งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ระบบการควบคุมโรงงานสุรา แบ่ง ออกเป็น - การอนุญาตให้ตั้งโรงงานสุรา - การควบคุมโรงงานสุรา - การลงบัญชี การจัดทำรายงาน และงบเดือน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ระบบการควบคุมโรงงานสุรา แบ่ง ออกเป็น - การอนุญาตให้ตั้งโรงงานสุรา - การควบคุมโรงงานสุรา - การลงบัญชี การจัดทำรายงาน และงบเดือน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ระบบการควบคุมโรงงานสุรา แบ่ง ออกเป็น - การอนุญาตให้ตั้งโรงงานสุรา - การควบคุมโรงงานสุรา - การลงบัญชี การจัดทำรายงาน และงบเดือน 2

3 การควบคุมโรงงานสุรา วัตถุประสงค์ มีดังนี้ - ควบคุมการทำสุราตามสิทธิที่ได้รับ อนุญาต - ควบคุมการเสียภาษีให้ถูกต้องตาม ชนิดและอัตรา - ควบคุมการเสียภาษีให้ครบถ้วนก่อน ขนออกจากโรงงาน 3

4 หน้าที่ในการกำกับดูแลโรงงานสุรา มี ดังนี้ 1. กำกับดูแลสภาพแวดล้อมของโรงงาน - อาคารสิ่งปลูกสร้าง - การตรวจสอบปริมาตรภาชนะที่ใช้เก็บวัตถุดิบหรือ น้ำสุรา และการตรวจวัดปริมาณวัตถุดิบหรือน้ำสุรา 2. กำกับดูแลคุณภาพวัตถุดิบและสุรา 3. กำกับดูแลการดำเนินการผลิตสุรา 4. กำกับดูแลทางเอกสารและบัญชี 5. กำกับดูแลวัตถุดิบ น้ำสุรา และสุราสำเร็จรูปคงเหลือ 6. กำกับดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปตามสัญญา ว่าด้วย การอนุญาตให้ทำและขายสุรา 7. กำกับดูแลการใช้ฉลาก การปิดและขีดฆ่าแสตมป์สุรา 4

5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการ ควบคุมโรงงานสุรา 1. พระราชบัญญัติสุรา พ. ศ.2493 2. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ. ศ.2527 3. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ. ศ.2544 4. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย พ. ศ.2551 5. กฎหมายอื่น ๆ - พระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ.2535 ( กระทรวง อุตสาหกรรม ) - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ.2535 ( กระทรวง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ) - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ. ศ.2551 - พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ.2522 ( กระทรวง สาธารณสุข ) - พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ. ศ.2542 ( กระทรวงพาณิชย์ ) 5

6 ระเบียบที่ใช้ในการควบคุมโรงงาน สุรา ประกอบด้วย - ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุม โรงงานสุรากลั่น พ. ศ.2533 - ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการทำสุราแช่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2507 - ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุม โรงงานทำสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ทำใน ราชอาณาจักร พ. ศ.2526 - ระเบียบว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิด สุราสามทับ ( เอทานอล ) 6

7 วิธีเรียกใช้งานระบบบัญชีควบคุมโรงงานสุรา แช่ 7 เมื่อเปิดโปรแกรม Internet Explore ผู้ควบคุมโรงงานเบียร์ ระบุ URL ดังนี้ https://depicaint.excise.go.th กรณีที่เป็น UAT https://depicaint.excise.go.th /uatcontroller

8 8 หน้าจอ LOG IN ระบุรหัส ผู้ใช้ ระบุ รหัสผ่าน ระบบบัญชีควบคุมโรงงานสุราแช่

9 9 กรณีที่ Log In ด้วย user ของผู้ควบคุมโรงงานจะพบเมนู ดังรูป หน้าจอเมนู ส่วนผู้ควบคุมโรงงาน

10 10 ตัวอย่างหน้าจอ บันทึกยืนยันการยื่นแบบ

11 11 ตัวอย่างรายงานการบรรจุน้ำสุราในภาชนะบรรจุ

12 12 เมื่อเปิดโปรแกรม Internet Explore ผู้ควบคุมโรงงานเอทานอล ระบุ URL ดังนี้ http://ethanol.excise.go.th ระบบงานจริงhttp://ethanol.excise.go.th กรณีที่เป็น UAT http://192.168.3.149/ethnoluat ระบบทดสอบ วิธีเรียกใช้งานระบบบัญชีควบคุมโรงงานเอ ทานอล

13 13 หน้าจอ LOG IN ระบุรหัส ผู้ใช้ ระบุ รหัสผ่าน ระบบบัญชีควบคุมโรงงานเอทานอล

14 ตัวอย่างหน้าจอ รายการงานรอ ดำเนินการ 14


ดาวน์โหลด ppt 1. ระบบการควบคุมโรงงานสุรา แบ่ง ออกเป็น - การอนุญาตให้ตั้งโรงงานสุรา - การควบคุมโรงงานสุรา - การลงบัญชี การจัดทำรายงาน และงบเดือน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google