งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดย วิธีการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดย วิธีการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดย วิธีการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) และการขึ้นบัญชี รายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุม มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ข้อ 1 วิธีการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการ วิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) ให้ใช้วิธี ตรวจวัดที่ American Society for Testing and Materials (ASTM) หรือ Japanese Industial Standard (JIS) กำหนด  ข้อ 2 การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการ วิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) ตามข้อ 1 ให้ดำเนินการโดยคณะผู้ทดสอบกลิ่น ซึ่ง ประกอบด้วยผู้ทดสอบกลิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียน รายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ หรือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่กรม ควบคุมมลพิษมอบหมาย หรือรับรอง จำนวนไม่ น้อยกว่า 6 คน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ข้อ 3 ผู้ทดสอบกลิ่นที่จะทำการตรวจวัดค่าความ เข้มกลิ่น ตามข้อ 2 ต้องทดสอบการรับรู้กลิ่นก่อน ทำการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นทุกครั้ง รวมทั้ง ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ทดสอบกลิ่น ทั้งนี้ วิธีการทดสอบการรับรู้กลิ่นและข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ทดสอบกลิ่นให้เป็นไปตามที่กรมควบคุม มลพิษกำหนด  ผู้ทดสอบกลิ่นไม่ควรทำการตรวจวัดค่าความเข้ม กลิ่นของตัวอย่างกลิ่นที่เก็บมาจากแหล่งกำเนิด มลพิษมากกว่า 3 ตัวอย่างต่อวัน  ข้อ 4 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรม ควบคุมมลพิษให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - ให้กรมควบคุมมลพิษประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญ ชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่น  - คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ ทดสอบกลิ่น  - มีอายุระหว่าง 18-60 ปี  - มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ หรือโรค ระบบทางเดินหายใจ และมีสุขภาพจิตดี  - มีประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่น สามารถตรวจจับกลิ่น แยกแยะกลิ่นและจดจำกลิ่นได้ และผ่านการ ทดสอบการรับรู้กลิ่นตามวิธีการที่กรมควบคุม มลพิษกำหนด  - ไม่เป็นผู้ที่ตื่นเต้น ตื่นตระหนก หรือตกใจง่าย

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - ไม่ดื่มเหล้า และไม่สูบบุหรี่  - ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์  - ไม่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในหรือใกล้โรงงาน อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการที่อาจทำ ให้คุ้นเคยกับกลิ่นหรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ ประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่น  - มีความอดทน และเต็มใจทำการทดสอบกลิ่น แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานในการทดสอบ

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - ให้กรมควบคุมมลพิษขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือกตามข้อ 4 เป็นผู้ทดสอบกลิ่นของกรม ควบคุมมลพิษ โดยการขึ้นทะเบียนรายชื่อมีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อได้ 2 ปี ติดต่อกัน โดยพิจารณาจากการตรวจสุขภาพ และ ความสมัครใจ

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดย วิธีการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google