งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ 16 ผู้ว่าการภาค ปี 2545-462551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ 16 ผู้ว่าการภาค ปี 2545-462551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ 16 ผู้ว่าการภาค ปี 2545-462551

2 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง ต้องตอบตนเองให้ได้ก่อนว่า เข้าใจลึกซึ้งกับองค์กรนี้มากน้อย เพียงใด เมื่อรู้เขาแล้ว ต้องถามว่า แล้วรู้เราไหม เมื่อรู้เราแล้ว ต้องถามอีกว่า แล้วได้ดำเนินการ หรือปฏิบัติตาม อุดมการณ์หรือเปล่า

3 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง เมื่อรู้และเข้าใจ ก็ถือเป็นเรื่องง่าย ทำไมถึงบอกว่า “ ง่าย ” ง่ายเพราะ รู้เขา รู้เรา รู้หน้าที่พึงต้อง ปฏิบัติ ง่ายเพราะ มีมิตรภาพซาบซึ้งต่อกัน ง่ายเพราะ ปฏิบัติตามธรรมนูญและ ข้อบังคับของสโมสร

4 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง

5 เมื่อกล่าวถึงการบริหารสโมสรให้มี ประสิทธิภาพ ก็ย่อมที่จะต้องนึกถึงหลักเกณฑ์ 4 ข้อนี้ 1. รักษาและเพิ่มสมาชิกของสโมสร ให้ได้ตามเป้า 2. ดำเนินโครงการที่ประสบ ความสำเร็จตามความ ต้องการของชุมชนในพื้นที่หรือ ประเทศอื่นๆ

6 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง 3 สนับสนุนมูลนิธิโรตารีด้วยการมี ส่วนร่วม ในโปรแกรมของมูลนิธิฯ - การศึกษา - โปลิโอ การบริจาคให้มูลนิธิฯ - กองทุน ประจำปี PFH - กองทุนถาวร BENEFACTOR

7 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง 4. พัฒนาผู้นำในสโมสรที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ โรตารีเหนือระดับสโมสรได้ ทบทวนธรรมนูญและข้อบังคับ สโมสร การรับสมาชิกใหม่ ต้องมอบ ธรรมนูญและข้อบังคับ

8 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่ง ต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง ? 1. นายกฯในฐานะผู้นำ ต้องสรรหาและแต่งตั้งประธาน คณะกรรมการให้ครบทุกตำแหน่ง ที่ สำคัญสุด ๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ 2. นายกฯและคณะกรรมการบริหาร สโมสร ต้องทำงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ของสโมสรให้สมดุล

9 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่ง ต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง ? 3. นายกฯและประธานคณะกรรมการแต่ ละฝ่าย ต้องวางแผนว่าจะทำโครงการ อะไรบ้าง ? ต้องใช้เงินจำนวนเท่าไร ? จะหาเงินได้จากที่ใด ?

10 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง ไม่ต้องทำมาก ทำน้อยแต่เน้นโครงการที่เป็น ประโยชน์ ให้ตรงตามความต้องการของ ชุมชน สำคัญสุด คือ ต้องสอดคล้อง ตามประกาศเกียรติคุณ ของประธานโรตารีสากลและ ภาค

11 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่ง ต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง ? 4. นายกฯเป็นประธานที่ประชุมประจำ สัปดาห์ ต้องเปิด และ ปิดประชุมให้ตรงตาม เวลา มีผู้บรรยายได้สาระ เหมาะสมกับ สถานการณ์ มีการสนเทศให้ความรู้โรตารีเป็น ประจำ

12 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่ง ต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง ? 5. ประธานคณะอนุกรรมการ ต้องมีการประชุมกับ คณะอนุกรรมการทุกเดือนและเก็บ มติที่ประชุมรวมถึงการขออนุมัติ ต่างๆ รายงานและขอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารในแต่ละเดือน

13 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่ง ต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง ? 6. ต้องมีการประชุมคลับแอสแซมบลี้ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 7. ต้องวางแผนการเพิ่มและรักษา สมาชิก ควรมีจำนวนเท่าไรจึงเหมาะสมอย่าง ต่อเนื่องทุกปี

14 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่ง ต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง ? 8. มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามวันเวลา ที่กำหนด ในข้อบังคับสโมสรทุกเดือน 9. ต้องสรรหานายกรับเลือกที่มีความ พร้อม บริหารจัดการให้ สโมสรมีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง ตลอดไป

15 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่ง ต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง ? 10. เมื่อครบวาระ ต้องมีการส่งมอบโครงการที่ยังไม่ เสร็จให้ผู้นำคนต่อไป ต้องส่งงบการเงินของสโมสรที่ผ่าน การตรวจสอบแล้ว แก่การเงินคนต่อไป

16 นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง ขอแสดงความยินดีกับผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่หวังผลตอบแทนทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วยความจริงใจ ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสโมสร จะทำงานอย่างไรที่จะทำให้สโมสรแข็งแกร่ง สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ 16 ผู้ว่าการภาค ปี 2545-462551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google