งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Experiment 1 The rate constant determination of an oxidation reaction of KI by K 2 S 2 O 8 Laboratory in Physical Chemistry II 01403243.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Experiment 1 The rate constant determination of an oxidation reaction of KI by K 2 S 2 O 8 Laboratory in Physical Chemistry II 01403243."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Experiment 1 The rate constant determination of an oxidation reaction of KI by K 2 S 2 O 8 Laboratory in Physical Chemistry II 01403243

2 ปฏิกิริยา  เป็นปฏิกิริยาอันดับ 2 :: กฏอัตรา  กำหนดให้ มีค่ามาก จนเสมือนว่ามี ค่าไม่เปลี่ยนแปลง จะได้กฎอัตราเป็น  กฎอัตราอินทิเกรต ความเข้มข้น หาได้จาก ซึ่งได้จากการไทเทรต

3 3 min อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความ เข้มข้นของสารตั้งต้น สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ ทดสอบหาปริมาณ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา 3 นาที * โดยการ ไทเทรต สารส่วนใหญ่ยังคงเกิดปฏิกิริยาต่อไป แต่สารส่วนที่นำมาเจือจางจะถูกชะลอให้ เกิดปฏิกิริยาช้าลงมาก ๆ เนื่องจากความ เข้มข้นต่ำ 5 mL

4 อุปกรณ์ Volumetric Flask (1*+2+8) ใบ Buret Pipet 25 mL นาฬิกาจับเวลา เครื่องแก้วอื่น ๆ

5 สารเคมี Satd. K 2 S 2 O 8 20 mL + น้ำ 80 mL (A) 0.4 M KI 25 mL x 2 = 50 mL (B) 0.01 M Na 2 S 2 O 3   200 mL น้ำแป้ง ( อินดิเคเตอร์ )

6 วิธีการทดลอง 1 1. ปิเปต A 25 mL และ B 25 mL ใส่รวมกันใน flask* แช่ในน้ำให้ มีอุณหภูมิ 60 °C นาน 1 ชั่วโมง 2. ปิเปตสารผสม 5 mL ไทเทรตกับ Na 2 S 2 O 3 โดยใช้น้ำแป้งเป็นอินดิ เคเตอร์ (3 ซ้ำ ) 3. คำนวณหา [S 2 O 8 2- ] 0 *** (a)

7 วิธีการทดลอง 2 1. ปิเปต A 25 mL และ B 25 mL ใส่ ใน flask 2 ใบ ( แยกกัน ) ทิ้งให้ อุณหภูมิคงที่เท่ากับอุณหภูมิห้อง 2. เตรียม flask ที่มีน้ำกลั่น 100 mL รวม 8 ใบ 3. เทสาร A และ B รวมกัน เริ่มจับ เวลา 4. ปิเปตสารผสม A+B ครั้งละ 5 mL ที่เวลาต่างๆ คือ 3, 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60 นาที ใส่ใน flask แต่ละ ใบ โดยบันทึกเวลาจริงที่สารผสม ลงไปในน้ำ 5. ไทเทรตสารผสมกับ Na 2 S 2 O 3 ทันที โดยใช้น้ำแป้งเป็นอินดิเค เตอร์ ( ซ้ำเดียว ) 6. คำนวณหา [S 2 O 8 2- ] ที่เวลาต่าง ๆ (a-x)

8 การบันทึกผล ขวดที่ ( นาที ) เวลาจริง (s) V Na 2 S 2 O 3 [I - ] x [S 2 O 8 2- ], a-x 3 8 15 20 30 40 50 60 60***

9 วิธีการคำนวณ ความเข้มข้นของ I - ถือว่าคงที่ โดยเป็นความเข้มข้นในสารละลาย ผสม หาความเข้มข้นของ I 2 ที่เกิดขึ้น โดยการไทเทรต หาความเข้มข้นของ S 2 O 8 2- ที่ เกิดปฏิกิริยาไปแล้วจาก หาความเข้มข้นของ S 2 O 8 2- ที่ยัง เหลืออยู่จาก

10 กราฟ พล๊อตกราฟระหว่าง เวลาที่ใช้ ( วินาที ) กับ log(a-x) จะได้กราฟที่มีแนวโน้มเป็นเส้นตรง หาสมการเส้นแนวโน้ม ( เส้นตรง ) หาค่าคงที่อัตรา k โดยใช้ข้อมูล จากกราฟและสมการความสัมพันธ์

11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง log(a-x) และ เวลา

12 การอภิปรายผล ผลจากการไทเทรตเป็นอย่างไร สังเกตจุดยุติยังไง ปริมาณที่ใช้ในแต่ละการไทเทรต เป็นอย่างไร ความเข้มข้น S 2 O 8 2- เปลี่ยนแปลง ไปอย่างไร ความเข้มข้น S 2 O 8 2- ของการ ทดลองที่อุณหภูมิ 60 °C เป็น อย่างไร กราฟที่ได้เป็นอย่างไร สอดคล้อง กับทฤษฎีหรือไม่ สมการความสัมพันธ์เป็นอย่างไร ค่าคงที่อัตราที่หาได้เป็นอย่างไร

13 สรุปผล เราศึกษาอะไร มีกระบวนการอย่างไร เทคนิคที่ใช้คืออะไร ผลที่ได้เป็นอย่างไร สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ สอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt Experiment 1 The rate constant determination of an oxidation reaction of KI by K 2 S 2 O 8 Laboratory in Physical Chemistry II 01403243.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google