งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ออกแบบการนำสื่อมวลชนเพื่อใช้ทางการศึกษา เสียงตามสายเพื่อการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ออกแบบการนำสื่อมวลชนเพื่อใช้ทางการศึกษา เสียงตามสายเพื่อการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ออกแบบการนำสื่อมวลชนเพื่อใช้ทางการศึกษา เสียงตามสายเพื่อการศึกษา

2 สื่อมวลชน (mass media) เป็นสื่อที่ สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจาก บุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่ง ไปยัง มวลชนจำนวนมากโดยเฉพาะ ประชาชนทั้งประเทศ ในเวลา อันรวดเร็ว ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ การเผยแพร่ในสื่อมวลชนส่วน หนึ่งต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลา ซื้อพื้นที่ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างไร ก็ตามองค์กรสามารถใช้สื่อมวลชน แบบให้เปล่าได้ หากองค์กรนั้นมี เรื่องราวที่น่าสนใจแก่การเผยแพร่ หรือบังคับโดยข้อกฎหมาย

3 การใช้เสียงตามสายในปัจจุบันส่วน ใหญ่จะเป็นเปิดข่าวสารให้ฟัง หรือ ประกาศกำหนดการต่างๆในหมู่บ้าน หรือชุมชน เพื่อเป็นการนัดหมาย จึงมี แนวคิดที่จะนำประโยชน์ของเสียงตาม สายมาใช้เพื่อการศึกษา การให้ความรู้ แต่ความรู้นั้นจะต้องเป็นความรู้ หรือเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมได้ในทุกวัย เช่น

4 - การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ อนามัย - การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความ ปลอดภัย ารให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ารให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ - การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี ต่างๆ เป็นต้น

5


ดาวน์โหลด ppt ออกแบบการนำสื่อมวลชนเพื่อใช้ทางการศึกษา เสียงตามสายเพื่อการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google