งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SC1 SC2 SC1SC2 2558 SC ผู้ส่งออก ( Exporter ) ศุลกากรประเทศ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกรับ อนุญาต ( Certified Exporter ) E-MAIL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SC1 SC2 SC1SC2 2558 SC ผู้ส่งออก ( Exporter ) ศุลกากรประเทศ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกรับ อนุญาต ( Certified Exporter ) E-MAIL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 SC1 SC2 SC1SC2 2558 SC

3 ผู้ส่งออก ( Exporter ) ศุลกากรประเทศ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกรับ อนุญาต ( Certified Exporter ) E-MAIL

4 ผู้ส่งออกรับอนุญาต ( Certified Exporter ) คุณส มบัติ

5 Certified Exporter จัดทำ Commercial Invoice เพื่อการส่งออก ระบุเลขประจำตัวของ Certified Exporter ใน Invoice เพิ่มเติมรายละเอียด เกณฑ์ถิ่นกำเนิดของ สินค้าที่ระบุใน Invoice Commercial Invoice เพื่อการส่งออกที่จัดทำโดย Certified Exporter โดยมีการเพิ่มรายละเอียดเกณฑ์ถิ่นกำเนิด ของสินค้าที่ระบุใน Invoice และมีการระบุเลขประจำตัว ของ Certified Exporter เรียกว่า Invoice Declaration

6

7 การเพิกถอนสิทธิการเป็น CERTIFIED EXPORTER

8 “The exporter of the product (s) covered by this document (Certified Exporter No.....) declared that, except where otherwise clearly indicated, the products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin:.............) [with origin criteria:...... ]”

9

10

11 1. Note Book Origin Criteria: CTH 2. Hard Disk Origin Criteria: RVC40% The exporter of the product (s) covered by this document (Certified Exporter No197801677K.) declared that, except where otherwise clearly indicated, the products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin:Thailand) [with origin criteria:as indicated in this invoice..] 3. Note Book Origin Criteria: WO

12 o ใบเรียกเก็บเงิน (Billing Statements) หรือ o ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery order) หรือ o บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing list) กรณีมูลค่าสินค้าไม่เกิน USD200F.O.B. ไม่ต้องใช้ Invoice Declaration ให้ผู้ส่งออก ออกหนังสือ รับรองแทนการใช้ Invoice Declaration

13 หมายถึงระบบการสอบถามเกณฑ์ ถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า เป็นระบบ ที่ดำเนินการโดยกรมศุลกากรเพื่อ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ประกอบการในระบบ Self Certification

14 การส่งออกใน ระบบ SC Certified Exporter จัดทำ Invo ice Declaration ข้อ มูล Paperless System กรม ศุลกาก ร สินค้า ส่งออก ส่งอ อก ลูกค้า ปลายทาง ที่ประเทศผู้ นำเข้า

15 ผู้นำ เข้า Invoice Declaration จากผู้ขาย ต่างประเทศ Invoice Declaration ยื่ น กรม ศุลกาก ร ตรวจส อบ เลขประจำตัว ของ Certified Exporter ใน Invoice Declaration ถูกต้ อง ตรวจ รายละเอียดอื่นๆ ใน Invoice Declaration ถูกต้ อง ให้ สิทธิฯ ไม่ ถูกต้อ ง ปฏิเสธ สิทธิฯ

16 ภายใต้ระบบ Self Certification นั้น ขณะ นำเข้า ไม่มีการสงวนสิทธิเนื่องจากการ ไม่มี Invoice Declaration ภายใต้ระบบ Self Certification นั้น ไม่มีการ ออก Invoice Declaration ย้อนหลัง ภายใต้ระบบ Self Certification นั้น ไม่มีการ ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้มาตรการ Back-to-Back แต่สามารถใช้สิทธิพิเศษ ทางภาษีภายใต้มาตรการ Third Party Invoicing ได้

17 ให้ผู้นำของเข้าจัดเก็บสำเนาบัญชี ราคาสินค้าหรือใบเรียก เก็บเงินหรือใบสั่งปล่อยสินค้าหรือ บัญชีการบรรจุหีบห่อ ที่มีข้อความรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการนำเข้าสินค้าที่ขอใช้สิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากร ในสื่อรูปแบบใดๆหรือเอกสารไว้ เพื่อให้ตรวจสอบเป็น ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนำเข้าสินค้า

18 ผู้ผลิต / ผู้ ส่งออก ( CE ) ผู้นำเข้า นายหน้า 1 นายหน้า 2 นายหน้า 3 INV. DECLATION / PACKING LIST สิน ค้า ส่งมอบ โดยตรง INV. DECLATIONINVOICE 1INVOICE 2INVOICE 3 ผู้นำจะยื่น Packing List พร้อมกับ Invoice 3 เพื่อการใช้ สิทธิ ณ ท่านำเข้า PACKING LIST INVOICE 3 ศุลก ากร

19 ระบบ Self Certification จะใช้กับประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง 4 ประเทศ เท่านั้นในขณะนี้ ประเทศดังกล่าวได้แก่ ประเทศบรูไน ดารูซาลาม ประเทศ มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศ ไทย Brunei Singapore

20 PH IN TH L

21 1. จำกัดให้ใช้เฉพาะ Invoice Declaration อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ เอกสารอื่นแทนได้ 2. ผู้ใช้ระบบจำกัดเฉพาะ ผู้ส่งออกที่เป็นผู้ผลิตเท่านั้น 3. ให้มีการระบุเลขพิกัดฯใน Invoice Declaration ด้วย 4. ให้ระบุชนิดของสินค้าที่จะส่งออกโดยในบัญชีของ Certified Exporter ด้วย 5. ให้ระบุตัวอย่างลายมือชื่อของ Certified Exporter ในบัญชีของ CE. ด้วย 6. จำกัดจำนวนของ CE. ในหนึ่งบริษัทไม่เกิน 3 คน 7. ไม่มีมาตรการ Third Party Invoicing 8. ไม่มีมาตรการ Back-to-Back 9. ศุลกากรประเทศผู้นำเข้าต้องตรวจสอบชนิดสินค้าตาม Invoice Declaration และลายมือชื่อของ CE ลงนามใน Invoice Declaration จากบัญชี ของ CE ที่ได้รับจาก Issuing Authority ด้วย

22 The Exporter of the product(s) covered by this document(Certified Exporter Authorization Code ………………………) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products ( HS. Code/s.………..) satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA(ASEAN Country of origin……………..) with origin criteria…………………………………………………... Signature Over Printed Name of the Authorized Signatory


ดาวน์โหลด ppt SC1 SC2 SC1SC2 2558 SC ผู้ส่งออก ( Exporter ) ศุลกากรประเทศ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกรับ อนุญาต ( Certified Exporter ) E-MAIL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google