งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานบุคคล กับคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานบุคคล กับคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานบุคคล กับคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก.ถ.

2 สถานการณ์ท้องถิ่นในปัจจุบัน
กรุงเทพฯ อบจ. เมืองพัทยา เทศบาล อบต.

3 ข. เป้าหมายและวัตถุประสงค์

4 ค. สาเหตุของปัญหา สาเหตุที่เกิดจากภายนอก สาเหตุที่เกิดจากภายใน

5 ง. ความหมายและสมมุติฐาน
คุณธรรม จริยธรรม

6 จ. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นิติธรรม ความโปร่งใส ความคุ้มค่าและประหยัด ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการที่ดีและเป็นที่พึงพอใจ

7 ซ. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ใช้หลักการบริหารงานที่ดี มีการจัดองค์กรที่ดี กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานที่ดี มีมาตรการที่กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

8 ฉ. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ขรก.ท้องถิ่น
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม ปรับกลไกในทางการบริหารจัดการ มาตรการทางการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและ ผู้บริหารท้องถิ่น

9 ช. ขั้นตอนในการปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรม
ช. ขั้นตอนในการปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรม สร้างทัศนคติ สร้างความตะหนัก สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่น การนำพฤติกรรมไปสู่การปฏิบัติ สร้างนิสัย

10 ฌ. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ ก.ถ.ได้ประกาศใช้เป็นมาตรฐานกลาง

11 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานบุคคล กับคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google