งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดส่งสินค้า (Shipping system)  เป็นการเชื่อมโยง ระบบการขาย ระบบสินค้าคงคลัง ( สินค้าสำเร็จรูป ) ระบบลูกหนี้  ทุกครั้งที่เกิดการขายสินค้าขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดส่งสินค้า (Shipping system)  เป็นการเชื่อมโยง ระบบการขาย ระบบสินค้าคงคลัง ( สินค้าสำเร็จรูป ) ระบบลูกหนี้  ทุกครั้งที่เกิดการขายสินค้าขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดส่งสินค้า (Shipping system)  เป็นการเชื่อมโยง ระบบการขาย ระบบสินค้าคงคลัง ( สินค้าสำเร็จรูป ) ระบบลูกหนี้  ทุกครั้งที่เกิดการขายสินค้าขึ้น กิจการจะเรียก เก็บเงินจากลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานของ การส่งสินค้าที่ขายอย่างชัดเจน และตรงตาม เวลาและข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ รวบรวม จด บันทึกรายการค้าเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้น

2  เป็นส่วนสำคัญยิ่งกับวงจรรายได้ของระบบบัญชี  การควบคุมระบบการจัดส่งสินค้าที่มี ประสิทธิภาพเริ่มต้นตั้งแต่ การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง การขนส่งสินค้า การส่งมอบสินค้าให้ถึงมือผู้รับ การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการจัดส่งสินค้า

3

4  เอกสารเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า ( ใบสั่งส่งสินค้า ใบบรรจุหีบห่อ ใบตราส่ง สินค้า ) มีความสำคัญ ได้แก่ เป็นหลักฐานของการส่งสินค้า การรับมอบสินค้า เพื่อสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามข้อตกลง เป็นหลักฐานที่กำหนดวันที่ของการส่งสินค้า ซึ่งจะ สามารถนำมาคำนวณหาส่วนลดและกำหนดวันที่ ลูกค้าจะต้องชำระหนี้  ใบรับสินค้าจากบริษัทรับจ้างส่งสินค้า เป็นหลักฐานการส่งมอบทั้งสินค้าและความ รับผิดชอบทางกฏหมายของกิจการ

5

6  เอกสารเบื้องต้นที่สำคัญของระบบการจัดส่ง สินค้า ใบสั่งส่งสินค้า ใบบรรจุหีบห่อ ใบตราส่งสินค้า ใบค่าระวางขนส่ง  ผู้ออกแบบระบบงานควรพยายามลดการจัดทำ เอกสารโดยใช้แรงงานคน และพยายามหลีกเห ลี่ยงการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันให้มากที่สุด

7  ใบสั่งส่งสินค้า เป็นหลักฐานการสั่งให้จัดเตรียมบรรจุหีบห่อสินค้า กำหนดสถานที่และวันที่ที่จะต้องส่งมอบสินค้า วิธีการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง และระบุชื่อผู้ที่ จะต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง เป็นเอกสารเบื้องต้นเบื้องต้นที่ใช้จัดทำใบตราส่ง สินค้า เป็นหลักฐานในการส่งสินค้าออกจากท่า ประกอบด้วย เลขที่รหัสใบสั่งส่งสินค้า เลขที่ใบสั่ง ซื้อ วันที่ ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า วันที่ส่งสินค้า กำหนดการขนส่งสินค้า จุดหมายปลายทาง แหล่งที่มาของสินค้า ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ จัดส่ง

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดส่งสินค้า (Shipping system)  เป็นการเชื่อมโยง ระบบการขาย ระบบสินค้าคงคลัง ( สินค้าสำเร็จรูป ) ระบบลูกหนี้  ทุกครั้งที่เกิดการขายสินค้าขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google