งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Decision Limit & Detection Capability.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Decision Limit & Detection Capability."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Decision Limit & Detection Capability

2 CCa & CCb

3 Non-Compliant <----> Compliant
Positive Negative

4 Banned substances Zero tolerance Not detectable
Detection Limits ขึ้นอยู่กับวิธีทดสอบที่ใช้ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละห้องปฏิบัติการ จึงมีการกำหนดมาตรฐานเป็นค่า Minimum Required Performance Limit = MRPL

5 Banned substances วิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการจะต้องสามารถ ทดสอบที่ระดับ MRPL ได้ ตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ Non-compliant เมื่อความ เข้มข้นของสารในตัวอย่าง > CCa ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %

6 CCb - Detection Capability Limit of quantification
New analytical limits: X Limit of detection CCa - Decision Limit X CCb - Detection Capability Limit of quantification

7 False positive result CC และ CC CC มาจาก critical concentration
 มาจาก alpha error เป็นความผิดพลาดเนื่องจากตรวจพบ banned drug ในตัวอย่าง ทั้งที่จริงๆแล้วไม่มี banned drug ในตัวอย่าง False positive result

8 False negative result CC และ CC  มาจาก beta error
เป็นความผิดพลาดเนื่องจากตรวจไม่พบ banned drug ในตัวอย่าง ทั้งที่จริงๆแล้วมี banned drug ในตัวอย่าง False negative result

9 CC และ CC นำมาใช้ในการตัดสินตัวอย่างว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ โดยประเมินความเข้มข้นที่ตรวจพบในตัวอย่างเทียบกับ CC และ CC

10 a- and ß-errors for banned compounds
a-error = 1 % b-error = 5 %

11 CCa ความเข้มข้นที่ทำให้เกิดความผิดพลาดเท่ากับ  ในการตรวจพบสารในตัวอย่าง

12 ได้ค่า responses ต่างๆ
ทดสอบ blank หลายๆ ซ้ำ ได้ค่า responses ต่างๆ Frequency Signal

13 ค่าเฉลี่ยของ response
Normal distribution XB Frequency Signal

14 XB ค่าเฉลี่ย SD Frequency a = 1 % CCa Signal

15 1% ที่ให้ผลทดสอบมีค่า > CCa
blank samples จำนวน 1% ที่ให้ผลทดสอบมีค่า > CCa XB Frequency CCa Signal

16 ซึ่งเป็น false positive results (> Zero)
= a-Error = 1% XB Frequency CCa Signal

17 CC มีค่ามากกว่า 0 และน้อยกว่า MRPL
Decision Limit - banned substances CC มีค่ามากกว่า 0 และน้อยกว่า MRPL

18 XB Frequency CCa Signal

19 ตัวอย่างที่มีความเข้มข้นเฉลี่ย = CCa
Frequency CCa Signal

20 50 % ตรวจไม่พบสาร Frequency CCa Signal

21 50 % ตรวจพบสาร Frequency CCa Signal

22 Banned substances ที่ความเข้มข้น CC False negative rate = 50%

23 ถาม: ตอบ: ที่ความเข้มข้น Detection Capability (CCb)
ที่ความเข้มข้นของ banned drug เท่าไรที่มั่นใจได้ 95% ว่าผลทดสอบตัวอย่างไม่ผ่านมาตรฐาน ตอบ: ที่ความเข้มข้น Detection Capability (CCb)

24 CCb-banned substance ความเข้มข้นที่วิธีทดสอบสามารถตรวจพบ banned drug ได้อย่างแท้จริง โดยมีความมั่นใจ 95%

25 Frequency CCa Signal

26 < 50 % ตรวจไม่พบสาร Frequency CCa Signal

27 << 50 % ตรวจไม่พบสาร
Frequency CCa Signal

28 = false negative results
5 % ตรวจไม่พบสาร = false negative results Frequency CCa CCb Signal

29 (และ CCb จะต้อง < MRPL)
Banned substances ที่ความเข้มข้น CCb False positive rate = น้อยมากๆ False negative rate = 5% (และ CCb จะต้อง < MRPL)

30 การหาค่า CCa และ CC-banned drug
สามารถทำได้ 2 วิธี 1. ทดสอบ fortified sample blank 3 ความเข้มข้น หรือ 2. ทดสอบ sample blank

31 การหาค่า CCa - วิธีที่ 1 Fortify negative matrix ที่ความเข้มข้น
1.0, 1.5 และ 2 เท่าของ MRPL ทดสอบแต่ละความเข้มข้น 7 ซ้ำ ทดสอบเช่นนี้อีก 2 ครั้ง ในวันที่แตกต่างกัน เขียนกราฟระหว่าง signal (แกน Y) กับความ เข้มข้นที่ fortify (แกน X)

32 within-laboratory reproducibility
S.D. of the within-laboratory reproducibility Calibration line Signal 1.0 x MRPL 2.0 x MRPL 1.5 x MRPL

33 คำนวณ SE ของ intercept Calibration line Signal  1.0 x MRPL 1.5 x MRPL

34 คูณ SE ด้วย 2.33 (1%, one sided)
Calibration line Signal 1.0 x MRPL 1.5 x MRPL 2.0 x MRPL

35 CCa คือความเข้มข้นที่ได้จาก signal ที่มีค่าเท่ากับ
(Intercept) + (2.33 x SE of the within laboratory reproducibility of the intercept) CCa = ( 2.33SEintercept ) / slope Calibration line Signal Intercept + (2.33 x SEInt) CCa 1.0 x MRPL 1.5 x MRPL 2.0 x MRPL

