งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronic Portfolio หรือที่เรียกกันว่า E-Portfolio ( แฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ ) หมายถึง การสะสมผลงาน ตามจุดประสงค์อย่างเป็นระบบโดยใช้ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronic Portfolio หรือที่เรียกกันว่า E-Portfolio ( แฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ ) หมายถึง การสะสมผลงาน ตามจุดประสงค์อย่างเป็นระบบโดยใช้ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Electronic Portfolio หรือที่เรียกกันว่า E-Portfolio ( แฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ ) หมายถึง การสะสมผลงาน ตามจุดประสงค์อย่างเป็นระบบโดยใช้ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วย ให้ผู้เรียน สามารถจัดเก็บ และสะสมผลงานได้ในสื่อที่ หลากหลาย เช่น ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ข้อมูลและเนื้อหาสาระมาจากแฟ้มผลงาน ( hard copy portfolio) ใช้เทคนิคการนำเสนอแบบ web จัดเรียงลำดับ ที่เพิ่มความน่าสนใจ สามารถจัดเก็บไว้ในเว็บไซด์หรือ CD ก็ได้ 17 ตุลาคม 2553

3 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์มีนักวิชาการได้กำหนด ประเภทของแฟ้มสะสมงาน การจำแนกตามจุดประสงค์การจัดเก็บ แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาการ ( Academic Portfolio) เป็นแฟ้มสะสมงานที่เก็บรวบรวมผลงานของ บุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานในด้าน การศึกษา โดยแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความก้าวหน้า และพัฒนาการ แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาชีพ ( Professional Portfolio) เป็นแฟ้มสะสมงานที่แสดงผลงานเกี่ยวกับอาชีพ ความถนัด และความสามารถของบุคคลในสาขา อาชีพต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณา เลื่อนตำแหน่ง หรือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ สมัครเข้าทำงาน 17 ตุลาคม 2553 3

4 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์มีนักวิชาการได้กำหนด ประเภทของแฟ้มสะสมงาน การจำแนกตามกระบวนการของการจัดเก็บ แฟ้มสะสมงานระหว่างดำเนินการ ( Working Portfolio) เป็นแฟ้ม สะสมงานที่จัดเก็บหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการ ในการทำงาน ซึ่งปริมาณผลงานขึ้นอยู่กับความ ต้องการของเจ้าของแฟ้มสะสมงาน และผู้ประเมิน แฟ้มสะสมงานสำหรับนำเสนอ ( Presentation Portfolio) เป็นแฟ้มสะสมงานที่จัดเก็บหลักฐานที่ได้รับ การคัดสรรมาแล้วจากเจ้าของแฟ้ม สะสมงาน ซึ่งจะ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และเอกลักษณ์ของเจ้าของแฟ้ม 17 ตุลาคม 2553 4

5 ประโยชน์ของ Electronic Portfolio ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน คือผู้เรียน จะไม่เป็นแต่เพียงผู้รับเท่านั้น แต่เป็นผู้ควบคุม การศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง เพราะแฟ้ม สะสมงานช่วยให้ผู้เรียนสร้างจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ร่วมกัน เป็นแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ผลงานที่แสดงบนเวิลด์ ไวด์ เว็บ จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนมุ่งมั่นสร้าง ผลงานของตนเอง ผู้เรียนจะรู้สึกภูมิใจเมื่อได้นำ ผลงานที่ผู้เรียนได้สร้างขึ้น สร้างเครือข่ายกลุ่ม ความคิดที่สัมพันธ์กัน ใช้เพื่อตรวจสอบและถูกตรวจสอบได้ เพิ่มเติม / ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันได้ ตลอดเวลา 17 ตุลาคม 2553

6 ประโยชน์ของ Electronic Portfolio เป็นเครื่องมือของการอธิบายผลงานของผู้เรียน แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่จะอธิบาย ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้ เรียน ผู้ปกครองกับ อาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองกับผู้เรียน ให้เพิ่ม ความเข้าใจในความสามารถของผู้เรียนด้วยการ ตรวจสอบจากผลงานของผู้ เรียน แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกต่อการเข้าถึง ผลงาน คือสามารถเข้าถึงผลงานของผู้เรียนได้ง่าย อีกทั้งประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ และสามารถเข้าถึงได้ จากทั่วทุกมุมโลก สามารถจัดเก็บได้ในสื่อที่หลากหลาย เช่น วัสดุ 3 มิติ อาร์ตเวิร์ก ภาพสเกตช์ หรือภาพเคลื่อนไหว สามารถนำมาอ้างอิงร่วมกันได้ เมื่อต้องการสำเนา ผลงานหลายๆ ชิ้น

7 การออกแบบ Electronic Portfolio เริ่มต้นจากการสร้าง hard copy วางแผนรูปแบบการนำเสนอให้เป็นไป ตามความต้องการ ออกแบบเว็บไซด์โดยใช้คอมพิวเตอร์ หา Host เพื่อเก็บ E-portfolio Upload เว็บไซด์ เชื่อมต่อ Internet หมั่นดูแลปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและ น่าสนใจเสมอ ต้องมั่นใจว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 17 ตุลาคม 2553

8 Software ที่ใช้ในการสร้าง Electronic Portfolio Microsoft Word Templates available Microsoft Publisher Microsoft FrontPage Microsoft PowerPoint Dreamweaver 17 ตุลาคม 2553 เลือกตามความถนัด หรือศึกษา ตามโอกาส ตัวอย่างที่หา ได้จาก Web ในปัจจุบัน

9 ตัวอย่าง e-portfolio 17 ตุลาคม 2553

10 คลิกที่ “ สมัครสมาชิก ” ( ตามลูกศรชี้ )

11 ทำการสมัครสมาชิกตามขั้นตอนของ โปรแกรมจนเสร็จ

12 ทำการ Login เข้าระบบ

13 จะเข้าสู่ระบบของสมาชิกของผู้ใช้บริการ

14 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัว

15 หน้าสมาชิกสำหรับไปดูข้อมูลของสมาชิก ท่านอื่น

16 เราสามารถเข้าไปดู ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ของสมาชิก ท่านอื่นได้

17 สามารถเข้าไปดูโปรแกรม e-portfolio ของโรงเรียนจักรคำ คณาทร จังหวัดลำพูน ได้ที่ http://www.chakkham.ac.th/eport

18 Questions? 17 ตุลาคม 2553

19


ดาวน์โหลด ppt Electronic Portfolio หรือที่เรียกกันว่า E-Portfolio ( แฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ ) หมายถึง การสะสมผลงาน ตามจุดประสงค์อย่างเป็นระบบโดยใช้ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google