งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวสุชาภา นรพัลลภ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวสุชาภา นรพัลลภ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวสุชาภา นรพัลลภ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง วงจรลอจิก เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาศัยไฟฟ้า ซึ่งต่อด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากมายที่ ทำงานเป็นระบบ โดยข้อมูลที่ส่งเข้าและส่งออกแทน ด้วยสวิตซ์ ที่มี 2 สถานะ คือ สถานะปิดแทนด้วย 0 และสถานะเปิดแทนด้วย 1 และยังมีความสัมพันธ์ที่ ซับซ้อนทำให้นักศึกษา สับสนระบบการทำงานของ วงจรลอจิกและตัวเชื่อมในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงได้จัดทำวิจัยนี้ขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาได้ฝึกทักษะเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังโดยใช้แบบฝึก วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง วงจรลอจิก

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย นักศึกษาห้อง คธ.111 ทำแบบฝึกวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่องวงจรลอจิก ได้อย่าง ถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อย นักศึกษาห้อง คธ.111 ทำแบบฝึกวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่องวงจรลอจิก ได้อย่าง ถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อย

5 ลำดับ ชุดแบบฝึก N คะแนนเต็ม X(S.D.) ร้อยละ 1352016.141.4380.71 2352017.260.8286.28 เฉลี่ย 83.50 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 1 ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อย ละและลำดับของคะแนนเฉลี่ย จากการทำแบบทดสอบในแบบฝึกแต่ ละชุด

6 การ ทดสอบ NXS.D.∑DS.D.t -test ก่อน เรียน 3511.711.62 2043.855.28 หลังเรียน 3517.541.07 ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 สรุปผลการวิจัย 1. แบบฝึกการวาดวงจรลอจิกมีค่าประสิทธิภาพ 83.57/87.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึก วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่องวงจรลอจิก หลังการเรียนสูง กว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึก วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่องวงจรลอจิก หลังการเรียนสูง กว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแบบ ฝึก วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับดี 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแบบ ฝึก วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับดี

8


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวสุชาภา นรพัลลภ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google