งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองที่ 9 การศึกษาจลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาสำหรับการ วิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ จากลมหายใจ (A Kinetic Study of “ Breathalyzer ” Reaction )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองที่ 9 การศึกษาจลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาสำหรับการ วิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ จากลมหายใจ (A Kinetic Study of “ Breathalyzer ” Reaction )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองที่ 9 การศึกษาจลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาสำหรับการ วิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ จากลมหายใจ (A Kinetic Study of “ Breathalyzer ” Reaction )

2 วัตถุประสงค์ 1. หาอันดับของปฏิกิริยาระหว่าง เอทานอลกับโพแทสเซียมไดโครเมต ในกรดโดยวิธีอัตราอินทิเกรต 2. หาค่าคงที่อัตราจำเพาะ ( specific rate constant,k ) ของปฏิกิริยา

3 aA + bB cC + dD R = k[A] m [B] n k = ค่าคงที่อัตราจำเพาะของปฏิกิริยา ซึ่งมีค่าคงที่ที่อุณหภูมิหนึ่งๆ m, n = อันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับ [A] และ [B] ตามลำดับ

4 3CH 3 CH 2 OH + Cr 2 O 7 2- + 8H + 3CH 3 CHO + 2 Cr 3+ + 7 H 2 O ส้ม เขียว อัตราการเกิดปฏิกิริยา = -d[Cr 2 O 7 2- ] dt = k [Cr 2 O 7 2- ] x [C 2 H 5 OH] y [H + ] z [C 2 H 5 OH] และ [H + ] สูงกว่า [Cr 2 O 7 2- ] มาก R = k [Cr 2 O 7 2- ] x

5 สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสารตั้งต้นกับเวลา อันดับ ปฏิกิริยา สมการความสัมพันธ์ 0 c = -kt + a กราฟ c กับ t เป็นเส้นตรง 1 ln c = -kt + ln a กราฟ ln c กับ t เป็น เส้นตรง 2 1 = kt + 1 c a กราฟ 1/c กับ t เป็น เส้นตรง

6 จากความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น (mol/L) ของสารกับ ค่าการดูดกลืนแสง (absoorbance) ของสารละลาย A o =  al ค่าการดูดกลืนแสงที่เวลาเริ่มต้น ความเข้มข้นเริ่มต้น A t =  (c)l ค่าการดูดกลืนแสงที่เวลาใดๆ ความเข้มข้นที่เวลาใดๆ

7 ในกรณีที่เลือกแสงความยาวคลื่นที่ max จะสามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไปที่เวลาต่างๆได้ Monochro mator Detect or Light source Sampl e cell Meter (1)(2)(3)(4)(5) I0I0 I รูปที่ 1. ส่วนประกอบต่างๆ ของส เปกโตรโฟโตมิเตอร์

8 สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง absorbance ของสารตั้งต้นกับเวลา อันดับ ของ ปฏิกิริยา สมการความสัมพันธ์ 0 (A t )= (A 0 ) – k(  l)t กราฟ ระหว่าง (A t ) กับ t ได้เส้นตรง 1 ln(A t ) = ln(A 0 ) - kt กราฟ ระหว่าง ln(A t ) กับ t ได้ เส้นตรง 2 1/(A t ) = (k/  l)t + 1/A 0 ) กราฟ ระหว่าง 1/(A t ) กับ t ได้ เส้นตรง

9 อุปกรณ์ spectrophotometer Sample holder switch Wavelength selector

10 1. บรรจุน้ำกลั่นใน cuvette ที่ สะอาดและเช็ดให้แห้ง ใส่ ใน sample holder วิธีทดลอง

11 2. เลือกความยาวคลื่นของเครื่อง spectronic ไปที่ 440 nm

12 3. ปรับค่าการดูดกลืนแสงของเครื่องที่ความยาวคลื่น 440 nm ให้เป็นศูนย์

13 4. ไขสารละลาย 1. K 2 Cr 2 O 7 0.010 M 5 mL ใส่ในขวดรูปกรวยขนาด 125 mL 2. H 2 SO 4 4.0 M 25 mL + เขย่า

14 5. เทสารละลายในข้อ 4 ลงใน cuvette แห้ง เช็ดด้านนอกให้แห้ง นำไปวัดค่า การดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 440 nm บันทึก เป็นค่าการดูด กลืนแสงที่เวลาเริ่มต้น A o

15 6. เทสารละลายใน cuvette กลับคืนลงใน ขวดรูปกรวยเดิม ใส่ C 2 H 5 OH 95% 0.10 mL ด้วยกระบอก ฉีดยา จับเวลาตั้งแต่เติมเอทานอล เขย่าสารละลายให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน

16 8. เทสารละลายจากขวดรูปกรวยลง ใน cuvette วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว คลื่น 440 nm เป็น A t ทุกๆ 30 วินาที เป็นเวลา 5 นาที 9. เทสารละลายในภาชนะที่จัดไว้ให้ ทิ้ง waste

17 จากค่า A 0, A t เขียนกราฟระหว่าง 1. A t กับ t 2. ln (A t ) กับ t 3. 1/(A t ) กับ t สรุปอันดับของปฏิกิริยาจากกราฟเส้นตรงที่ได้ คำนวณหาค่า k จาก slope ของกราฟเส้นตรง


ดาวน์โหลด ppt การทดลองที่ 9 การศึกษาจลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาสำหรับการ วิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ จากลมหายใจ (A Kinetic Study of “ Breathalyzer ” Reaction )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google