งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเรื่อง การทดสอบเลี้ยงต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิงในดินชนิดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเรื่อง การทดสอบเลี้ยงต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิงในดินชนิดต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเรื่อง การทดสอบเลี้ยงต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิงในดินชนิดต่างๆ

2 สมาชิก 1. นาย สมศักดิ์ แซ่ลี 2. นางสาว จินตนา แซ่หว้า 3. นางสาว เบญจมาศ อุดมดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

3 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าได้ศึกษาและ เรียนรู้เกี่ยวกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงหลายๆ อย่าง ซึ่งหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชที่เปลี่ยน ใบเป็นหม้อเพราะต้องการธาตุ ไนโตรเจนจาก แมลงและปลูกในดิน control ทำให้กลุ่มของ ข้าพเจ้ามีความสนใจว่าถ้าถ้าปลูกต้นหม้อข้าว หม้อแกง ลิงในดินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดิน control ต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิงจะสามารถเจริญเติบโตได้ หรือไม่

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงใน ดินชนิดต่างๆ

5 ตัวแปร - ตัวแปรต้น ชนิดของดิน - ตัวแปรตาม การอยู่รอดและการเจริญเติบโตของ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง - ตัวแปรควบคุม ภาชนะปลูก แสง อุณหภูมิ สาย พันธุ์ N.Viging ( วัดแสงและอุณหภูมิตอน 9.00 น.)

6 วิธีการทดลองศึกษา ขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัสดุปลูก ขั้นตอนที่ 2 ปลูก ขั้นตอนที่ 3 สังเกตและบันทึกผล

7 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัสดุปลูก วัสดุอุปกรณ์ 1 ขวดน้ำพลาสติก 2 มีดคัตเตอร์ 3 กรรไกร 4 ดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ( ดินร่วน ) 5 เครื่องวัดอุณหภูมิ

8 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัสดุปลูก ( ต่อ ) 6. เครื่องวัดปริมาณแสง 7. ไม้ไผ่ 8. ถัง / กะละมัง 9. เชือกฟาง

9 เตรียมดิน 1. เตรียมดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เตรียมดินชีวภาพ ( ซื้อมาจากตลาด ) 3. เตรียมดิน control - แช่ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ ถ่าน และอิฐ ลงในถัง - ผสมขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ ถ่าน และ อิฐ ให้เข้ากันในอัตราส่วน 1:1:1:1

10 ขั้นตอนที่ 2 ปลูก 1. ปลูก ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง N.Viking ลงใน ขวดน้ำที่เตรียมดิน control ไว้ จำนวน 10 ต้น 2. ปลูก ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง N.Viking ลงใน ขวดที่เตรียมดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ( ดินร่วน ) ไว้ จำนวน 10 ต้น 3. ปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง N.Viking ลงในขวด ที่เตรียมดินชีวภาพ ไว้ จำนวน 10 ต้น

11 ขั้นตอนที่ 3 สังเกตและบันทึกผล จะสังเกตและบันทึกผลทุกๆ 1 อาทิตย์ ดังตาราง

12 ครั้งที่ ดิน ต้น ความ กว้าง เฉลี่ย ( ซม.) ความ ยาว เฉลี่ย ( ซม.) หมาย เหตุ กว้ าง ยา ว กว้ าง ยา ว กว้ าง ยา ว กว้ าง ยา ว กว้ าง ยา ว กว้ าง ยา ว กว้ าง ยา ว กว้ าง ยา ว กว้ าง ยา ว กว้ าง ยาว 1 ปริมาณ แสง 226 ลักซ์ อุณหภูมิ 29.6 องศา C ดิน โรงเรียน ราชประชา นุเคราะห์ ดินชีวภาพ ตา ย ตาย 1 ต้น ดินควบคุม ปริมาณ แสง 229 ลักซ์ อุณหภูมิ 31.2 องศา C ดิน โรงเรียน ราชประชา นุเคราะห์ ดินชีวภาพ ตา ย ดินควบคุม เปรียบเที ยบ ดิน โรงเรียน ราชประชา นุเคราะห์ ดินชีวภาพ ตา ย ดินควบคุม

13 ภาพ

14 จบการนำเสนอ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเรื่อง การทดสอบเลี้ยงต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิงในดินชนิดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google