งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ประกอบการเรียนการ สอน ประกอบการเรียนการ สอน วิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รหัสวิชา 417167 รหัสวิชา 417167.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ประกอบการเรียนการ สอน ประกอบการเรียนการ สอน วิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รหัสวิชา 417167 รหัสวิชา 417167."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ประกอบการเรียนการ สอน ประกอบการเรียนการ สอน วิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รหัสวิชา 417167 รหัสวิชา 417167 CLICK MENUCLICK MENU เพื่อเข้าสู่แบบฝึกหัด เพื่อเข้าสู่แบบฝึกหัด และผลเฉลยของแต่ละ ข้อ และผลเฉลยของแต่ละ ข้อ ประกอบการเรียนการ สอน ประกอบการเรียนการ สอน วิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รหัสวิชา 417167 รหัสวิชา 417167 CLICK MENUCLICK MENU เพื่อเข้าสู่แบบฝึกหัด เพื่อเข้าสู่แบบฝึกหัด และผลเฉลยของแต่ละ ข้อ และผลเฉลยของแต่ละ ข้อ MENU

2 (1.1) x+2y+3z = 3 3x+2y-z = 1 x+y+2z = 4 (1.2) 3x 1 -x 2 +2x 3 = 3 2x 1 +2x 2 +x 3 = 2 x 1 -3x 2 +x 3 = 4 (1.3) 2x+3y = 3 x-2y = 5 3x+2y = 7 (1.4) x+2y-3z+2w = 2 2x+5y-8z+6w = 5 3x+4y-5z+2w = 4 (1.5) x+y+z+w = 0 2x-y+2z+w = 0 3 x+y-3z-w = -3 4x+y+2z+2w = 0 (1.7) x+2y-z+3w = 3 2x+4y+4z+3w = 9 3x+6y-z +8w = 10 (1.6) x 1 +3x 2 -2x 3 -3x 4 +2x 5 = 4 - x 1 -3x 2 +4x 3 +4x 4 +4x 5 = -1 - x 1 -3x 2 +4x 3 +4x 4 -x 5 = -2 -2x 1 -6x 2 +10x 3 +9x 4 -4x 5 = 1 (1.9) 10y -4z+w = 1 x+4y-z+w = 2 3x+2y+z+2w = 5 -2x-8y+2z-2w=-4 x-6y+3z=1 (1.8) x+2y+2z = 2 3x-2y-z = 5 2x-5y+3z = -4 x+4y+6z = 0 (1.10) 2x 1 - x 2 +3x 3 +4x 4 = 9 x 1 -2x 3 +7x 4 = 11 3x 1 -3x 2 +x 3 +5x 4 = 8 2x 1 - x 2 +4x 3 +4x 4 = 10

3 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ (1.1) x+2y+3z = 3 3x+2y-z = 1 x+y+2z = 4 MENU

4 จากเมตริกซ์แต่งเติม สามารถเขียนเป็นระบบสมการ เชิงเส้นได้ดังนี้ X+2Y+3Z = 3 Y+Z = -1 Z = 2 ดังนั้น Y = -3 X = 3 เพราะฉะนั้น สมการนี้มีผลเฉลยเดียว คือ X = 3 Y = -3 Z = 2 MENU

5 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ Rank A = 2 แต่ Rank [A:B] = 3 Rank A <> Rank [A:B] ระบบสมการนี้ไม่มีความ คล้องจอง สมการนี้ไม่มีคำตอบ (1.2) 3x 1 -x 2 +2x 3 = 3 2x 1 +2x 2 +x 3 = 2 x 1 -3x 2 +x 3 = 4 MENU

6 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ Rank A = 2 แต่ Rank [A:B] = 3 Rank A <> Rank [A:B] ระบบสมการนี้ไม่มีความ คล้องจอง สมการนี้ไม่มีคำตอบ (1.2) 3x 1 -x 2 +2x 3 = 3 2x 1 +2x 2 +x 3 = 2 x 1 -3x 2 +x 3 = 4 MENU

7 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ (1.3) 2x+3y = 3 x-2y = 5 3x+2y = 7 MENU

8 จากเมตริกซ์แต่งเติม สามารถเขียนเป็นระบบ สมการเชิงเส้นได้ดังนี้ X-2Y = 5 Y = -1 ดังนั้น Y = -1 X = 3 เพราะฉะนั้น สมการนี้มีผลเฉลยเดียว คือ X = 3 Y = -1 MENU

9 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ (1.4) x+2y-3z+2w = 2 2x+5y-8z+6w = 5 3x+4y-5z+2w = 4 MENU

