชา......................................... ชั้นปีที่......................................... หัวข้อเนื้อหา......................................... ระดับความสามารถ......................................... แบบเขียนข้อสอบ การเขียนข้อสอบ

10 จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบุจุดเด่น และ / หรือ จุดบกพร่องของข้อสอบที่กำหนดให้ได้ ประเด็นเนื้อหาวิชา / ความคิดรวบยอด / กระบวนการ ที่นำมาออกข้อสอบ คำแนะนำในการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 1) ตอนนำ (stem) ของข้อสอบอาจจะใช้เป็น “คำถาม” หรือ “ประโยค” ที่ไม่สมบูรณ์ ก็ได้ แต่ต้องได้ใจความชัดเจน 2) ตัวเลือกทุกข้อต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ “ตอนนำ” 3) ตัวลวงทุกตัวมีความเป็นไปได้ และน่าจะถูกเลือกโดยผู้เรียนที่เรียนอ่อน ข้อสอบ จงพิจารณาข้อสอบต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-2 จังหวัดเชียงใหม่ ก. เป็นที่ราบเชิงเขา ข. อากาศหนาวเย็น ค. ปลูกลำไยมาก ง. ประชาชนมีความงามทั้งกายและใจ 1. ข้อสอบมีจุดบกพร่องในเรื่องใด เด่นชัดที่สุด ? (1) ประเด็นที่ถามไม่ชัดเจน (2) ตัวถูก ไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชา (3) ตัวเลือก บางข้อ ไม่สอดคล้องกับ “ตอนนำ” (4) “ตอนนำ” เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ เฉลยคำตอบ (1) จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบุจุดเด่น และ / หรือ จุดบกพร่องของข้อสอบที่กำหนดให้ได้ ประเด็นเนื้อหาวิชา / ความคิดรวบยอด / กระบวนการ ที่นำมาออกข้อสอบ คำแนะนำในการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 1) ตอนนำ (stem) ของข้อสอบอาจจะใช้เป็น “คำถาม” หรือ “ประโยค” ที่ไม่สมบูรณ์ ก็ได้ แต่ต้องได้ใจความชัดเจน 2) ตัวเลือกทุกข้อต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ “ตอนนำ” 3) ตัวลวงทุกตัวมีความเป็นไปได้ และน่าจะถูกเลือกโดยผู้เรียนที่เรียนอ่อน ข้อสอบ จงพิจารณาข้อสอบต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-2 จังหวัดเชียงใหม่ ก. เป็นที่ราบเชิงเขา ข. อากาศหนาวเย็น ค. ปลูกลำไยมาก ง. ประชาชนมีความงามทั้งกายและใจ 1. ข้อสอบมีจุดบกพร่องในเรื่องใด เด่นชัดที่สุด ? (1) ประเด็นที่ถามไม่ชัดเจน (2) ตัวถูก ไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชา (3) ตัวเลือก บางข้อ ไม่สอดคล้องกับ “ตอนนำ” (4) “ตอนนำ” เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ เฉลยคำตอบ (1) รายวิชา 230 303 ชั้นปีที่ 3 หัวข้อเนื้อหา การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ระดับความสามารถ วิเคราะห์ รายวิชา 230 303 ชั้นปีที่ 3 หัวข้อเนื้อหา การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ระดับความสามารถ วิเคราะห์ แบบเขียนข้อสอบ การเขียนข้อสอบ

11 จบการ นำเสนอ เวลาสำหรับการซักถาม และร่วม อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแบบทดสอบ อาจารย์ ปรีชา เครือวรรณ อาจารย์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google