งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 ( พ. ศ. 2552) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 ( พ. ศ. 2552) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 ( พ. ศ. 2552) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 ตุลาคม 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต ที่มีความจุ ตั้งแต่ 1 ลิตร ถึง 450 ลิตร ข้อกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์นี้ไม่รวม ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของลิ้น อุปกรณ์นิรภัย และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ประกอบเพื่อการ บรรจุและการใช้ก๊าซซึ่งจะได้กำหนดไว้ใน มาตรฐานเรื่องนั้น ๆ

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดบทนิยาม ความหมายของคำที่ใช้ใน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้ จะเรียกว่า ก๊าซ หมายถึง ก๊าซไฮโดรคาร์บอน เหลวดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างผสมกันเป็นส่วนใหญ่ - โพรเพน (Propane) - โพรพีน (Propene) - บิวเทน (Butane)

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - บิวทีน (Butene) - ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต ซึ่ง ต่อไปนี้ในมาตรฐานจะเรียกว่า ถัง หมายถึง ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว มี โครงสร้างประกอบด้วยถังชั้นใน (liner) เสริมแรงโดยการพันรอบด้วยเส้นใย ซึ่งได้แก่ เส้นใยแก้ว (glass fiber) หรือเส้นใยคาร์บอน (carbon fiber) หรือเส้นใยแอรามิต (aramid fiber) ฝังอยู่ในวัสดุที่ใช้ยึดเหนี่ยวเพื่อให้เส้นใย อยู่กับที่ (matrix) - มวลถังเปล่า

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ความจุ หมายถึงความจุของถังคิดจากปริมาตร ของน้ำเต็มถัง เป็นลิตร ( บอกเป็นเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง ) - ความดันใช้งานสูงสุด (maximum working) หมายถึง ความดันที่ใช้ในการคำนวณออกแบบ ถัง - ความดันพิสูจน์ proof pressure หมายถึง ความดันไฮดรอลิกที่ใช้ทดสอบความทนความ ดันของถังซี่งเท่ากับ 2 เท่าของความดันใช้งาน สูงสุด

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ความดันระเบิด (burst pressure) หมายถึง ความดันสูง สุดภายในถังหรือถังชั้นในที่เกิดขึ้นจนทำให้ถัง หรือถังชั้นในฉีกขาด แตก หรือเกิดความ เสียหาย - เทอร์มอพลาสติก (thermoplastic) หมายถึง พลาสติกที่สามารถทำให้อ่อนตัวด้วยความร้อน และทำหให้คงรูปด้วยการลดอุณหภูมิ - พลาสติกเทอร์มอเซต (themosetplastic) หมายถึง พลาสติกที่เมื่อบ่มด้วยความร้อนหรือ สารเคมี จะทำให้คงรูปและไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้อีก

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - วัสดุยืดหยุ่น (elastomer) หมายถึง วัสดุที่ยืด ได้อย่างน้อยสองเท่าของความยาวเดิม และ สามารถคืนรูปกลับได้ทันที่ที่ปล่อยความเค้น ที่ อุณหภูมิบรรยากาศ - แบบถังชั้นในเป็นโลหะ - แบบถังชั้นในเป็นอโลหะ 3. กำหนดวัสดุ ส่วนประกอบและการทำ 4. กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการ

8 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 5. กำหนดเครื่องหมายและฉลาก 6. กำหนดการ การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 7. การทดสอบ 8. การใช้และการซ่อมบำรุง

9 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 ( พ. ศ. 2552) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google