งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เลี่ยน อุ่นสุข เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เลี่ยน อุ่นสุข เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เลี่ยน อุ่นสุข เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาง ศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง โพรง การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง โพรง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำ ขนมไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำ ขนมไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว การถ่ายทอดความรู้และสาธิต การทำ ปุ๋ยหมัก การถ่ายทอดความรู้และสาธิต การทำ ปุ๋ยหมัก

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านบางขุนแพ่ง เรื่อง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านบางขุนแพ่ง ชื่อกิจกรรม ไข่เค็มน้ำแร่เสริมไอโอดีน ตราเป็ดทอง ชื่อกิจกรรม ไข่เค็มน้ำแร่เสริมไอโอดีน ตราเป็ดทอง สถานที่ตั้ง 69 หมู่ 2 บ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น สถานที่ตั้ง 69 หมู่ 2 บ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มน้ำแร่เสริมไอโอดีนตรา เป็ดทอง ไข่เค็มน้ำแร่เสริมไอโอดีนตรา เป็ดทอง

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การจัดการสวนปาล์ม และการเลี้ยงหมูหลุม จุดถ่ายทอดเรื่อง การจัดการสวนปาล์ม และการเลี้ยงหมูหลุม สถานที่ตั้ง 40/1 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น สถานที่ตั้ง 40/1 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย อำนวย สุทธิคง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย อำนวย สุทธิคง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร เกษตรกรมีพื้นที่ 55 ไร่ ได้แบ่ง พื้นที่ในกิจกรรมทางการเกษตรเป็น พื้นที่สวนปาล์ม พื้นที่บ่อเลี้ยงปลา พื้นที่ เลี้ยงหมูหลุม และพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่ อาศัย เกษตรกรมีพื้นที่ 55 ไร่ ได้แบ่ง พื้นที่ในกิจกรรมทางการเกษตรเป็น พื้นที่สวนปาล์ม พื้นที่บ่อเลี้ยงปลา พื้นที่ เลี้ยงหมูหลุม และพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่ อาศัย

5 กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการ ความรู้การเกษตร ที่เกษตรกร พึงพอใจมากที่สุด การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรเพื่อเลี้ยงหมูหลุม การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรเพื่อเลี้ยงหมูหลุม การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อช่วยการย่อย สลาย และดับกลิ่นเพื่อลดมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อช่วยการย่อย สลาย และดับกลิ่นเพื่อลดมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม การนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงหมู หลุมไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินในสวนปาล์ม การนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงหมู หลุมไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินในสวนปาล์ม ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสวนปาล์ม ทำให้ลด ต้นทุนการผลิต เป็นการลดรายจ่าย เพิ่ม รายได้ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสวนปาล์ม ทำให้ลด ต้นทุนการผลิต เป็นการลดรายจ่าย เพิ่ม รายได้

6 ผลงานอื่นๆ จุดชมว่านหางช้าง หรือว่านเพชรหึง หรือกล้วยไม้ยักษ์ จุดชมว่านหางช้าง หรือว่านเพชรหึง หรือกล้วยไม้ยักษ์ 40 หมู่ 1 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 40 หมู่ 1 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เลี่ยน อุ่นสุข เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google