งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์ แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง คณิตศาสตร์ mathematical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์ แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง คณิตศาสตร์ mathematical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์ แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง คณิตศาสตร์ mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปล ความหมาย และนำไปใช้แก้ปัญหา

4

5

6 กำหนดภาพของแบบรูป เป็นดังนี้ จากแบบรูปที่กำหนด จงเขียน ภาพของแบบรูปถัดไป ข้อ ที่ 1

7

8 ใช้ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพล ยา ดังนี้

9 3. ลงมือแก้ปัญหา พิจารณาว่า 3 รูปนี้มีการระบายสีอย่างไร ในรูปสามเหลี่ยมจะมี อยู่แถวบน รูป อยู่แถวล่าง การระบายสีจะ ระบายสลับกันระหว่าง ล่าง - บน - ล่าง - บน สลับกันไปเรื่อยๆ ฉะนั้นรูปถัดไป ( รูปที่ 4) จะระบายสีแถวบน

10

11

12 พิจารณาความสัมพันธ์ ของตัวเลขในชุด A, ชุด B และ ชุด C ข้อที่ 2

13 จงวิเคราะห์ว่าข้อใดถูกต้อง แสดงวิธีการหาคำตอบ พร้อมให้เหตุผล

14 ข้อที่ 1  = 2

15 แนวคิด ต้องหาค่าจำนวนแทน สัญลักษณ์ในแต่ละชุด

16 นำคำตอบที่ได้มาแทนค่าของ สัญลักษณ์ แล้วดำเนิน การหาคำตอบในแต่ละข้อว่าข้อใด ถูกต้อง ดังนี้ 1.  = 2 แทนค่า 16  8 = 2 2 = 2  2.  = 84 แทนค่า 24  8 = 84 192 = 84 X 3. + = 10 แทนค่า 8 + 24 = 10 32 = 10 X

17 4. - = 20 แทนค่า 16 – 24 = 20 (-8) = 20 X ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 1  = 2 เพราะเป็นคำตอบที่ สมเหตุสมผล

18 นำตัวเลขที่แทน, และ มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ อย่างไร แสดงวิธีการหาคำตอบ พร้อม ให้เหตุผล ข้อที่ 3

19 ตอบ 24, 16, 8

20

21 แล้วนำ 8, 16 และ 24 มา เรียงลำดับ โดยเปรียบเทียบค่าประจำ หลักของแต่ละจำนวน ซึ่ง เรียงค่าจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 24, 16 และ 8

22 จำนวนใน คือ จำนวน ใด แสดงวิธีการหาคำตอบ พร้อมให้เหตุผล ข้อที่ 4

23 ตอบ จำนวนใน คือ 46

24 ดังนั้น จำนวนใน คือ 46 แนวคิด กำหนดให้ A 26 B 15 C 87 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ C - ( A + B ) = แทนค่า 87 - ( 26+15 ) = 46

25 ดังนั้น จำนวนใน คือ 46 เพราะ 26 + 46 + 15 = 87 46 15 26 87

26 จำนวนใน คือ จำนวนใด แสดงวิธีการหาคำตอบ พร้อมให้เหตุผล ข้อที่ 5

27 จากโจทย์ แบ่งการพิจารณา ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 3737 819 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ 37 – ( 8 + 19 ) = ⎕ 37 – 27 = 1 0

28 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ 56 + 10 = ⎕ 56 10 ดังนั้น จำนวนใน ⎕ คือ 66

29 ดังนั้น จำนวนใน ⎕ คือ 66 เป็น คำตอบที่ถูกต้อง ตรวจสอบคำตอบที่ได้ว่าถูกต้อง หรือไม่ ระหว่างการเท่ากันของแถวล่างและ แถวบน 56+ ( 37 - 8 ) = 66 + 19 56 + 29 = 85 85 = 85

30 ต้องการสร้างรูป สามเหลี่ยมโดยใช้ไม้ขีดไฟ ตามแบบรูปต่อไปนี้ ถ้าต้องการสร้างรูปสามเหลี่ยม 15 รูป จำเป็นต้องใช้ไม้ขีดไฟทั้งหมดกี่ก้าน ข้อที่ 6

31 แนวคิด ลำดับที่ (n) 123….…. 1515 ใช้ไม้ขีดไฟ ( ก้าน ) 357….…. ?

32 ลำดับที่ (n) 123 ….…. 15 ใช้ไม้ขีดไฟ ( ก้าน ) 357 ….…. 31 หาค่าไม้ขีด ไฟ ( ก้าน ) n + (n+1) 1+(1 +1) 2+(2 +1) 3+(3 +1) 15+(15 +1) ดังนั้น ต้องใช้ไม้ขีดไฟในการสร้าง รูปสามเหลี่ยม 15 รูป ทั้งหมด 31 ก้าน

33


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์ แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง คณิตศาสตร์ mathematical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google