งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์การบริหารการผลิต yalada1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์การบริหารการผลิต yalada1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์การบริหารการผลิต yalada1

2 ผลิตภัณฑ์ (Product) สินค้า บริการ

3 การผลิต (Production) เป็นการสร้างสินค้า มี ความหมายเน้นเฉพาะการผลิตสินค้าที่มีตัวตน ไม่ใช่การบริการ การปฏิบัติการ (Operations) เป็น กระบวนการภายในองค์การที่เกิดขึ้น โดยใช้ ปัจจัยนำเข้า (Input) เช่น คน เงินทุน วัตถุดิบ ฯลฯ แปลงสภาพเป็น ปัจจัยนำออก (Output) ในรูปของการผลิตและการบริการ “ สิ่งใดๆ ที่สามารถเสนอขาย ให้กับตลาดเพื่อเรียกร้องความสนใจ ความเป็นเจ้าของหรือเพื่อการอุปโภค บริโภค ” ผลิตภัณฑ์ (Product)

4 ตรา สินค้า (Brand )

5 ตราสินค้า (Brand) “ ชื่อ วลี เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือ การออกแบบ หรือส่วนผสม ของทั้งหมดนี้ ” ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น การบอกถึงสินค้าหรือบริการของ ผู้ขายคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง และ เพื่อต้องการให้แตกต่างจากสินค้า ของคู่แข่งขัน “ ชื่อ วลี เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือ การออกแบบ หรือส่วนผสม ของทั้งหมดนี้ ” ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น การบอกถึงสินค้าหรือบริการของ ผู้ขายคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง และ เพื่อต้องการให้แตกต่างจากสินค้า ของคู่แข่งขัน

6 ตราสินค้า (Brand) ชื่อตราสินค้า (Brand name) เครื่องหมายตราสินค้า (Brand mark) เครื่องหมายการค้า (Trade mark)

7 ชื่อตราสินค้า (Brand name)

8 เครื่องหมายการค้า (Trade mark) เครื่องหมายตราสินค้า (Brand mark)

9

10 การตัดสินใจเกี่ยวกับสาย ผลิตภัณฑ์ การขยายสายผลิตภัณฑ์ทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 1. การยืดสายผลิตภัณฑ์ (Line Stretching) เป็นการขยายสาย ผลิตภัณฑ์แบบลดระดับหรือเพิ่ม ระดับหรือขยายสายผลิตภัณฑ์ทั้ง สองทาง

11 บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูป ขนมขนม

12 การตัดสินใจเกี่ยวกับสาย ผลิตภัณฑ์ 2. การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ (Line Filling) เป็นการเพิ่มชนิดของ ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น

13 วัฏจักรชีวิต ผลิตภัณฑ์

14 8 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle - PLC) Sales 0 ยอดขาย กำไร AB CD Time Introduction Stage Growth Stage Maturity Stage Decline Stage

15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ (1)  ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Step of Development for New Product)  แรงขับที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product-Driven)  แรงขับจากตลาด (Market-Driven)  แรงขับจากเทคโนโลยี (Technology- Driven)  แรงขับจากแนวร่วมในองค์การ (Inter functional-Driven)  การก่อกำเนิดเจตภาพผลิตภัณฑ์ (Idea Generation)  การกลั่นกรองเจตภาพผลิตภัณฑ์ (Idea Screening)  การวิเคราะห์ของธุรกิจ (Business Analysis)

16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ (2)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) Prototype, Go-error, Drop-error  การตลาดเพื่อทดสอบ (Test Marketing)  การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกจำหน่าย (Commercialization)

17  ขั้นตอนที่ 1 การพยากรณ์ยอดขายหรืออุปสงค์ของ ตลาด  ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดกำลังการผลิตที่จำเป็นต้อง ใช้  ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดแนวทางการจัดกำลังการ ผลิต  ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ  ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบเชิง ยุทธ์ศาสตร์  ขั้นตอนที่ 6 ตัดสินใจนำทางเลือกไปใช้ ขั้นตอนของการวางแผนการ ผลิต

18 ปัจจัยการผลิต หมายถึง สิ่งที่นำเข้าสู่ ระบบการผลิตประกอบไปด้วยวัตถุดิบ เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร พนักงาน เงินทุน หมุนเวียน การจัดการ กระบวนการผลิต หมายถึง ส่วนที่ทำ หน้าที่ในการนำปัจจัยการผลิตมาแปรสภาพ ให้เป็นสินค้า หรือบริการตามที่ต้องการ วิธีการในการผลิตสินค้า การจัดลำดับการ ผลิต การวางแผนการผลิต และการ จัดสรรกำลังคนเพื่อการผลิต ผลผลิต หมายถึง สินค้าและบริการที่เกิด จากการแปลงสภาพพร้อมที่จะนำเสนอขาย ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค ระบบการ ผลิต

19 สิ่งป้อนเข้า Input สิ่งป้อนเข้า Input ระบบการปฏิบัติการ การแปรรูป Process การแปรรูป Process สิ่งส่งออก Output สิ่งส่งออก Output ข้อมูลป้อนกลับ Feedback ข้อมูลป้อนกลับ Feedback

20 กระบวนการผลิต แบ่งเป็นสอง ระบบใหญ่ มีลักษณะดังนี้ เป็นระบบการผลิตที่รวมเอาเครื่องจักร และ อุปกรณ์การผลิตมาเรียงไว้ตามลำดับ ก่อนหลังต้องทำงานร่วมกันเรียกว่า สถานี งาน สถานีงานหลาย ๆ สถานีงานเมื่อเรียงเป็น ลำดับเข้าไว้ทั้งหมดแล้วเรียกว่า สายการผลิต สถานีงานสุดท้ายของสายการผลิตจะเป็นจุด ที่วัตถุดิบกลายสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูป ออกมาในคลังสินค้ารอไว้จำหน่าย ระบบการผลิต แบบต่อเนื่อง (Continuous Production)

21 ระบบการผลิตที่รวบรวมเอาอุปกรณ์ การผลิตหรือสถานีงานที่ทำหน้าที่อย่าง เดียวกันเข้าไว้ด้วยกันเรียกว่า ศูนย์การ ทำงาน (work center) แต่ไม่มีการ เรียงลำดับก่อนหลังของศูนย์การ ทำงานไว้คงที่ ระบบการผลิตตาม สั่ง (Intermittent Production)

22 ขอบเขตการบริหาร การผลิต 1. การตัดสินใจเกี่ยวกับ กระบวนการผลิต 2. การตัดสินใจเกี่ยวกับกำลังการ ผลิต 3. การตัดใจเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง 4. การตัดสินใจเกี่ยวกับกำลัง 5. การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพ

23 จบบทที่ 8 แล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์การบริหารการผลิต yalada1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google