งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกฯ ปริญญาโท คือ การดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผ่านภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกฯ ปริญญาโท คือ การดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผ่านภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การคัดเลือกฯ ปริญญาโท คือ การดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผ่านภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข.)

3 เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาบุคคลเข้า รับราชการเป็นไป อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของ หน่วยงานต้นสังกัดที่มีตำแหน่งว่าง ซึ่งทำ ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่ส่วนราชการ ต้องจัดสอบแข่งขัน

4 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 ว่าด้วย เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ ตามข้อ 1.31. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 ว่าด้วย เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ ตามข้อ 1.3 2. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 ว่า ด้วยเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรและ วิธีการสอบแข่งขัน หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ ตาม ข้อ 22. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 ว่า ด้วยเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรและ วิธีการสอบแข่งขัน หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ ตาม ข้อ 2

5 3. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / 4115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2540 ว่าด้วย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษา ปริญญาโทเข้ารับราชการ 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502 / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2534 ว่าด้วย เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบตาม ข้อ 6

6 1. รับเรื่องจาก สำนัก / กอง ที่มี ตำแหน่งว่างและต้องการให้ฝ่ายสรร หาฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งที่ว่าง 2. ตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง พร้อมทั้ง ตรวจอัตราเงินเดือน

7 3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบกรมฯ ในการพิจารณาเห็นชอบในการใช้ ตำแหน่งว่าง 4. จัดทำหนังสือถึงสำนักงาน ก. พ. เพื่อ ขอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาโท ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข

8 5. เมื่อสำนักงาน ก. พ. อนุมัติให้กรมฯ ดำเนินการคัดเลือก พร้อมทั้งส่งรายชื่อ และที่อยู่ ของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข 6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ โดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการตาม หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 1 ลง วันที่ 12 มีนาคม 2536 ที่แนบท้าย ข้อ 1.2 แต่งตั้งจากข้าราชการพล เรือนผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ผู้นวยการสำนัก / กอง เจ้าของตำแหน่งเป็นประธาน กรรมการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ เป็น กรรมการและเลขานุการ

9 7. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก ฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการคัดเลือก กำหนดระยะเวลาในการส่ง หนังสือ และวันรับสมัคร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการดำเนินการคัดเลือก 8. ส่งหนังสือถึงผู้ที่มีรายชื่อตามที่สำนักงาน ก. พ. ส่งมาให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (10 วัน ทำการ )

10 9. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกฯ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 10. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ คัดเลือกฯ โดยลงอินเตอร์เน็ตของกรมฯ 11. ดำเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธี สัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ ปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ก็ได้ตามความเหมาะสม

11 12. ประกาศผลการคัดเลือกฯ ทาง อินเตอร์เน็ตของกรมฯ 13. รายงานผลการคัดเลือกไปยังสำนักงาน ก. พ. ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วย 14. เบิกเงินรางวัลกรรมการ เป็นรางวัลเกี่ยวกับการ สอบข้าราชการระดับ 3-5 ในอัตรา 4 บาทต่อผู้ เข้าสอบ 1 คน

12 แผนภูมิการคัดเลือก ป. โท รับเรื่อง สงวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบเสนอกรมฯ

13 จัดทำหนังสือถึง ก. พ. เพื่อขอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาโทที่สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ก. พ. ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. มาให้กรมฯ ดำเนินการคัดเลือก จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ

14 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ส่งรายชื่อถึงผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ ก. พ. ส่งมาให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดำเนินการรับสมัคร จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

15 ดำเนินการคัดเลือก จัดทำประกาศผลการคัดเลือก รายงานผลการคัดเลือกไปยัง ก. พ. เบิกเงินรางวัลกรรมการ

16 จัดทำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ ทำหนังสือส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ทำหนังสือถึงสถานีตำรวจเพื่อตรวจสอบประวัติ

17 ทำคำสั่งบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก ทำหนังสือถึงสถาบันการศึกษาเพื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกฯ ปริญญาโท คือ การดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผ่านภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google