งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การผลิต R- phenylacetylcarbinol และสารผลิตภัณฑ์ข้างเคียง ด้วยลำไยอบแห้ง ในระบบเบนซาลดีไฮด์ อิมัลชั่น ” รายชื่อคณะผู้จัดทำ นาวสาวพูนศิริ พระทอง รหัส 4713099.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การผลิต R- phenylacetylcarbinol และสารผลิตภัณฑ์ข้างเคียง ด้วยลำไยอบแห้ง ในระบบเบนซาลดีไฮด์ อิมัลชั่น ” รายชื่อคณะผู้จัดทำ นาวสาวพูนศิริ พระทอง รหัส 4713099."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การผลิต R- phenylacetylcarbinol และสารผลิตภัณฑ์ข้างเคียง ด้วยลำไยอบแห้ง ในระบบเบนซาลดีไฮด์ อิมัลชั่น ” รายชื่อคณะผู้จัดทำ นาวสาวพูนศิริ พระทอง รหัส 4713099 นางสาวอุทุมพร อภิวงค์งาม รหัส 4713109 นางสาวกิติยา แลวงศ์นิล รหัส 4713080 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ. ดร. นพพล เล็ก สวัสดิ์

2 ความสำคัญและที่มาของโครงงาน  ลำไยสดมีคาร์โบไฮเดรต 25%(w/w) รวมถึง โปรตีนและวิตามินต่างๆ ที่เอื้อต่อการเจริญของ เชื้อจุลินทรีย์ในการหมัก  เมื่อผ่านการทำแห้ง ความเข้มข้นของน้ำตาลจะ เพิ่มขึ้นเพราะความชื้นถูกกำจัดออกไปมาก ทั้งนี้ ยังขึ้นกับปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) ณ อุณหภูมิสูง (> 65 O C) ที่เปลี่ยน น้ำตาลและกรดอะมิโนเป็นเมลานอยดินส์ (melanoidins)  ปัญหาการกำจัดลำไยอบแห้งตกเกรดหรือ หมดอายุที่ยังขาดประสิทธิภาพ และการขาด แคลนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำลำไยอบแห้ง ที่ขายไม่ได้ไปทำประโยชน์ต่อ เช่น ผลิตสารเคมี R-PAC สำหรับยาบรรเทาอาการหวัดอย่าง pseudoephedrine ทั้งที่ลำไยเป็นพืช เศรษฐกิจของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของ โครงการวิจัยนี้

3 บทนำ

4 บทนำ

5 วัตถุประสงค์การทดลอง  เพื่อศึกษาการเจริญของกล้าเชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ ในอาหารเลี้ยงปริมาตร 10 ml ที่มี กลูโคสเป็นแหล่งอาหารคาร์บอน โดยใช้เวลา เพาะเลี้ยง 72 ชั่วโมง ณ 25.6 O C แล้วนำผลที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับทีมวิจัย ของกลุ่มฐิติพรและ คณะ (24 h) และ พรรณทิวาและคณะ (48 h) จากนั้นจึงเลือกเวลาเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมที่สุด  เพื่อศึกษาการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 15 สาย พันธุ์ ในอาหารเลี้ยงปริมาตร 100 ml ที่มีสาร สกัดจากลำไยอบแห้งเป็นแหล่งอาหารคาร์บอน เพียงอย่างเดียว เพาะเลี้ยง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ณ 25.6 O C  นำมวลชีวภาพที่ได้จาการทดลองที่ 2 ไปใช้ผลิต R-phenylacetylcarbinol จากไพรูเวตและเบน ซาลดีไฮด์ สำหรับระบบเบนซาลดีไฮด์อิมัลชั่น ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น ต่างๆ

6 วิธีการทดลอง  การทดลองที่ 1  เพาะเลี้ยงกล้าเชื้อเป็นเวลา 72 ชั่วโมง  เพาะเลี้ยงกล้าเชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี กลูโคสเป็นแหล่งอาหารคาร์บอน  ทำการวิเคราะห์  มวลแห้ง  pH  น้ำตาลกลูโคส เอทานอล กรดอะซิติก และ กรด ซิตริก ด้วย HPLC

