งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 " ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะ การบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 พ. ศ. 2553" ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 " ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะ การบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 พ. ศ. 2553" ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 " ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะ การบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 พ. ศ. 2553" ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  "1. กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะ การบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ให้ยกเลิก "  "(1) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของวัตถุ อันตราย ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ. ศ. 2543(2) ประกาศกรมการขนส่งทาง บก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและ ลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ. ศ. 2544"

3 3 สรุปสาระสำคัญ  2. วัตถุอันตรายมี 9 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด (Explosives) ประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases) ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ ประเภทที่ 5 สารออกซิไดส์ และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Oxidizing Substances and Organic Peroxides) ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ (Toxic and Infectious Substances) ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Material) ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน (Corrosive Substances) ประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Dangerous Substancesand Articles)

4 4 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายตามข้อ 2 และมีลักษณะการบรรทุกดังต่อไปนี้ ต้องเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 - รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุกวัสดุอันตราย ) ที่ถังบรรทุกมีความจุ เกินกว่า 1,000 ลิตร - รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 7 ( รถกึ่งพ่วง ) ที่มีถังบรรทุกวัตถุอันตราย มีความจุ เกินกว่า 1,000 ลิตร - รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะอื่น นอกจาก (1) และ (2) ที่นำไปใช้บรรทุกวัตถุ อันตราย ดังต่อไปนี้

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (ก)วัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ประเภทที่ 6 เฉพาะสาร ติดเชื้อ และประเภทที่ 7 (ข)วัตถุอันตรายที่เป็นก๊าซหรือก๊าซเหลวบรรจุใน ภาชนะ โดยมีปริมาณรวมกันเกินกว่า 1,000 ลิตร หรือมีน้ำหนักรวมกันเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม (ค)วัตถุอันตรายที่มีปริมาณรวมกันเกินกว่า 1,000 ลิตร หรือมีน้ำหนักรวมกันเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินกว่า 1,000 ลิตร หรือ เกินกว่า 1,000 กิโลกรัม

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายตามข้อ 2 และมีลักษณะการบรรทุกดังต่อไปนี้ ให้ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 - รถที่ใช้ในการบรรทุกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ที่ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มในแต่ละ ภาชนะมีปริมาตรไม่เกิน 250 ลิตร - รถที่ใช้ลากจูงรถที่บรรทุกวัตถุอันตรายตามประกาศนี้ ในกรณีที่รถบรรทุกวัตถุอันตรายนั้นไม่สามารถใช้ งานได้ตามปกติหรือเกิดอุบัติเหตุ - รถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายนอกจากที่กำหนด ไว้ใน (1) และ (2) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมการขนส่งทางบก

8 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 " ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะ การบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 พ. ศ. 2553" ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google