10 จากเมตริกซ์แต่งเติม สามารถเขียนเป็นระบบสมการ เชิงเส้นได้ดังนี้ X+2Y-3Z+2W = 2 Y-2Z+2W = 1 ดังนั้น Z = r W = t เมื่อ r,t เพราะฉะนั้น สมการนี้มีหลายผลเฉลย คือ X = -r+2t Y = 1+2r-2t Z = r W = t เมื่อ r,t MENU

11 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ (1.5) x+y+z+w = 0 2x-y+2z+w = 0 3 x+y-3z-w = -3 4x+y+2z+2w = 0 MENU

12 จากเมตริกซ์แต่งเติม สามารถเขียนเป็นระบบสมการ เชิงเส้นได้ดังนี้ X+Y+Z+W = 0 Y+(1/3)W = 0 Z+(5/9)W = 1/2 W = 9 ดังนั้น X = 5/2 Y = -3 Z = 9/2 W = 9 เพราะฉะนั้น สมการนี้มีผลเฉลย เดียว MENU

13 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ (1.6) x 1 +3x 2 -2x 3 -3x 4 +2x 5 = 4 - x 1 -3x 2 +4x 3 +4x 4 +4x 5 = -1 - x 1 -3x 2 +4x 3 +4x 4 -x 5 = -2 -2x 1 -6x 2 +10x 3 +9x 4 -4x 5 = 1 MENU

14 เนื่องจากค่า X 5 ซึ่งเป็น สมการเดียวกัน มี 2 คำตอบ เพราะฉะนั้น สมการนี้ไม่มีผล เฉลย MENU

15 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ (1.7) x+2y-z+3w = 3 2x+4y+4z+3w = 9 3x+6y-z +8w = 10 MENU

16 จากเมตริกซ์แต่งเติม สามารถเขียนเป็นระบบ สมการเชิงเส้นได้ดังนี้ X+2Y-Z+3W = 3 Z-(1/2)W = 1/2 ดังนั้น W = r Y = t เมื่อ r,t เพราะฉะนั้น สมการนี้มีหลายผลเฉลย คือ X = 7/2+(5/2)r-2t Y = t Z = 1/2+(1/2)r W =r เมื่อ r,t MENU

17 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ (1.8) x+2y+2z = 2 3x-2y-z = 5 2x-5y+3z = -4 x+4y+6z = 0 MENU

18 จากเมตริกซ์แต่งเติม สามารถเขียนเป็น ระบบสมการเชิงเส้นได้ดังนี้ X+2Y+2Z = 2 Y+2Z = -1 Z = -1 ดังนั้น Y = 1 X = 2 เพราะฉะนั้น สมการนี้ มีผลเฉลยเดียว คือ X = 2 Y = 1 Z = -1 MENU

19 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ (1.9) 10y -4z+w = 1 x+4y-z+w = 2 3x+2y+z+2w = 5 -2x-8y+2z-2w=-4 x-6y+3z=1 MENU

20 จากเมตริกซ์แต่งเติม สามารถ เขียนเป็นระบบสมการเชิง เส้นได้ดังนี้ X+4Y-Z+W = 2 Y+(-2/5)Z+(1/10)W = 1/10 ดังนั้น W = s Z = t เมื่อ s,t เพราะฉะนั้น สมการนี้มีหลายผล เฉลย คือ X = 8/5-(3/5)t-(3/5)s Y = 1/10+(2/5)t-1/10s Z = t W =s เมื่อ s,t MENU

21 จากระบบสมการเชิงเส้นข้างบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเมตริกฃ์แต่ง เติมได้ดังนี้ MENU (1.10) 2x 1 - x 2 +3x 3 +4x 4 = 9 x 1 -2x 3 +7x 4 = 11 3x 1 -3x 2 +x 3 +5x 4 = 8 2x 1 - x 2 +4x 3 +4x 4 = 10

22 MENU จากเมตริกซ์แต่งเติม สามารถเขียน เป็นระบบสมการเชิงเส้นได้ดังนี้ X 1 -2X 3 +7X 4 = 11 X 2 -7X 3 +10X 4 = 13 X 3 -X 4 = -1 X 4 = 2 ดังนั้น X 1 = -1 X 2 = 0 X 3 =1 เพราะฉะนั้น สมการนี้ มีผลเฉลยเดียว คือ X 1 = -1 X 2 =0 X 3 =1 X 4 =2


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ประกอบการเรียนการ สอน ประกอบการเรียนการ สอน วิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รหัสวิชา 417167 รหัสวิชา 417167.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google