36 การหาค่า CCb – วิธีที่ 1 Fortify negative matrix ที่ความเข้มข้นน้อยกว่าและเท่ากับ MRPL โดยแบ่งช่วงห่างเท่าๆ กัน เขียนกราฟระหว่าง signal (แกน Y) กับความเข้มข้นที่ fortify (แกน X) CC = ( 2.33SEintercept SECC ) / slope

37 CCb คือความเข้มข้นที่ได้จาก Signal ที่มีค่าเท่ากับ (signalของ CCa) + (1.64 x SE ของ W/L reproducibility at CCa) Signal at CCa + 1.64 x SE ของ W/L reproducibility at CCa CCb Calibration line Signal CCa 0.33 x MRPL 0.66 x MRPL 1.00 x MRPL

38 การหาค่า CCa - วิธีที่ 2 ทดสอบ sample blank  20 ซ้ำ คำนวณ S : N ratio
CCa เท่ากับ 3 เท่าของ S : N ratio

39 การหาค่า CCb – วิธีที่ 2 ทดสอบ fortified sample blank ที่ความ
เข้มข้นเท่ากับ CCa  20 ซ้ำ CCb = CCa S.D.

40 การหาค่า CC และ CCb – วิธีที่ 3
ทดสอบ sample blank 20 ซ้ำ คำนวณค่าเฉลี่ยของ response ( n) และ SDของ response (SDn) ทดสอบ fortified sample blank 21 ซ้ำ คำนวณ RSD ของ response (RSDs) slope จาก calibration curve = a

41 การหาค่า CC และ CCb – วิธีที่ 3
CC = (SDn) / a CC = (SDn) (n) (RSDs) a [ 1 – 1.64 (RSDs) ]

42 } } ตรวจสอบวิธีทดสอบที่ใช้ว่าสามารถทดสอบ
ที่ระดับ MRPL (หรือต่ำกว่า) ได้หรือไม่ Chloramphenicol (MRPL = 0.3 µg/kg) ทดสอบ sample blank และ fortified sample blank ที่ความเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ , 0.20, 0.30, 0.45, 0.60 µg/kg } < MRPL } > MRPL

43 ตรวจสอบวิธีทดสอบที่ใช้ว่าสามารถทดสอบ
ที่ระดับ MRPL (หรือต่ำกว่า) ได้หรือไม่ ทดสอบแต่ละความเข้มข้น 7 ซ้ำ ทดสอบเช่นนี้อีก 2 ครั้ง ในวันที่แตกต่างกัน ตรวจสอบ accuracy และ precision

44 ผลกรณีที่ 1 Q. What is CCß? A. < 0.1 µg/kg

45 ผลกรณีที่ 1 Q. Is method fit-for-purpose? A. Yes. CCb is less than MRPL.

46 ผลกรณีที่ 2 Q. What is CCß? A. ~0.20 µg/kg

47 ผลกรณีที่ 2 Q. Is method fit-for-purpose? A. Yes. CCb is less than MRPL.

48 ผลกรณีที่ 3 Q. What is CCß? A µg/kg

49 ผลกรณีที่ 3 Q. Is method fit-for-purpose? A. No. CCb is greater than MRPL.

50 Licensed substances กำหนดมาตรฐานเป็นปริมาณตกค้างสูงสุดใน
ผลิตภัณฑ์ ( Maximum Residue Limit = MRL ) วิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการจะต้องสามารถทดสอบ ที่ปริมาณ MRL ได้ ตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ Non-compliant เมื่อความ เข้มข้นของสารในตัวอย่าง > CCa ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

51 a- and ß-errors for licensed compounds
a-error = 5 % b-error = 5 %

52 1.64SPL 1.64SS XB PL CCa CC Frequency a XPL XS Signal

53 การหาค่า CCa และ CC-licensed drug
สามารถทำได้ 2 วิธี 1. ทดสอบ fortified sample blank 3 ความเข้มข้น หรือ 2. ทดสอบ fortified sample blank เพียงความเข้มข้นเดียว

54 การหาค่า CCa - วิธีที่ 1 Fortify negative matrix ที่ความเข้มข้น
ใกล้เคียงกับ PL โดยแบ่งช่วงห่างเท่าๆ กัน ทดสอบแต่ละความเข้มข้น 7 ซ้ำ ทดสอบเช่นนี้อีก 2 ครั้ง ในวันที่แตกต่างกัน เขียนกราฟระหว่าง signal (แกน Y) กับความ เข้มข้นที่ fortify (แกน X)

55 การหาค่า CCa - วิธีที่ 1 CC คือความเข้มข้นที่ได้จาก Signal ที่มีค่าเท่ากับ (signal ของ PL) + (1.64 x SE ของ W/L reproducibility)

56 การหาค่า CCb – วิธีที่ 1 Fortify negative matrix ที่ความเข้มข้น
ใกล้เคียงกับ PL โดยแบ่งช่วงห่างเท่าๆ กัน ทดสอบแต่ละความเข้มข้น 7 ซ้ำ ทดสอบเช่นนี้อีก 2 ครั้ง ในวันที่แตกต่างกัน เขียนกราฟระหว่าง signal (แกน Y) กับความ เข้มข้นที่ fortify (แกน X)

57 การหาค่า CCb – วิธีที่ 1 CCb คือความเข้มข้นที่ได้จาก Signal ที่มีค่าเท่ากับ (signalของ CCa) + (1.64 x SE ของ W/L reproducibility at CCa)

58 การหาค่า CCa - วิธีที่ 2 ทดสอบ fortified sample blank  20 ซ้ำ
CCa = MRL SD

59 การหาค่า CCb – วิธีที่ 2 ทดสอบ fortified sample blank ที่ความ
เข้มข้นเท่ากับ CCa  20 ซ้ำ CCb = CCa S.D.


ดาวน์โหลด ppt Decision Limit & Detection Capability.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google