งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางกาญจนา พรหมอินทร์ การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน อ่อนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบ ที่สร้างขึ้นของนักเรียน ปวช.2/6 สาขางานการโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางกาญจนา พรหมอินทร์ การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน อ่อนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบ ที่สร้างขึ้นของนักเรียน ปวช.2/6 สาขางานการโรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางกาญจนา พรหมอินทร์ การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน อ่อนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบ ที่สร้างขึ้นของนักเรียน ปวช.2/6 สาขางานการโรงแรม ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 การดำเนินงานของวิทยาลัยมีการเปิดสอน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากการสอน วิชางานแม่บ้านโรงแรม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิ ชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2556 จำนวน 21 คน พบว่า ผู้เรียนจำนวน 5 คน ขาดทักษะ ปฏิบัติงานในแต่ละเนื้อหาที่ถูกต้อง และบางคนไม่ สามารถปฏิบัติได้เลย ทำให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ ต้องปรับปรุง ปัญหาการวิจัย

3 1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้ถูกต้องตามวิชางานแม่บ้านโรงแรม วิธีการและขั้นตอนยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรมที่ เรียนอ่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์

4 ตาราง แสดงผลการทดสอบการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการ ห้องพักก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนของผู้เรียน วิชางานแม่บ้านโรงแรม ลำดับที่รหัสนักเรียน ผลการฝึกปฏิบัติก่อนใช้ เอกสารประกอบการเรียน ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน ) คิดเป็นร้อยละ 1 551037220 2 551038110 3 551145330 4 5511932.525 5 5612271.515 จากตาราง จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบจำนวน 5 คน มีความสามารถด้านการจัดการห้องพักอยู่ในเกณฑ์ที่ ต้องปรับปรุง

5 ตารางแสดงผลการทดสอบการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการ ห้องพักหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนของผู้เรียนวิชา งานแม่บ้านโรงแรม ลำดับ ที่ รหัสนักเรียน ผลการฝึกปฏิบัติหลังใช้ เอกสารประกอบการเรียน ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน ) คิดเป็นร้อยละ 1 551037 770 2 551038 660 3 551145 990 4 551193 880 5 561227 770 จากตาราง จากจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ จำนวน 5 คน มีการพัฒนาด้านการเรียนรู้วิชางานแม่บ้านโรงแรมที่ เพิ่มขึ้น

6 ตาราง ผลสรุปการทดสอบการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการ ห้องพักก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ของ ผู้เรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรม ลำดับ ที่ รหัสนักเรียน ก่อนการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน ( ร้อยละ ) หลังการใช้ เอกสาร ประกอบการเรียน ( ร้อยละ ) ความ แตกต่าง ทักษะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1551037207050 2551038106050 3551145309060 4551193258055 5561227157055 จากตาราง พบว่าทักษะด้านการจัดการห้องพักก่อนใช้ และหลัง การใช้เอกสารประกอบการเรียนของผู้เรียนวิชางานแม่บ้าน โรงแรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/6 สาขางานการโรงแรม ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้วิชางานแม่บ้าน โรงแรม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60, 55 และ 50 ตามลำดับ

7 จากผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยสร้าง ขึ้น ปรากฏว่าผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับการ จัดการห้องพัก ซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และ เมื่อสิ้นสุดการฝึก ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติและการจัด องค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานที่เกิดจากการเรียนวิชางาน แม่บ้านโรงแรมดีขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 60, 55 และ 50 ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom) สรุปผลการวิจัย

8 แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดับคือ ความรู้ที่เกิดจากความ จาก (Knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด ความเข้าใจ (Comprehend) การประยุกต์ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้, การสังเคราะห์ สรุปผลการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt นางกาญจนา พรหมอินทร์ การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน อ่อนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบ ที่สร้างขึ้นของนักเรียน ปวช.2/6 สาขางานการโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google