งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Correlation Tipsuda Janjamlha 06 Sep. 08. X1X2 > interval Ho: ตัวแปรทั้ง 2 ไม่มี ความสัมพันธ์กัน Ha: ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Correlation Tipsuda Janjamlha 06 Sep. 08. X1X2 > interval Ho: ตัวแปรทั้ง 2 ไม่มี ความสัมพันธ์กัน Ha: ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ กัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Correlation Tipsuda Janjamlha 06 Sep. 08

2 X1X2 > interval Ho: ตัวแปรทั้ง 2 ไม่มี ความสัมพันธ์กัน Ha: ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ กัน

3 r xy หรือ r : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) - ประชากร : - แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ความหมายค่า r 1 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ 2 ขนาดความสัมพันธ์ 3 ทิศทางความสัมพันธ์

4 1 นัยสำคัญของความสัมพันธ์ สมมติฐาน สถิติทดสอบคือ สถิติ t

5 2 ขนาดความสัมพันธ์ ค่า r เข้าใกล้ 1: ตัวแปรทั้งสองมี ความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ( มาก ) ค่า r เข้าใกล้ 0: ตัวแปรทั้งสองมี ความสัมพันธ์กันน้อย 3 ทิศทางความสัมพันธ์ (-/+) ค่า (-)r : ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ตาม กัน ( แปรผันตาม ) ค่า (+) r : ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์สวน ทางกัน ( แปรผกผัน )

6

7

8

9 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับจำนวนการเกิด อุบัติเหตุในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อายุ จำนวนอุบัติเหตุ

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt Correlation Tipsuda Janjamlha 06 Sep. 08. X1X2 > interval Ho: ตัวแปรทั้ง 2 ไม่มี ความสัมพันธ์กัน Ha: ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google