งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การสังเกต  การกำหนดปัญหา : ความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริง ที่รวบรวมได้ มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้จาก การทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การสังเกต  การกำหนดปัญหา : ความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริง ที่รวบรวมได้ มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้จาก การทดลอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  การสังเกต

4

5  การกำหนดปัญหา : ความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริง ที่รวบรวมได้ มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้จาก การทดลอง

6  การตั้งสมมติฐาน

7

8

9 ตัวแปรต้น ( ตัวแปร อิสระ ) • ตัวแปร ที่ต้อง ศึกษา ตัวแปร ตาม • ตัวแปร ที่เป็น ผลที่ เกิดจาก ตัวแปร ต้น ตัวแปร ควบคุม • ตัวแปร ที่ถูก ควบคุม ให้คงที่ เหมือน กันทุก ชุดการ ทดลอง กลุ่ม ควบคุม • กลุ่มที่ ไม่มีผล จากตัว แปรต้น กลุ่ม ทดลอง • กลุ่มที่มี ผลจาก ตัวแปร ต้น

10 • ปรากฎการณ์ที่เป็นจริงตาม ธรรมชาติ ข้อเท็จจริ ง • ข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จาก ผลการทดลอง ข้อมูล • การสรุปความสัมพันธ์ของ ข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำเข้าสู่ ข้อเท็จจริง ข้อสรุป • หลักการเป็นจริง เน้นความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุและผล สามารถ ตรวจสอบได้ กฎ • สมมติฐานที่ผ่านการทดสอบ หลายๆ ครั้งแล้วให้ผลตรงกัน ทฤษฎี

11  การทดสอบเรื่อง ความสามารถ ของยางมะละกอที่ทำให้ เนื้อสัตว์เปื่อย  การทดสอบเรื่อง การผลิต CO 2 ของสิ่งมีชีวิต ( ใช้ Hydrogencarbonate จับ CO 2 )


ดาวน์โหลด ppt  การสังเกต  การกำหนดปัญหา : ความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริง ที่รวบรวมได้ มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้จาก การทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google