งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงิน สมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็น ฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงิน สมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็น ฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงิน สมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็น ฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงิน สมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้าง ขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการ คำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ แรงงาน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 3 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ และวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนา ฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 12 เมษายน พ. ศ. 2547 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ค่าจ้างขั้นต่ำ และขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 12 เมษายน พ. ศ. 2547

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ หมวด 1 อัตราเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและ ขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงิน สมทบ ระบุว่า ข้อ 5 ของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ให้ผู้ ประกอบกิจการซึ่งมีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้า กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเงินสมทบเข้า กองทุนในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ผู้ ประกอบกิจการจ่ายในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการส่ง เงินสมทบ ตามสัดส่วนจำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้จัด ให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยคิดจาก ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่กำหนดไว้ ( ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้ )

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ระบุว่า ข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ให้ ใช้ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นอัตราเดียวกันเป็น ฐานในการคำนวณเงินสมทบตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน พ. ศ. 2545 โดยกำหนดเป็นอัตราเดือน ละเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดตามกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองแรงงานคูณด้วย 30

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ หมวด 2 วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ระบุว่า ข้อ 7 ของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ให้ผู้ ประกอบกิจการจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี เงิน สมทบให้คำนวณจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ ขั้นสูง ( ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้ ) คูณด้วย จำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือ แรงงานหรือจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน แต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนดคูณด้วยจำนวน เดือนที่มีหน้าที่ส่งเงินสมทบในแต่ละปีหารด้วย 100

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ระบุว่า ข้อ 8 ของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ให้ผู้ ประกอบกิจการซึ่งมีหน้าที่ส่งเงินสมทบยื่น แบบแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ อธิบดี กำหนดภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ( การ ส่งเงินสมทบให้ส่งพร้อมกับการยื่นแบบแสดง การส่งเงินสมทบ ) ระบุว่า ข้อ 9 ของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ให้ผู้ ประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น

8 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ กรณีผู้ประกอบกิจการที่มีสาขาหรือมี ลูกจ้างทำงานในท้องที่อื่นด้วย ให้ยื่นแบบ แสดงการส่งเงินสมทบรวมกัน ณ หน่วยงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ โดยให้นับรวมจำนวนลูกจ้างของทุก แห่งเข้าด้วยกัน กรณีผู้ประกอบกิจการประสงค์จะยื่น แบบในท้องที่ที่มีสาขา หรือมีลูกจ้างทำงานอยู่ ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือ แรงงานที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตก่อน

9 9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กรม พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหรือศูนย์ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้น

10 10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงิน สมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็น ฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google