งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร เชียงใหม่ เรื่องวิจัย การแก้ปัญหาของนักศึกษา ชอ. 202 ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงไม่เป็น ในรายวิชา เครื่องเสียง ผู้วิจัย นายนฤเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร เชียงใหม่ เรื่องวิจัย การแก้ปัญหาของนักศึกษา ชอ. 202 ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงไม่เป็น ในรายวิชา เครื่องเสียง ผู้วิจัย นายนฤเดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร เชียงใหม่ เรื่องวิจัย การแก้ปัญหาของนักศึกษา ชอ. 202 ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงไม่เป็น ในรายวิชา เครื่องเสียง ผู้วิจัย นายนฤเดช ค๊ะณา ระต๊ะ

2 1. นักศึกษาขาดทักษะในการประกอบวงจร เครื่องขยายเสียง 2. นักศึกษาประกอบวงจรเครื่องขยายเสียง ไม่เป็น ในรายวิชา เครื่องเสียง 3. นักศึกษาประกอบวงจรเครื่องขยายเสียง ไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎี ปัญหาการวิจัย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ปัญหาทักษะการประกอบวงจร เครื่องขยายเสียง ของนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ห้อง ชอ -202 จำนวน 9 คน ให้ เพิ่มมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อทำให้นักศึกษาทราบขั้นตอนที่ ถูกต้องในการประกอบวงจรเครื่องขยาย เสียง 3. เพื่อช่วยให้นักศึกษาทราบตำแหน่งของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรเครื่องขยาย เสียงได้อย่างถูกต้อง 4. เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาเครื่องเสียง ดีขึ้น

4 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล ชื่อ - สกุล คะแนนก่อน วิจัย (10) คะแนนหลัง วิจัย (10) ผลต่างของ คะแนน 1. นายอมรเทพ หอมสวย นายศุภากร เวียงมูล นายณัฐนัย ใจ คำ นายสามารถ แซ่โล นายวุฒิพงศ์ ปัน ทุราภรณ์ นายธนวัฒน์ มณีสว่าง 077

5 ชื่อ - สกุล คะแนนก่อน วิจัย (10) คะแนนหลัง วิจัย (10) ผลต่างของ คะแนน 7. นายรัตนพล สมต๊ะ นายบุญชัย สม บุญสุโข นายฐานันดร บุญก้ำ 3107 รวม รวมเฉลี่ย ร้อยละ ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ )

6 สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ห้อง ชอ จำนวน 9 คน มีทักษะการประกอบ วงจรเครื่องขยายเสียงเพิ่มมากขึ้น 2. นักศึกษาทราบขั้นตอนที่ถูกต้องในการ ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียง 3. นักศึกษาทราบตำแหน่งของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรเครื่องขยายเสียงได้ ถูกต้อง 4. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องเสียง ดีขึ้น

7 ภาพประกอบ

8 ภาพประกอบ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร เชียงใหม่ เรื่องวิจัย การแก้ปัญหาของนักศึกษา ชอ. 202 ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงไม่เป็น ในรายวิชา เครื่องเสียง ผู้วิจัย นายนฤเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google