งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในดินชนิดต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในดินชนิดต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในดินชนิดต่างๆ
โครงงานเรื่อง การทดสอบเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในดินชนิดต่างๆ

2 สมาชิก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นาย สมศักดิ์ แซ่ลี
1. นาย   สมศักดิ์     แซ่ลี 2. นางสาว   จินตนา     แซ่หว้า 3. นางสาว   เบญจมาศ    อุดมดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

3 ที่มาและความสำคัญ     เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงหลายๆอย่าง ซึ่งหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชที่เปลี่ยนใบเป็นหม้อเพราะต้องการธาตุ ไนโตรเจนจากแมลงและปลูกในดินcontrol ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้ามีความสนใจว่าถ้าถ้าปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกง ลิงในดินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดินcontrol ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะสามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในดินชนิดต่างๆ

5 ตัวแปร -ตัวแปรต้น ชนิดของดิน -ตัวแปรตาม การอยู่รอดและการเจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง -ตัวแปรควบคุม ภาชนะปลูก แสง อุณหภูมิ สายพันธุ์ N.Viging (วัดแสงและอุณหภูมิตอน 9.00 น.)

6 วิธีการทดลองศึกษา ขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัสดุปลูก ขั้นตอนที่ 2 ปลูก ขั้นตอนที่ 3 สังเกตและบันทึกผล

7 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัสดุปลูก
 ขั้นตอนที่ 1  เตรียมวัสดุปลูก วัสดุอุปกรณ์ 1 ขวดน้ำพลาสติก 2 มีดคัตเตอร์ 3 กรรไกร 4 ดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 (ดินร่วน) 5 เครื่องวัดอุณหภูมิ

8 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัสดุปลูก(ต่อ)
ขั้นตอนที่ 1  เตรียมวัสดุปลูก(ต่อ) 6.เครื่องวัดปริมาณแสง 7. ไม้ไผ่ 8.ถัง / กะละมัง 9.เชือกฟาง

9 เตรียมดิน 1. เตรียมดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 2
เตรียมดิน 1. เตรียมดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เตรียมดินชีวภาพ(ซื้อมาจากตลาด) 3. เตรียมดินcontrol -แช่ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ ถ่าน และอิฐ ลงในถัง -ผสมขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ ถ่าน และอิฐ ให้เข้ากันในอัตราส่วน 1:1:1:1

10 ขั้นตอนที่ 2   ปลูก 1. ปลูก ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง N.Vikingลงในขวดน้ำที่เตรียมดินcontrolไว้ จำนวน 10 ต้น 2. ปลูก ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง N.Vikingลงในขวดที่เตรียมดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 (ดินร่วน)ไว้ จำนวน 10 ต้น 3. ปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง N.Vikingลงในขวดที่เตรียมดินชีวภาพ ไว้ จำนวน 10 ต้น

11 ขั้นตอนที่ 3 สังเกตและบันทึกผล
จะสังเกตและบันทึกผลทุกๆ 1อาทิตย์ ดังตาราง

12 ครั้งที่ ดิน ต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ความกว้างเฉลี่ย(ซม.) ความยาวเฉลี่ย(ซม.) หมายเหตุ กว้าง ยาว ปริมาณแสง 226 ลักซ์ อุณหภูมิ 29.6 องศาC ดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 0.1 8.5 1.0 6.5 2.0 10.8 0.2 2.3 1.5 15.0 2.4 13.8 0.4 5.5 3.0 13.5 0.9 1.19 8.99 ดินชีวภาพ 3.8 2.5 ตาย 2.2 2.1 0.3 2.9 3.3 0.7 5.0 1.8 7.8 0.14 3.19 ตาย1ต้น ดินควบคุม 0.5 5.9 0.8 7.5 3.6 7.3 1.9 10.4 3.5 11.5 4.0 4.7 1.1 6.54 229ลักซ์ 31.2องศาC 1.3 9.5 7.0 11.0 15.5 2.6 14.2 6.2 5.7 13.7 12.8 1.61 9.81 4.8 3.1 3.2 3.9 5.6 0.54 6.3 8.1 7.1 1.7 1.6 8.8 10.6 3.7 11.7 0.6 1.39 7.06 เปรียบเทียบ +1.2 +1.0 +0.1 +0.5 - +0.2 +0.3 +0.4 +0.7 +2.0 +4.3 +0.42 +0.82 +0.8 +3.8 +0.6 +0.13 +0.81 +1.1 +1.5 +0.39 +0.52

13 ภาพ

14 หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
จบการนำเสนอ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในดินชนิดต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google