งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ผ่านระบบ Web Conference) วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ผ่านระบบ Web Conference) วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ผ่านระบบ Web Conference) วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553 ณ ประชุม War room กรมการพัฒนาชุมชน

2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ น้ำหนักร้อยละ 4 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 1 5. ระดับเพิ่มขึ้นของเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ร้อยละ 5 4. ระดับเพิ่มขึ้นของเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ร้อยละ 3 3. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 877 หมู่บ้าน (877อำเภอ) 2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 770 หมู่บ้าน(770อำเภอ) 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 525 หมู่บ้าน (525อำเภอ) ดำเนินงานได้ 877หมู่บ้าน สัจจะสะสมร้อยละ12

3 คำอธิบาย:  กลุ่มผู้ผลิตชุมชนหมายถึง กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ยกเว้น กทม.) จำนวนทั้งสิ้น 18,230 กลุ่ม  การบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ หมายถึง กลุ่มผู้ผลิตชุมชนสามารถบรรลุเป้าหมายเชิง รายได้ตามแผนธุรกิจ คือ กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีการดำเนินกิจการตามแผนธุรกิจและมีรายได้คุ้มทุน  รายได้คุ้มทุน หมายถึง รายได้รวมเท่าต้นทุนรวมพอดี ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่สามารถบรรลุ เป้าหมายตามแผนธุรกิจ น้ำหนัก: ร้อยละ 3 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 255025512552 - เป้าฯ ปี 2553 ร้อยละ 30 เกณฑ์การให้คะแนน 1 ร้อยละ 20 234 -3,020 ร้อยละ 22.5 ร้อยละ 25 ร้อยละ 27.5 ร้อยละ 30 5 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จำนวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนในปี 2553 จำนวน 18,230 กลุ่ม ดำเนินการได้ 5,500 กลุ่ม ร้อยละ 30.17

4 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งสถาบันการจัดการ เงินทุนชุมชน น้ำหนักร้อยละ 2 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 1 5. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ได้รับประกาศรับรองการจัดตั้ง สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โดยต้องมีธนาคารออมสินหรือ ธ.ก.ส. ที่มีสาขาในจังหวัดให้การรับรอง 4. มีการประเมินผลการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีคณะทำงาน ประเมิน และจะต้องมีผู้ประเมินภายนอก(Third Party)ร่วมประเมิน ด้วย 3. มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ตามเกณฑ์ครบ 75 จังหวัด 75 แห่ง 2. มีการดำเนินงานในระดับที่1ครบถ้วนและผู้นำกองทุนชุมชนได้รับ การพัฒนาศักยภาพโดยผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 90 1. มีคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุน ชุมชนระดับจังหวัด75จังหวัด 75 คณะและคณทำงานฯระดับอำเภอ 75อำเภอ 75 คณะ ดำเนินงานได้ 75 แห่ง 75 จังหวัด

5 ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการ ยกระดับจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการ ยกระดับจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 คำอธิบาย:  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ด้วยการออมเงินแล้วนำมาสะสมรวมกัน เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเป็นทุนสำหรับสมาชิกกู้ยืมไปใช้ใน การลงทุนประกอบอาชีพ หรือสวัสดิการของครอบครัว  กลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 2 มีคะแนน 58-76 คะแนน ตัวชี้วัดหลัก ได้ 3 คะแนน 6 ตัวขึ้นไป  กลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 มีคะแนน 77 คะแนนขึ้นไป ตัวชี้วัดหลัก ได้ 3 คะแนน 8 ตัวขึ้นไป น้ำหนัก: ร้อยละ 2 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 255025512552 3,069 เป้าฯ ปี 2553 ร้อยละ 40 เกณฑ์การให้คะแนน 1 ร้อยละ 24 234 3,9173,876 ร้อยละ 28 ร้อยละ 32 ร้อยละ 36 ร้อยละ 40 5 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับ 2 ทั้งหมด 9,602 กลุ่ม ดำเนินการได้ 3,921 กลุ่ม ร้อยละ 40.83

