งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553

2 2 สาระสำคัญ  ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน หมายความว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัตหรือพระ ราชกฤษฎีกา หรืผู้รับจ้างให้บริการจัดมีขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์หลักในการบริการบำบัดน้ำเสีย รวบรวมจากชุมชน  บ่อปรับเสถียร (Stabilization pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) หมายความว่า บ่อบำบัดน้ำเสีย แบบชีววิทยาที่อาศัยการเติมออกซิเจนตาม ธรรมชาติ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำเสียได้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งกรณีบ่อเดียวและ หลายบ่อต่อเนื่องกัน โดยให้คำนวณปริมาตรของ บ่อที่ระดับความลึกไม่เกิน 2 เมตร  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  มาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำ เสียรวมของชุมชน ต้องมีค่า ความเป็นกรดและ ด่าง pH ระหว่าง 5.5-9.0  บีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร กรณีที่หน่วย เป็นบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร หรือบ่อผึ่ง ให้ ใช้ค่าบีโอดีของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD)  ของแขวนลอย ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร กรณี หน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียรหรือบ่อผึ่ง ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร  น้ำมันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  ไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อ ไนโตรเจนต่อลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัด น้ำเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกำหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่ คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจา นุเบกษา โดยเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความ เหมาะสมกับลักษณะและสภาพตัวอย่างน้ำ  การกรองน้ำเพื่อหาค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีกรองผ่าน กระดาษกรองใยแก้ว ที่ใช้ในกระบวนการการ กรองเพื่อหาค่าของแขวนลอยก่อนทำการ วิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่กำหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google