งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศการทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4210 ( พ. ศ.2553) ออกตาม ความในหระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตอุตสาหกรรม พ. ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศการทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4210 ( พ. ศ.2553) ออกตาม ความในหระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตอุตสาหกรรม พ. ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศการทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4210 ( พ. ศ.2553) ออกตาม ความในหระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตอุตสาหกรรม พ. ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอล และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต สาหรรมเอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 สิงหาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหรรมเอทา นอลใช้เป็น เชื้อเพลิง

3 3 สรุปสาระสำคัญ 1. ขอบข่าย 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรมนี้ครอบคลุม เฉพาะเอทานอลใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ทำจาก พืชในกลุ่มที่ให้แป้งและนำตาล ซึ่งต่องไปนี้จะ เรียกว่า เอทานอล 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรมนี้ไม่ครอบคลุม เอทานอลที่ใช้ทางเภสัชกรรมและเอทานอลที่ใช้ เป็นเชื้อเพลิง

4 4 สรุปสาระสำคัญ 2. บทนิยาม 2.1 เอทานอล หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)” หมายถึง สารเคมีประเภทแอลกอฮอล์ซึ่งมีสูตรเคมี C2H5OH น้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 46.07 จุดเดือด ประมาณ 78 องศาเซลเซียสติดไฟง่าย ให้เปลวไฟ สีน้ำเงิน ไม่มีควัน มีคุณสมบัติดูดความชื้นและผสม กับน้ำได้

5 5 สรุปสาระสำคัญ 3. คุณลักษณะที่ต้องการ 3.1 ลักษณะทั่วไป ต้องเป็นของเหลวใส ไม่ขุ่น ไม่แยก ชั้น และไม่มีสารแขวนลอย การทดสอบให้ทำโดยการ ตรวจพินิจ 3.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีต้องเป็นไปตาม ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีตามใน ประกาศนี้ 4. การบรรจุ 4.1 ให้บรรจุเอทานอลในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้ สนิท ไม่รั่ว ไม่แตก 4.2 หากมิได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ให้ปริมาตรสุทธิของ เอทานอลในแต่ละภาชนะที่บรรจุเป็น 200 ลูกบาศก์ เซนติเมตร และต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในฉลาก

6 6 สรุปสาระสำคัญ 5. เครื่องหมายและฉลาก 5.1 ที่ภาชนะบรรจุเอทานอลทุกหน่วยหรือที่เอกสารกำกับ เอทานอลทุกฉบับ อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือ เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ (2) ปริมาณเอทานอล เป็นร้อยละโดยปริมาตร (3) ปริมาตรสุทธิ เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร หรือลิตร (4) เดือน ปีที่ทำ และ / หรือ รหัสรุ่นที่ทำ (5) ข้อความและเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นสารไวไฟอย่าง ชัดเจน (6) การเก็บรักษาให้เก็บในภาชนะที่ปิดได้สนิทและป้องกัน แสง (7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จด ทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับ ภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

7 7 สรุปสาระสำคัญ 6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 6.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. 7. การทดสอบ 7.1 ให้ใช้วิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานนี้ หรือ วิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้ 7.2 หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น น้ำกลั่นและ สารเคมีที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์เหมาะสำหรับใช้ใน การวิเคราะห์

8 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม พ. ศ. 2553

9 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศการทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4210 ( พ. ศ.2553) ออกตาม ความในหระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตอุตสาหกรรม พ. ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google