งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สินค้าเครื่องดื่ม เดิม ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับ ลงวันที่ 25 พ. ย.2545 “ เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ และน้ำพืชผัก ” หมายความ ว่า 1. เครื่องดื่มประเภทน้ำ ผลไม้พืชผักสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สินค้าเครื่องดื่ม เดิม ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับ ลงวันที่ 25 พ. ย.2545 “ เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ และน้ำพืชผัก ” หมายความ ว่า 1. เครื่องดื่มประเภทน้ำ ผลไม้พืชผักสด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สินค้าเครื่องดื่ม เดิม ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับ ลงวันที่ 25 พ. ย.2545 “ เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ และน้ำพืชผัก ” หมายความ ว่า 1. เครื่องดื่มประเภทน้ำ ผลไม้พืชผักสด = เครื่องดื่ม ที่ทำมาจากจากผลไม้และ พืชผักที่สดหรือแห้งแล้ว 2. เครื่องดื่มประเภทน้ำ ผลไม้และน้ำพืชผักอื่น ๆ = เครื่องดื่มที่ทำจาก (1) น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก เข้มข้น (Juice and vegetable concentrate) (2) หัวน้ำหวานเข้มข้น (Concentrate) (3) น้ำหวานเข้มข้น (Syrup) (4) วัตถุดิบชนิดผง (Powder) (5) สารสกัดเข้มข้น (Extract) ใหม่ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และ น้ำพืชผัก ( ลงวันที่ 29 มกราคม 2551) “ เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำ พืชผัก ” หมายความว่า เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำ พืชผักที่ทำจากผลไม้หรือ พืชผัก ซึ่งไม่มีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เครื่องดื่มที่มี ส่วนผสมของสาร ที่ให้พลังงาน อาทิเช่น ทอรีน อินโนซิทอล หรือ กลูโคโรโนแลก โตน

2 คุณสมบัติเครื่องดื่มประเภทน้ำ ผลไม้และน้ำพืชผัก ที่จะได้รับการยกเว้นภาษี เดิม 1. เป็นเครื่องดื่มที่กำหนด ไว้ในบัญชีอัตรา ส่วนผสมของเครื่องดื่ม ตามบัญชีท้าย ประกาศ ฯ 2. ไม่มีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ ด้วย ใหม่ 1. มีรายชื่อประเภท เครื่องดื่มและอัตรา ส่วนผสมตามที่กำหนด ในบัญชีท้าย ประกาศ ฯ 2. มีสี กลิ่นและรส ตาม ประเภทของผลไม้ และพืชผักที่ใช้ทำ เครื่องดื่มนั้น

3 การขอยกเว้นภาษี เดิม 1. เครื่องดื่มประเภทน้ำ ผลไม้พืชผักสด 1.1 ไม่ต้องมีอัตรา ส่วนผสมตามบัญชีท้าย ประกาศ ฯ 1.2 ไม่ต้องยื่นคำขอ ยกเว้นภาษี 2. เครื่องดื่มประเภทน้ำ ผลไม้และ น้ำพืชผักอื่น ๆ 2.1 ต้องมีอัตรา ส่วนผสมตามบัญชีท้าย ประกาศ ฯ 2.2 ต้องยื่นคำขอ ยกเว้นภาษีเป็นหนังสือ ( ไม่ต้องส่งตัวอย่าง เครื่องดื่ม ส่งเพียงสูตร การผลิต ) ใหม่ 1. ต้องยื่นคำขอยกเว้น เป็นหนังสือ 2. ต้องส่งตัวอย่าง เครื่องดื่มไม่น้อยกว่า 2 ลิตร พร้อมแสดงสูตร ส่วนผสมและ กรรมวิธีการผลิต 3. ส่งตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต กรณีที่เจ้าพนักงาน สรรพสามิตร้องขอ

4 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะได้รับ สิทธิยกเว้นภาษี ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ. ศ. 2527 ต้องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ภาชนะบรรจุ และ หรือฉลากปิดภาชนะ และหรือฝาปิดภาชนะ บรรจุ 1. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม / ผู้นำเข้า 2. สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม / สถานประกอบการของผู้ นำเข้า 3. ชื่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักซึ่งตรงกับ ประเภทของน้ำผลไม้และ น้ำพืชผักหลักที่ใช้ทำเครื่องดื่ม 4. เครื่องหมายการค้า 5. ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม ( โดยคำนวณเป็นร้อยละ ต่อปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่ม ) 6. ปริมาตรสุทธิ 7. วัน เดือน ปี ที่ผลิตและที่หมดอายุหรือควรบริโภค ก่อน

5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม เก็บตัวอย่าง ณ โรงอุตสาหกรรม ( ทุก 6 เดือน ) เก็บตัวอย่างที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ( ทุก 6 เดือน )

6 มาตรการบังคับ หากตรวจพบว่า กรณีที่ 1 เครื่องดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีมีอัตรา ส่วนผสมไม่เป็นไปตามอัตราส่วนผสมตามบัญชีท้าย ประกาศฯ หรือ กรณีที่ 2 เครื่องดื่มมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ หรือ กรณีที่ 3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ. ศ. 2527 และไม่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ภาชนะบรรจุ และหรือฉลากปิดภาชนะ และหรือฝา ปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ให้ถือว่าเครื่องดื่มในส่วนที่มีอัตราส่วนผสมไม่ เป็นไปตามบัญชีท้ายประกาศหรือในส่วนที่ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามประกาศกำหนดฯ ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี และให้เสียภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สินค้าเครื่องดื่ม เดิม ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับ ลงวันที่ 25 พ. ย.2545 “ เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ และน้ำพืชผัก ” หมายความ ว่า 1. เครื่องดื่มประเภทน้ำ ผลไม้พืชผักสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google