งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด ข. การมีส่วนร่วม. www.themegallery.com Company Logo ข้อ 1 การคัดเลือกและการ มีส่วนร่วมของ คณะกรรมการบริหาร กองทุน ข้อ 1 การคัดเลือกและการ มีส่วนร่วมของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด ข. การมีส่วนร่วม. www.themegallery.com Company Logo ข้อ 1 การคัดเลือกและการ มีส่วนร่วมของ คณะกรรมการบริหาร กองทุน ข้อ 1 การคัดเลือกและการ มีส่วนร่วมของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด ข. การมีส่วนร่วม

2 www.themegallery.com Company Logo ข้อ 1 การคัดเลือกและการ มีส่วนร่วมของ คณะกรรมการบริหาร กองทุน ข้อ 1 การคัดเลือกและการ มีส่วนร่วมของ คณะกรรมการบริหาร กองทุน

3 1.1 คณะกรรมการผ่าน การคัดเลือกตาม ประกาศ สปสช 1.1 คณะกรรมการผ่าน การคัดเลือกตาม ประกาศ สปสช  คณะกรรมการผ่านการ แต่งตั้งจากสปสช. ตาม คำสั่ง ที่ ค 0936/2556 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ( เอกสารคำสั่ง แต่งตั้ง )

4 1.2 มีการกำหนด บทบาทหน้าที่ให้ คณะกรรมการ 1.2 มีการกำหนด บทบาทหน้าที่ให้ คณะกรรมการ  มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานและ คณะอนุกรรมการเพื่อ ช่วยเหลือการดำเนินงาน กองทุน โดยแบ่งเป็นฝ่ายๆ ( เอกสารคำสั่ง แต่งตั้ง )

5 1.3 มีการประชุมอย่าง ต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 1.3 มีการประชุมอย่าง ต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  กองทุน ฯ มีการประชุม แล้วครบ 4 ครั้ง ( เอกสารรายงานการ ประชุม )

6 1.4 มีบันทึกรายงาน การประชุม ทุกครั้ง 1.4 มีบันทึกรายงาน การประชุม ทุกครั้ง  กองทุน ฯ มีการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม ทุกครั้ง ( เอกสารรายงานการ ประชุม )

7 1.5 ที่ปรึกษากองทุน เข้าร่วมประชุมอย่าง น้อย 2 ครั้งต่อปี 1.5 ที่ปรึกษากองทุน เข้าร่วมประชุมอย่าง น้อย 2 ครั้งต่อปี  กองทุน ฯ ได้เชิญที่ ปรึกษาเข้าร่วมประชุม อย่างน้อง 2 ครั้ง ( เอกสารรายงานการ ประชุม )

8 ข้อ 2 การสร้างการรับรู้ ความสนใจ และความสนใจ ของชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และผลงานของ กองทุน ข้อ 2 การสร้างการรับรู้ ความสนใจ และความสนใจ ของชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และผลงานของ กองทุน

9 2.1 มีการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ 2.1 มีการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ  มีการส่งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผ่านผู้นำ โดย เสียงตามสาย สื่อซีดี ประชาคมหมู่บ้าน รถ ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ( ตาม เอกสารแนบท้ายนี้ )

10 รถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่

11

12 จัดทำป้ายเดิน รณรงค์ในหมู่บ้าน

13

14

15 2.2 มีการเผยแพร่ ข้อมูลตามหลักธรรมาภิ บาลข่าวสารหรือผลการ ดำเนินงานของกองทุน ผ่านสื่อต่าง ๆ 2.2 มีการเผยแพร่ ข้อมูลตามหลักธรรมาภิ บาลข่าวสารหรือผลการ ดำเนินงานของกองทุน ผ่านสื่อต่าง ๆ  มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต และระบบออนไลน์ ประชาคมหมู่บ้าน ( ตาม เอกสารแนบท้ายนี้ )

16 2.3 มีเวทีประชาคม เกี่ยวกับการดำเนินงาน ของกองทุน 2.3 มีเวทีประชาคม เกี่ยวกับการดำเนินงาน ของกองทุน  กองทุน ฯ มีการประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนงานและโครงการ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ( ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผน )

17 2.4 มีการสำรวจความ พึงพอใจการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่อการ ดำเนินงาน 2.4 มีการสำรวจความ พึงพอใจการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่อการ ดำเนินงาน  กองทุน ฯ มีการสำรวจ ความพึงพอใจในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ( ตาม เอกสารแนบท้าย )

18 ข้อ 3 การสมทบเงินเข้า กองทุน อปท. และ ประชาชน ข้อ 3 การสมทบเงินเข้า กองทุน อปท. และ ประชาชน

19 3.1 มีการสมทบ เงินกองทุน จากอปท. ครบทุกปีอย่างต่อเนื่อง และตามเกณฑ์ 3.1 มีการสมทบ เงินกองทุน จากอปท. ครบทุกปีอย่างต่อเนื่อง และตามเกณฑ์  กองทุน ฯ ได้รับเงิน สมทบจากอบต. หนองเม็ก จำนวน 100,000.- บาท ( จากเอกสารการับเงิน - จ่ายเงิน )

20 3.2 มีการสมทบ เงินกองทุนจาก ประชาชนหรือชุมชน 3.2 มีการสมทบ เงินกองทุนจาก ประชาชนหรือชุมชน  กองทุน ฯ ได้รับเงิน สมทบจากภาคชุมชน ( จากเอกสารการับเงิน - จ่ายเงิน )

21 LOGO จบการนำเสนอหมวด ข. การ มีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt หมวด ข. การมีส่วนร่วม. www.themegallery.com Company Logo ข้อ 1 การคัดเลือกและการ มีส่วนร่วมของ คณะกรรมการบริหาร กองทุน ข้อ 1 การคัดเลือกและการ มีส่วนร่วมของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google