งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกฯ ปริญญาโท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกฯ ปริญญาโท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกฯ ปริญญาโท

2 การคัดเลือกฯ ปริญญาโท
การคัดเลือกฯ ปริญญาโท คือ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

3 เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นไป อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดที่มีตำแหน่งว่าง ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่ส่วนราชการต้องจัดสอบแข่งขัน

4 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร / ว 1 ลงวันที่ มีนาคม ว่าด้วยเรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามข้อ 1.3 2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร / ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม ว่าด้วยเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ ตามข้อ 2

5 3. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร / ลงวันที่ 27 มีนาคม ว่าด้วยเรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเข้ารับราชการ 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ว่าด้วยเรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบตามข้อ 6

6 ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก
1. รับเรื่องจาก สำนัก / กอง ที่มีตำแหน่งว่างและต้องการให้ฝ่ายสรรหาฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ว่าง 2. ตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง พร้อมทั้งตรวจอัตราเงินเดือน

7 3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบกรมฯ ในการพิจารณาเห็นชอบในการใช้ตำแหน่งว่าง
4. จัดทำหนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข

8 5. เมื่อสำนักงาน ก.พ. อนุมัติให้กรมฯ ดำเนินการคัดเลือก พร้อมทั้งส่งรายชื่อ และที่อยู่ ของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ6 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ผู้นวยการสำนัก / กอง เจ้าของตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ 6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร / ว1 ลงวันที่ 12 มีนาคม ที่แนบท้าย ข้อ 1.2

9 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กำหนดระยะเวลาในการส่งหนังสือ และวันรับสมัคร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก 7. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ 8. ส่งหนังสือถึงผู้ที่มีรายชื่อตามที่สำนักงาน ก.พ. ส่งมาให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (10วันทำการ)

10 9. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกฯ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
10. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ โดยลงอินเตอร์เน็ตของกรมฯ 11. ดำเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม

11 12. ประกาศผลการคัดเลือกฯ ทางอินเตอร์เน็ตของกรมฯ
13. รายงานผลการคัดเลือกไปยังสำนักงาน ก.พ. ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วย 14. เบิกเงินรางวัลกรรมการ เป็นรางวัลเกี่ยวกับการสอบข้าราชการระดับ ในอัตรา 4 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน

12 แผนภูมิการคัดเลือก ป.โท
รับเรื่อง สงวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบเสนอกรมฯ

13 จัดทำหนังสือถึง ก.พ. เพื่อขอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโทที่สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ก.พ. ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. มาให้กรมฯ ดำเนินการคัดเลือก จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ

14 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ
ส่งรายชื่อถึงผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ ก.พ. ส่งมาให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดำเนินการรับสมัคร จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

15 จัดทำประกาศผลการคัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือก จัดทำประกาศผลการคัดเลือก รายงานผลการคัดเลือกไปยัง ก.พ. เบิกเงินรางวัลกรรมการ

16 จัดทำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ ทำหนังสือส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ทำหนังสือถึงสถานีตำรวจเพื่อตรวจสอบประวัติ

17 ทำคำสั่งบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก
ทำหนังสือถึงสถาบันการศึกษาเพื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกฯ ปริญญาโท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google