งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร เชียงใหม่ เรื่องวิจัย การแก้ปัญหาของนักศึกษา ชอ. 202 ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงไม่เป็น ในรายวิชา เครื่องเสียง ผู้วิจัย นายนฤเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร เชียงใหม่ เรื่องวิจัย การแก้ปัญหาของนักศึกษา ชอ. 202 ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงไม่เป็น ในรายวิชา เครื่องเสียง ผู้วิจัย นายนฤเดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร เชียงใหม่ เรื่องวิจัย การแก้ปัญหาของนักศึกษา ชอ. 202 ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงไม่เป็น ในรายวิชา เครื่องเสียง ผู้วิจัย นายนฤเดช ค๊ะณา ระต๊ะ

2 1. นักศึกษาขาดทักษะในการประกอบวงจร เครื่องขยายเสียง 2. นักศึกษาประกอบวงจรเครื่องขยายเสียง ไม่เป็น ในรายวิชา เครื่องเสียง 3. นักศึกษาประกอบวงจรเครื่องขยายเสียง ไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎี ปัญหาการวิจัย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ปัญหาทักษะการประกอบวงจร เครื่องขยายเสียง ของนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ห้อง ชอ -202 จำนวน 9 คน ให้ เพิ่มมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อทำให้นักศึกษาทราบขั้นตอนที่ ถูกต้องในการประกอบวงจรเครื่องขยาย เสียง 3. เพื่อช่วยให้นักศึกษาทราบตำแหน่งของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรเครื่องขยาย เสียงได้อย่างถูกต้อง 4. เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาเครื่องเสียง ดีขึ้น

4 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล ชื่อ - สกุล คะแนนก่อน วิจัย (10) คะแนนหลัง วิจัย (10) ผลต่างของ คะแนน 1. นายอมรเทพ หอมสวย 3107 2. นายศุภากร เวียงมูล 066 3. นายณัฐนัย ใจ คำ 077 4. นายสามารถ แซ่โล 077 5. นายวุฒิพงศ์ ปัน ทุราภรณ์ 3107 6. นายธนวัฒน์ มณีสว่าง 077

5 ชื่อ - สกุล คะแนนก่อน วิจัย (10) คะแนนหลัง วิจัย (10) ผลต่างของ คะแนน 7. นายรัตนพล สมต๊ะ 077 8. นายบุญชัย สม บุญสุโข 3107 9. นายฐานันดร บุญก้ำ 3107 รวม 127462 รวมเฉลี่ย 1.338.226.88 ร้อยละ 13.3382.2268.89 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ )

6 สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ห้อง ชอ - 202 จำนวน 9 คน มีทักษะการประกอบ วงจรเครื่องขยายเสียงเพิ่มมากขึ้น 2. นักศึกษาทราบขั้นตอนที่ถูกต้องในการ ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียง 3. นักศึกษาทราบตำแหน่งของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรเครื่องขยายเสียงได้ ถูกต้อง 4. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องเสียง ดีขึ้น

7 ภาพประกอบ

8 ภาพประกอบ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร เชียงใหม่ เรื่องวิจัย การแก้ปัญหาของนักศึกษา ชอ. 202 ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงไม่เป็น ในรายวิชา เครื่องเสียง ผู้วิจัย นายนฤเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google