งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สินค้าเครื่องดื่ม เดิม ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สินค้าเครื่องดื่ม เดิม ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สินค้าเครื่องดื่ม เดิม ใหม่
ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับ ลงวันที่ 25 พ.ย.2545 “เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก” หมายความว่า 1. เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้พืชผักสด = เครื่องดื่มที่ทำมาจากจากผลไม้และพืชผักที่สดหรือแห้งแล้ว 2. เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักอื่น ๆ = เครื่องดื่มที่ทำจาก (1) น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักเข้มข้น (Juice and vegetable concentrate) (2) หัวน้ำหวานเข้มข้น (Concentrate) (3) น้ำหวานเข้มข้น (Syrup) (4) วัตถุดิบชนิดผง (Powder) (5) สารสกัดเข้มข้น (Extract) ใหม่ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้และ น้ำพืชผัก (ลงวันที่ 29 มกราคม 2551) “เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก” หมายความว่า เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ทำจากผลไม้หรือพืชผัก ซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสาร ที่ให้พลังงาน อาทิเช่น ทอรีน อินโนซิทอล หรือ กลูโคโรโนแลกโตน

2 คุณสมบัติเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ที่จะได้รับการยกเว้นภาษี
ใหม่ 1. มีรายชื่อประเภทเครื่องดื่มและอัตรา ส่วนผสมตามที่กำหนดในบัญชีท้าย ประกาศ ฯ 2. มีสี กลิ่นและรส ตามประเภทของผลไม้ และพืชผักที่ใช้ทำเครื่องดื่มนั้น เดิม 1. เป็นเครื่องดื่มที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรา ส่วนผสมของเครื่องดื่มตามบัญชีท้าย ประกาศ ฯ 2. ไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย

3 การขอยกเว้นภาษี เดิม ใหม่ 1. เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้พืชผักสด
1.1 ไม่ต้องมีอัตราส่วนผสมตามบัญชีท้ายประกาศ ฯ 1.2 ไม่ต้องยื่นคำขอยกเว้นภาษี 2. เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และ น้ำพืชผักอื่น ๆ 2.1 ต้องมีอัตราส่วนผสมตามบัญชีท้ายประกาศ ฯ 2.2 ต้องยื่นคำขอยกเว้นภาษีเป็นหนังสือ (ไม่ต้องส่งตัวอย่างเครื่องดื่ม ส่งเพียงสูตรการผลิต) ใหม่ 1. ต้องยื่นคำขอยกเว้นเป็นหนังสือ 2. ต้องส่งตัวอย่างเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า 2 ลิตร พร้อมแสดงสูตรส่วนผสมและ กรรมวิธีการผลิต 3. ส่งตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตร้องขอ

4 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ต้องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ภาชนะบรรจุ และหรือฉลากปิดภาชนะ และหรือฝาปิดภาชนะบรรจุ 1. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า 2. สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการของผู้นำเข้า 3. ชื่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักซึ่งตรงกับประเภทของน้ำผลไม้และ น้ำพืชผักหลักที่ใช้ทำเครื่องดื่ม 4. เครื่องหมายการค้า 5. ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม (โดยคำนวณเป็นร้อยละต่อปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่ม) 6. ปริมาตรสุทธิ 7. วัน เดือน ปี ที่ผลิตและที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน

5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม
เก็บตัวอย่าง ณ โรงอุตสาหกรรม (ทุก 6 เดือน) เก็บตัวอย่างที่วางจำหน่ายในท้องตลาด (ทุก 6 เดือน)

6 มาตรการบังคับ หากตรวจพบว่า
กรณีที่ 1 เครื่องดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีมีอัตราส่วนผสมไม่เป็นไปตามอัตราส่วนผสมตามบัญชีท้ายประกาศฯ หรือ กรณีที่ 2 เครื่องดื่มมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ หรือ กรณีที่ 3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ และไม่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ภาชนะบรรจุ และหรือฉลากปิดภาชนะ และหรือฝาปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ให้ถือว่าเครื่องดื่มในส่วนที่มีอัตราส่วนผสมไม่เป็นไปตามบัญชีท้ายประกาศหรือในส่วนที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศกำหนดฯ ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี และให้เสียภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สินค้าเครื่องดื่ม เดิม ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google