งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานบุคคล กับคุณธรรม และจริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก. ถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานบุคคล กับคุณธรรม และจริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก. ถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานบุคคล กับคุณธรรม และจริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก. ถ.

2 สถานการณ์ท้องถิ่น ในปัจจุบัน ก.สถานการณ์ท้องถิ่นในปัจจุบัน กรุงเทพฯ อบจ. เมืองพัทยา เทศบาล อบต. ก.สถานการณ์ท้องถิ่นในปัจจุบัน กรุงเทพฯ อบจ. เมืองพัทยา เทศบาล อบต.

3 ข. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 1. เป้าหมาย 2. วัตถุประสงค์ ข. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 1. เป้าหมาย 2. วัตถุประสงค์

4 ค. สาเหตุของปัญหา 1. สาเหตุที่เกิดจากภายนอก 2. สาเหตุที่เกิดจากภายใน ค. สาเหตุของปัญหา 1. สาเหตุที่เกิดจากภายนอก 2. สาเหตุที่เกิดจากภายใน

5 ง. ความหมายและสมมุติฐาน 1. คุณธรรม 2. จริยธรรม ง. ความหมายและสมมุติฐาน 1. คุณธรรม 2. จริยธรรม

6 จ. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. นิติธรรม 2. ความโปร่งใส 3. ความคุ้มค่าและประหยัด 4. ความรับผิดชอบ 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน 6. การให้บริการที่ดีและเป็นที่พึงพอใจ จ. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. นิติธรรม 2. ความโปร่งใส 3. ความคุ้มค่าและประหยัด 4. ความรับผิดชอบ 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน 6. การให้บริการที่ดีและเป็นที่พึงพอใจ

7 ซ. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ใช้หลักการบริหารงานที่ดี 2. มีการจัดองค์กรที่ดี 3. กำหนดทิศทางการ ปฏิบัติงานที่ดี 4. มีมาตรการที่กำหนดไว้เป็น แนวทางปฏิบัติ ซ. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ใช้หลักการบริหารงานที่ดี 2. มีการจัดองค์กรที่ดี 3. กำหนดทิศทางการ ปฏิบัติงานที่ดี 4. มีมาตรการที่กำหนดไว้เป็น แนวทางปฏิบัติ

8 ฉ. มาตรการในการป้องกัน และแก้ไขการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ ขรก. ท้องถิ่น 1. มาตรการทางกฎหมาย 2. มาตรการทางสังคม 3. ปรับกลไกในทางการบริหาร จัดการ 4. มาตรการทางการเสริมสร้าง ระบบคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการพนักงานและ ผู้บริหารท้องถิ่น ฉ. มาตรการในการป้องกัน และแก้ไขการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ ขรก. ท้องถิ่น 1. มาตรการทางกฎหมาย 2. มาตรการทางสังคม 3. ปรับกลไกในทางการบริหาร จัดการ 4. มาตรการทางการเสริมสร้าง ระบบคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการพนักงานและ ผู้บริหารท้องถิ่น

9 ช. ขั้นตอนในการปลูกฝัง คุณธรรมและ จริยธรรม 1. สร้างทัศนคติ 2. สร้างความตะหนัก 3. สร้างความศรัทธาและความ เชื่อมั่น 4. การนำพฤติกรรมไปสู่การ ปฏิบัติ 5. สร้างนิสัย ช. ขั้นตอนในการปลูกฝัง คุณธรรมและ จริยธรรม 1. สร้างทัศนคติ 2. สร้างความตะหนัก 3. สร้างความศรัทธาและความ เชื่อมั่น 4. การนำพฤติกรรมไปสู่การ ปฏิบัติ 5. สร้างนิสัย

10 ฌ. มาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรมที่ ก. ถ. ได้ประกาศใช้เป็น มาตรฐานกลาง

11 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานบุคคล กับคุณธรรม และจริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก. ถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google