งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและ แนวคิด โรงพยาบาล คุณธรรม. - ดำเนินการพัฒนาให้ โรงพยาบาลทุกแห่งใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม นโยบาย ปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและ แนวคิด โรงพยาบาล คุณธรรม. - ดำเนินการพัฒนาให้ โรงพยาบาลทุกแห่งใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม นโยบาย ปลัดกระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและ แนวคิด โรงพยาบาล คุณธรรม

2 - ดำเนินการพัฒนาให้ โรงพยาบาลทุกแห่งใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม นโยบาย ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ( นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ )

3 - เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก คุณภาพการบริการ ประชาชนมี ความสุขเมื่อไปใช้บริการ - เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และบริการแก่ประชาชน - เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริการและ บริหารที่มีคุณภาพ - เพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่อง การเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้คู่ คุณธรรม จุดมุ่งหมาย

4  บุคลากรมีความรักความสามัคคี  ประหยัด ลดการสูญเสียทรัพยากร  คุณภาพบริการการรักษาพยาบาล ดีขึ้น  ได้รับการยกย่องชื่นชมจาก ประชาชน  ประชาชนมีความสุขเมื่อไปใช้ บริการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5  โรงพยาบาลคุณภาพ (Quality Hospital)  โรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital) แนวคิดการพัฒนา โรงพยาบาล

6  ระดับชาติ มีสถาบันพัฒนา มาตรฐานโรงพยาบาล  ระดับเครือข่าย มีการเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน  ระดับโรงพยาบาล มีระบบพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3.1 พัฒนาคุณภาพในการบริหาร จัดการ 3.2 พัฒนาคุณภาพในการ ให้บริการ โรงพยาบาลคุณภาพ

7 เป้าหมาย : คนดีมีน้ำใจมีอยู่ในทุกภาคส่วน ของโรงพยาบาล หลักการ : 6 ขั้นตอน  ปรึกษาหารือทุกภาคส่วนใน โรงพยาบาล เพื่อวิเคราะห์และมีมติว่า “ ทุกภาคส่วนต้องการเปลี่ยนให้ดีขึ้น ” 2. ระดมความคิดเป็นเพื่อทำบัญชี 2 ชุด ชุด ก : พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ “ ปัญหา ที่อยากแก้ไข ” ชุด ข : พฤติกรรมที่พึงประสงค์ “ ความดีที่ อยากทำ ” หมายเหตุ ให้กำหนดแค่พฤติกรรมห้าม บอกว่าใคร โรงพยาบาลคุณธรรม

8 3. ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ให้ ได้คุณธรรมหลัก 3 ประการ ที่เชื่อมั่นว่า ( ก ) จะขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ( ข ) จะเสริมสร้าง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4. แปลง “ คุณธรรม ” ให้เป็น “ จริยธรรม ” ( ก ) แต่ละภาคส่วนให้ประชุมหารือเพื่อ ร่วมกันกำหนด “ นโยบาย ” แต่ละคุณธรรมจนครบ ทั้ง 3 ประการ ( ข ) ช่วงเวลาของการปฏิบัติคือหนึ่งปี โรงพยาบาลคุณธรรม ( ต่อ )

9 แปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรม ตัวอย่าง คุณธรรม 3 ประการ นโยบายและแนวปฏิบัติ ภาคส่วน ที่ 1 ( ผู้บริหาร ) ภาคส่วนที่ 2 ( เจ้าหน้า ที่ ) ภาคส่วน ที่ 3 ? 1. ความชื่อ สัตย์ 2. ความ รับผิดชอบ 3. ความมี น้ำใจ

10 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน “ พอเพียง ซื่อสัตย์ เสียสละ ” ของโรงพยาบาลบางมูลนาก “ เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ ” ตัวอย่างคุณธรรม 3 ประการ

11 5. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายใน ช่วงหนึ่งปี 6. วงจร “ ปฏิบัติ – ประเมินผล – ปรับปรุง ” สำหรับปีต่อไป การประเมินผลให้ประเมิน ก.ผลทางตรง ได้แก่ พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ ( ลด / ไม่ลด ) และพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ ( เพิ่ม / ไม่เพิ่ม ) ข.ผลกระทบ ได้แก่ การประหยัดเวลา – งบประมาณ – ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ความสามัคคีในทุกภาค ส่วน โรงพยาบาลคุณธรรม ( ต่อ )

12


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและ แนวคิด โรงพยาบาล คุณธรรม. - ดำเนินการพัฒนาให้ โรงพยาบาลทุกแห่งใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม นโยบาย ปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google