7 วิธีการทดลอง  การทดลองที่ 2

8 วิธีการทดลอง ( การเก็บตัวอย่างสำหรับ การทดลองที่ 2)

9  การทดลองที่ 3  ศึกษาผลกระทบของความเข้มข้นสารละลาย ฟอสเฟต 4 ระดับ (0, 300, 600 และ 900 mM)(10 ml) ต่อระดับการผลิต PAC จาก S. cerevisiae TISTR No. 5606 และ 5020, Z. mobilis TISTR No. 550 และ C. utilis TISTR No. 5198 (102.75 g มวลแห้ง / L )  ในสภาวะที่มีเบน - ซาลดีไฮด์ความเข้มข้น 150 mM (0.159 g )  โซเดียมไพรูเวตความเข้มข้น 180 mM (0.198 g )  TPP ความเข้มข้น 1 mM (0.0046 g )  MgSO 4.7H 2 O ความเข้มข้น 1 mM ((0.0025 g )  ตั้งนิ่งทิ้งไว้ 8 ชั่วโมง อุณหภูมิ 4 O C โดยแต่ละการ ทดลองทำซ้ำ 2 ครั้ง  หยุดการทดลองด้วย 100%(w/v) TCA ปริมาตร 1 ml แล้วเก็บรักษาไว้ตู้แช่เยือกแข็งอุณหภูมิ -20 O C วิธีการทดลอง

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 ตัวอย่างโครมาโตแกรม sucrose fructose glucose ethanol sucrose fructose Propanoic acid Acetic acid

23 ตัวอย่างโครมาโตแกรม sucrose fructose glucose ethanol sucrose fructose Propanoic acid Acetic acid

24

25

26 ผลการทดลองไบโอทรานส์ฟอร์ เมชั่นในระบบเบนซาลดีไฮด์ อิมัลชั่น  กำลังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์   ค่ากิจกรรมการทำงานของ PDC ด้วย spectrophotometric decarboxylase assay   ไพรูเวต และ อะเซตาลดีไฮด์ ใช้เครื่อง spectrophotometer   กรดเบนโซอิก และ สาร PAC ด้วย HPLC C8   อะเซโตอิน ด้วยเครื่อง HPLC HPX 87H   pH ด้วย pH meter

27 สรุปผลการทดลอง  ลำดับของจุลินทรีย์ในแหล่งอาหารคาร์บอน มีกลูโคสที่ผลิตเอทานอลได้มากที่สุดใน หน่วย g/l และ Yps ภายหลังการเพาะเลี้ยง กล้าเชื้อ 72 h ได้แก่  Z. mobilis TISTR 405 (10.6  0.53, 0.54  0.04)  S. cerevisiae TISTR 5020 (4.54  0.23, 0.45  0.03)  S. cerevisiae TISTR 5606 (3.56  0.18, 0.44  0.04)  E. coli TISTR 1261 ผลิตเอทานอลได้ถึง 4.18  0.21 g/l แม้จะไม่มีแหล่งอาหาร คาร์บอนใน nutrient medium  ในกรณีใช้แหล่งอาหารคาร์บอนเป็นสารสกัด จากลำไยอบแห้งเพียงอย่างเดียว ลำดับการ ผลิตเอทานอลสามอันดับแรก (g/l) ภายหลังการเพาะเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 48 h ดังต่อไปนี้  * S. cerevisiae TISTR 5020 ( 45.0  6.1 )  * S. cerevisiae TISTR 5606 ( 37.8  3.1 )  Z. mobilis TISTR 550 ( 28.4  5.1 ) * ทดสอบโดย Skoog et al. 1996 พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้ไม่ มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95%

28


ดาวน์โหลด ppt “ การผลิต R- phenylacetylcarbinol และสารผลิตภัณฑ์ข้างเคียง ด้วยลำไยอบแห้ง ในระบบเบนซาลดีไฮด์ อิมัลชั่น ” รายชื่อคณะผู้จัดทำ นาวสาวพูนศิริ พระทอง รหัส 4713099.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google