งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การอุดกลบบ่อน้ำ บาดาลที่เลิกใช้แล้วพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การอุดกลบบ่อน้ำ บาดาลที่เลิกใช้แล้วพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การอุดกลบบ่อน้ำ บาดาลที่เลิกใช้แล้วพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม 2552

2 # สรุปสาระสำคัญ 1. บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ต้องอุดกลบ ด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่ ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ โดยมีช่างเจาะน้ำ บาดาลที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกหนังสือรับรองให้เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำ บาดาลประจำท้องที่มอบหมาย

3 # สรุปสาระสำคัญ 2. ก่อนดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้ แล้ว ให้เป่าล้างบ่อน้ำบาดาลด้วยเครื่องอัดลม ให้ตะกอนดินทรายที่ก้นบ่อขึ้นให้หมดหรือให้ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เฉพาะในกรณีบ่อน้ำ บาดาลที่เลิกใช้เนื่องจากท่อกรุแตกและมีน้ำ กร่อยเค็มไหลลงไปปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาลที่ มีคุณภาพดี หรือในกรณี ปนเปื้อนจากสารเคมีที่อันตราย ต้องเป่าล้างบ่อ และสูบน้ำออกเพื่อให้น้ำกร่อยเค็มหรือสารเคมี ที่ปนเปื้อนออกจากบ่อน้ำบาดาลจนสภาพน้ำ บาดาลเข้าสู่ภาวะปกติหรือให้ออกมากที่สุด เท่าที่จะทำได้ส่วนกรณีนอกจากนี้ ไม่ต้องเป่า ล้างบ่อน้ำบาดาลก่อนดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำ บาดาล

4 # สรุปสาระสำคัญ 3. การอุดกลบบ่อน้ำ บาดาลด้วยซีเมนต์ให้ผสม ซีเมนต์ด้วยเครื่องผสมซีเมนต์ในอัตราส่วนน้ำ ระหว่าง 20 ลิตรถึง 25 ลิตรต่อซีเมนต์ 1 ถุง 50 กิโลกรัม ) โดยอัดซีเมนต์ลงในบ่อด้วยเครื่องอัด ซีเมนต์ที่สามารถอัดซีเมนต์ได้ภายใต้ความดัน ไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้วในอัตราไม่ น้อยกว่า 50 แกลลอนต่อนาที (227.50 ลิตรต่อ นาที ) ในการอัดซีเมนต์นี้ให้อัดผ่านทางท่อที่ต่อ ลงไปจนเกือบสุดความลึกของบ่อและอัดเป็น ช่วง ๆ ช่วงละประมาณ 30 เมตร จนกระทั่ง ซีเมนต์เต็มบ่อ หากมีการยุบตัวของซีเมนต์ ให้ เติมซีเมนต์ลงไปอีกจนกว่าซีเมนต์จะหยุดการ ยุบตัว หรือกรณีที่แรงดันของเครื่องอัดซีเมนต์ ไม่เพียงพอที่จะอัดได้ในครั้งเดียวในช่วงระยะ ดังกล่าวให้ทำการยกท่ออัดขึ้นที่ระดับประมาณ 1 เมตร เหนือระดับซีเมนต์ที่อัดได้ในแต่ละครั้ง และทำการอัดซีเมนต์อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับ พื้นดิน

5 # สรุปสาระสำคัญ 4. การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยดินเหนียวให้ใช้ดิน เหนียวบริสุทธิ์นวดให้เข้ากันดีแล้วปั้นเป็นลูกกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 2 เซนติเมตร ถึง 4 เซนติเมตร ผึ่งแดดให้แห้งหรือหมาดแล้วใส่ลงในบ่อให้ ต่อเนื่องกันตลอดเวลา เพื่อป้องกันการติดค้างที่บาง ช่วงของบ่อ อย่างไรก็ตาม หากมีการติดค้างของลูกดิน เหนียวในบ่อ ห้ามใช้ท่อหรือวัสดุอื่นใดกระทุ้งหรือแหย่ ลงไปในบ่อ แต่ให้ใช้น้ำจืดที่สะอาดกรอกลงไปเป็น จังหวะ ๆ และต่อเนื่องจนกว่าลูกดินที่ติดค้างอยู่จะหลุด ออกจากกันและเลื่อนลงสู่ก้นบ่อ ในการนำลูกดินที่จะใส่ ลงในบ่อนั้น จะต้องตวงด้วยภาชนะที่ทราบปริมาตร แน่นอนและจดบันทึกไว้ เพื่อตรวจสอบว่าปริมาณดิน เหนียวที่ใส่ลงไปนั้นเต็มปริมาตรภายในของบ่อ เมื่อดิน เหนียวเต็มถึงระดับปากบ่อ ปล่อยให้ดินเหนียวยุบตัว เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จากนั้น เติมดินเหนียวให้ เต็มถึงระดับปากบ่อ

6 # สรุปสาระสำคัญ 5. การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยวัสดุอื่น ต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ น้ำบาดาล 6. เมื่ออุดกลบบ่อน้ำบาดาลเสร็จแล้ว ต้อง จัดทำรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน 7 วัน นับแต่วันอุดกลบบ่อน้ำบาดาลแล้ว เสร็จ

7 # จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การอุดกลบบ่อน้ำ บาดาลที่เลิกใช้แล้วพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google