งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอ่อนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นของนักเรียน ปวช.2/6 สาขางานการโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัย การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอ่อนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นของนักเรียน ปวช.2/6 สาขางานการโรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัย การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอ่อนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นของนักเรียน ปวช.2/6 สาขางานการโรงแรม ชื่อผู้วิจัย นางกาญจนา พรหมอินทร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ปัญหาการวิจัย การดำเนินงานของวิทยาลัยมีการเปิดสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากการสอนวิชางานแม่บ้านโรงแรม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2556 จำนวน 21 คน พบว่า ผู้เรียนจำนวน 5 คน ขาดทักษะปฏิบัติงานในแต่ละเนื้อหาที่ถูกต้อง และบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้เลย ทำให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ถูกต้องตามวิชางานแม่บ้านโรงแรม วิธีการและขั้นตอนยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรมที่เรียนอ่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

4 ผลการฝึกปฏิบัติก่อนใช้ เอกสารประกอบการเรียน
ตาราง แสดงผลการทดสอบการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการห้องพักก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนของผู้เรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรม ลำดับที่ รหัสนักเรียน ผลการฝึกปฏิบัติก่อนใช้ เอกสารประกอบการเรียน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 1 551037 2 20 551038 10 3 551145 30 4 551193 2.5 25 5 561227 1.5 15 จากตาราง จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบจำนวน 5 คน มีความสามารถด้านการจัดการห้องพักอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง

5 ผลการฝึกปฏิบัติหลังใช้ เอกสารประกอบการเรียน
ตารางแสดงผลการทดสอบการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการห้องพักหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนของผู้เรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรม ลำดับที่ รหัสนักเรียน ผลการฝึกปฏิบัติหลังใช้ เอกสารประกอบการเรียน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 1 551037 7 70 2 551038 6 60 3 551145 9 90 4 551193 8 80 5 561227 จากตาราง จากจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ จำนวน 5 คน มีการพัฒนาด้านการเรียนรู้วิชางานแม่บ้านโรงแรมที่เพิ่มขึ้น

6 ตาราง ผลสรุปการทดสอบการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการห้องพักก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ของผู้เรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรม ลำดับที่ รหัสนักเรียน ก่อนการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน (ร้อยละ) หลังการใช้เอกสาร ความ แตกต่าง ทักษะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1 551037 20 70 50 2 551038 10 60 3 551145 30 90 4 551193 25 80 55 5 561227 15 จากตาราง พบว่าทักษะด้านการจัดการห้องพักก่อนใช้ และหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนของผู้เรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/6 สาขางานการโรงแรม ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้วิชางานแม่บ้านโรงแรม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60, 55 และ 50 ตามลำดับ

7 สรุปผลการวิจัย จากผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ปรากฏว่าผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องพัก ซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และเมื่อสิ้นสุดการฝึก ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติและการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานที่เกิดจากการเรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรมดีขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 60, 55 และ 50 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom)

8 สรุปผลการวิจัย แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดับคือ ความรู้ที่เกิดจากความจาก (Knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด ความเข้าใจ (Comprehend) การประยุกต์ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้, การสังเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัย การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอ่อนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นของนักเรียน ปวช.2/6 สาขางานการโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google