งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2547

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หมวด 1 อัตราเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานใน การคำนวณเงินสมทบ ข้อ 5 ของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งมีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ผู้ประกอบกิจการจ่ายในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการส่งเงินสมทบ ตามสัดส่วนจำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยคิดจากค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่กำหนดไว้ (ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้)

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ให้ใช้ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นอัตราเดียวกันเป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ โดยกำหนดเป็นอัตราเดือนละเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานคูณด้วย 30

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หมวด 2 วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ข้อ 7 ของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ให้ผู้ประกอบกิจการจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี เงินสมทบให้คำนวณจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง (ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้) คูณด้วยจำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนดคูณด้วยจำนวนเดือนที่มีหน้าที่ส่งเงินสมทบในแต่ละปีหารด้วย 100

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ข้อ 8 ของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งมีหน้าที่ส่งเงินสมทบยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ อธิบดีกำหนดภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป (การส่งเงินสมทบให้ส่งพร้อมกับการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ) ข้อ 9 ของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กรณีผู้ประกอบกิจการที่มีสาขาหรือมีลูกจ้างทำงานในท้องที่อื่นด้วย ให้ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบรวมกัน ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ โดยให้นับรวมจำนวนลูกจ้างของทุกแห่งเข้าด้วยกัน กรณีผู้ประกอบกิจการประสงค์จะยื่นแบบในท้องที่ที่มีสาขา หรือมีลูกจ้างทำงานอยู่ ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตก่อน

9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้น

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google