งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้เข้าใจถึงทฤษฎีเบื้องหลังการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคอันเป็น ที่มาของเส้นอุปสงค์ และทฤษฎีกฏของอุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้เข้าใจถึงทฤษฎีเบื้องหลังการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคอันเป็น ที่มาของเส้นอุปสงค์ และทฤษฎีกฏของอุป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค

2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้เข้าใจถึงทฤษฎีเบื้องหลังการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคอันเป็น ที่มาของเส้นอุปสงค์ และทฤษฎีกฏของอุป สงค์ รวมทั้งทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3 เนื้อหา ประกอบด้วยทฤษฎีหลัก 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีเส้นความพึง พอใจเท่ากัน และเส้นงบประมาณ ซึ่งใช้เป็น เครื่องมือในการอธิบายกระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้าของผู้บริโภค

4 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) การที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ บริการชนิดใดชนิดหนึ่ง เพราะสิ่งนั้นให้ “ ความพึงพอใจ ” หรืออรรถประโยชน์ (Utility) แก่คนเพิ่มขึ้น เช่น ผู้บริโภคซื้อ อาหารรับประทานเพราะให้ความอิ่มอร่อย ซื้อ เสื้อผ้าใส่เพราะให้ความอบอุ่นและสวยงาม

5 แนวคิดอรรถประโยชน์ (Cardinal utility) สามารถนับจำนวนได้ ความพอใจที่ ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าและ บริการต่างๆสามารถระบุเป็นจำนวนนับได้ นับเป็นหน่วยยูทิล (Util) สามารถเรียงลำดับ (Ordinal utility) วิเคราะห์โดยใช้เส้นความพอใจเท่ากัน (Indifferent curve)

6 วิเคราะห์อรรถประโยชน์ที่สามารถ นับจำนวนได้ อรรถประโยชน์รวม (Total Utility) คือ อรรถประโยชน์ทั้งหมด ที่ผู้บริโภคได้รับ จากการบริโภค ตั้งแต่หน่วยแรกถึงหน่วย สุดท้าย (TU) อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility) คือ อรรถประโยชน์ที่ผู้บริโภค ได้รับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการบริโภค สินค้าหรือบริการหน่วยสุดท้าย

7 ข้อสมมติ ผู้บริโภคแสวงหา TU สูงสุด โดยรายได้ จำกัด อรรถประโยชน์วัดเป็นหน่วยเงิน อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของเงินมีค่าคงที่ เมื่อรายได้เปลี่ยนไป อรรถประโยชน์จะเปลี่ยนแปลงตามหลักการ ลดน้อยถอยลงของ MU

8 หลักการลดน้อยถอยลงของ อรรถประโยชน์เพิ่ม (Principle of Diminishing Marginal Utility) เมื่อปริมาณการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มจะมีค่าลดลง เช่น ดื่มน้ำแก้วแรกหลังจากออกกำลังกายจะให้ MU สูงสุดเพราะกระหายน้ำมาก แก้วที่สอง ให้ความพอใจส่วนเพิ่มไม่มากเท่าแก้วแรก MU มีค่าลดลง ความพอใจโดยรวม (TU) มี ค่าสูงขึ้น และต่อไป (TU) จะลดลง

9 เงื่อนไขดุลยภาพการบริโภค อรรถประโยชน์รวมจะมีค่าสูงที่สุด เมื่อมี การจัดสรรงบประมาณระหว่างสินค้าทั้งสอง ชนิด จนทำให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อ บาทของสินค้าทั้งสองเท่ากัน

10 ส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer’s Surplus) ส่วนต่างๆระหว่างจำนวนเงินสูงสุดที่ ผู้บริโภคยินดีจ่ายกับจำนวนเงินที่ผู้บริโภค ต้องจ่ายจริง หรือจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้บริโภค ยินดีจ่ายเพื่อให้ได้สินค้า แทนที่จะไม่ได้ บริโภคเลย

11 วิเคราะห์อรรถประโยชน์สามารถ เรียงลำดับได้ ข้อสมมติ รายได้มีจำกัด มีเหตุผลสามารถจัดลำดับ ก่อน – หลัง มีความพอใจสินค้าที่ให้ประโยชน์สูง มากกว่าสินค้าที่ให้ประโยชน์ต่ำ

12 เส้นความพอใจเท่ากัน (Indiference Curve) ความหมาย เป็นเส้นที่แสดงจำนวน ต่างๆของสินค้าสองชนิดที่ทำให้ผู้บริโภค ได้รับความพอใจท่ากัน คุณสมบัติของเส้นความพอใจเท่ากัน โค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิด มีความชันเป็นลบ เส้นที่อยู่ทางขวาและด้านบนให้ความ พอใจสูงกว่า แต่ละเส้นตัดกันไม่ได้

13 อัตราการใช้ทดแทนกันของสินค้า (The Marginal Rate of Substitution) หมายถึง อัตราสูงสุดที่ผู้บริโภคยินดีที่จะ เสียสละ การบริโภคสินค้า Y เพื่อให้ได้บริโภคสินค้า X เพิ่มอีกหนึ่งหน่วย ให้ความพอใจเท่าเดิม

14 เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา (Budget Line or Price Line) หมายถึงเส้นที่แสดงจำนวนต่างๆของ สินค้า 2 ชนิด สามารถซื้อได้ด้วยงบประมาณ ที่กำหนดให้พอดี I = งบประมาณทั้งหมด X = ปริมาณสินค้า x Y = ปริมาณสินค้า y = ราคาสินค้า x = ราคาสินค้า y

15 ดุลยภาพของผู้บริโภค หรือ = อรรถประโยชน์เพิ่มของสินค้า x = อรรถประโยชน์ของสินค้า y = ราคาสินค้า x, = ราคาสินค้า y

16 เส้นการบริโภคตามรายได้ (Income consumption curve) หมายถึง เส้นเชื่อมจุดดุลยภาพของการ บริโภคต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ รายได้ เส้นนี้บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของ การบริโภคสินค้าสองชนิดเมื่อรายได้ เปลี่ยนไป

17 เส้นการบริโภคตามราคา (Price consumption curve) หมายถึง เส้นเชื่อมจุดดุลยภาพที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าชนิดหนึ่งซึ่ง บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมของ การบริโภคสินค้าสองชนิดเมื่อราคาเปลี่ยนไป

18 สรุป พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นพฤติกรรมที่ เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้าเพื่อ ตอบสนองความต้องการ โดยศึกษาจาก พฤติกรรมของผู้บริโภคว่าจะซื้ออะไร ซื้อ ทำไม ซื้ออย่างไร จำนวนมากน้อยเท่าใด วัตถุประสงค์อะไรกระบวนการที่ศึกษาทำให้ ทราบว่าความต้องการซื้อหรืออุปสงค์เกิดได้ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้เข้าใจถึงทฤษฎีเบื้องหลังการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคอันเป็น ที่มาของเส้นอุปสงค์ และทฤษฎีกฏของอุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google