6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำหนักร้อยละ 3 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 1 5. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมาย รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของมูลค่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 4. ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายผ่านการรับรอง ผลการปรับปรุงและพัฒนาจาก KBOจังหวัด ได้ร้อยละ50 ในภาพรวม (2,125 กลุ่ม) 3. ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายผ่านการรับรอง ผลการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก KBOจังหวัด ได้ ร้อยละ 35 ในภาพรวม (1,488กลุ่ม) 2. กลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ กลุ่ม(4,250กลุ่ม) 1.กำหนดกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายที่มีความต้องการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละจังหวัด(ร้อยละ 20 ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนฯหรือ4,250กลุ่ม ดำเนินการได้ 2,519 กลุ่มและรายได้..... บาท

7 ร้อยละของผู้นำ อช. ที่มีความสามารถในการ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละของผู้นำ อช. ที่มีความสามารถในการ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด คำอธิบาย:  ร้อยละของผู้นำ อช. ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน หมายถึง ร้อยละของผู้นำ อช. ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างน้อย 5 ใน 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค 2) การจัดทำแผนชุมชน 3) การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 4) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 6) การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบังคับ 1-4 กิจกรรมที่ 5-7 เลือกอีกอย่างน้อย 1 กิจกรรม น้ำหนัก: ร้อยละ 2 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 255025512552 - เป้าฯ ปี 2552 ร้อยละ 85 เกณฑ์การให้คะแนน 1 ร้อยละ 65 234 50.6765.31 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 5 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จำนวนผู้นำ อช.ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ ปี 52-53 ทั้งหมด 12,770 คน ดำเนินการได้ 11,021 คน ร้อยละ 86.30

8 ระดับความสำเร็จของแผนชุมชนที่ผ่าน การรับรองมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ระดับความสำเร็จของแผนชุมชนที่ผ่าน การรับรองมาตรฐาน น้ำหนักร้อยละ 2 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 1 5.ร้อยละ60ของแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน(6,240) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือร่วมดำเนินการจาก อปท. อย่างน้อย 1 กิจกรรม/โครงการ 4. ร้อยละ50ของแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน(5,184) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือร่วมดำเนินการจาก อปท. อย่างน้อย1กิจกรรม/โครงการ 3. จำนวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน(10,367) 2. จำนวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน(9,675) 1.จำนวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (8,984) ดำเนินการได้ ได้มาตรฐาน 11,165แผนและได้ งบประมาณ9,947แผน ร้อยละ89.09

9 ระดับความสำเร็จของหมู่บ้านที่มีการปรับปรุง ตัวชี้วัดที่ 3.1.5ระดับความสำเร็จของหมู่บ้านที่มีการปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์ น้ำหนักร้อยละ 3 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 1 5.หมู่บ้านผ่านเกณฑ์ในระดับคะแนน4จัดทำข้อมูลเด่นที่ แสดงเอกลักษณ์ของหมู่บ้านตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างน้อย 1 ประเภท (1,316หมู่บ้าน) 4. หมู่บ้านที่มีการปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ครบตามเกณฑ์ในระดับ3คะแนนและมีรูปภาพกิจกรรม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ50(1,316หมู่บ้าน) 3.หมู่บ้านมีการปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์ครบ ตามเกณฑ์ที่กำหนด(5องค์ประกอบ)ร้อยละ100(2,631) 2.หมู่บ้านมีการปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด(5องค์ประกอบ ร้อยละ90(2,368) 1.หมู่บ้านมีการปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด(5องค์ประกอบ) ร้อยละ80 (2,105หมู่บ้าน) ดำเนินการได้ 2,367 หมู่บ้าน

10 ฝากจากท่านรอง ฯ พิสันติ์ จังหวัดควรให้ความสนใจในฐานข้อมูลของแต่ ละตัวชี้วัด ฝากกลุ่มสารสนเทศ ฯ ทำระบบฐานข้อมูลให้ ชัดเจน ตรวจสอบ เตรียมหลักฐาน ให้พร้อมตรวจ ฯ จังหวัดซักซ้อม กลุ่มเป้าหมายควรรู้ตัวด้วย เพื่อ เตรียมความพร้อม สุ่มตรวจเรื่องความพึงพอใจ ฯ จาก สนง. สถิติ

11


ดาวน์โหลด ppt การติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ผ่านระบบ Web Conference) วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google