งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกัญญกร โปร่งใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกัญญกร โปร่งใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกัญญกร โปร่งใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล

2 สมการ คือ ประโยคที่แสดงความเท่ากันของจำนวน โดย มีสัญลักษณ์ = บอกการเท่ากัน สมการอาจมีหรือไม่มีตัวแปรก็ ได้ สมการซึ่งมี x เป็นตัวแปรและมีรูปทั่วไปเป็น ax+b = 0 เมื่อ a,b เป็นค่าคงตัว และ a ไม่เท่ากับ 0 เรียกว่า สมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว เช่น 1. 2x = 0 2. - 0.8y – 1.4 = 0 การหาคำตอบในสมการเราจะใช้ สมบัติการเท่ากัน ให้ a และ b แทนจำนวนใดๆ สมบัติสมมาตร ให้ a และ b แทนจำนวนใดๆ ถ้า a =b แล้ว b=a สมบัติการถ่ายทอด ให้ a,b และ c แทนจำนวนใดๆ ถ้า a=b และ b=c แล้ว a=c

3 ตัวอย่าง ที่ 1 1.4x + 7 = 3.4x -3 1.4x- 3.4x = -3-7 2x = -10 X = 5 1.4x +7 = 3.4x- 3

4 ตัวอย่างที่ 2 3x + 4 = 10 3x + 4 – 4 = 10 – 4 3x = 6 = ดังนั้น x = 2

5 ตัวอย่า งที่ 3

6

7 15 3 3 4 4 5 5 6 6

8 8 8 9 9 10 11

9 1515

10 ถูกต้อง ผิด 1515

11 77 42424242 42424242 27272727 2727272788 10101010 1010101011 44 99 18181818 18181818 จงหาค่า x ในแต่ละข้อต่อไปนี้ 3030

12 15 -19 19 -20 20

13 2020

14 2020 34 56

15 30 -11 -12 -13 -14

16 สมการนี้เป็น จริงหรือไม่ จริง ไม่จริง

17


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกัญญกร โปร่งใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google