งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ฉบับที่ 19 ( พ. ศ.2553) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ( พ. ศ.2553) เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่ สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ฉบับที่ 19 ( พ. ศ.2553) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ( พ. ศ.2553) เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่ สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ฉบับที่ 19 ( พ. ศ.2553) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ( พ. ศ.2553) เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่ สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็น เขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ. ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 มีนาคม 2553

2 2 สาระสำคัญ  ให้ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 17) พ. ศ.2549 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของ สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของ ผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขต สูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกำหนดสภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขต ปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ. ศ.2535 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ. ศ.2549

3 3 สาระสำคัญ  ให้ยกเลิก (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 18) พ. ศ.2550 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของ สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของ ผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขต สูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกำหนดสภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขต ปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ. ศ.2535 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ. ศ.2550

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ โดย กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด  ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดย กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (1) สถานบริการสาธารณสุขและ ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ คลินิก โรงพยาบาล สถานีอนามัย ร้านขายยา กิจการนวดแผนไทย, อบสมุนไพร, สปา (2) สถานศึกษา ได้แก่ สถานรับเลี้ยง เด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ( เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารหรือ สิ่งปลูกสร้าง ) สถานกวดวิชา สถานฝึกอบรม อาชีพ อุทยานการเรียน หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ สถาน

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ โดยกำหนดให้เป็น เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ( ต่อ )  ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้เป็น เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ( ต่อ ) (3) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ สถานที่ออกกำลังกาย สนามและสถานการกีฬา ร้านค้า สถานบริการและสถานบันเทิง บริเวณโถงพัก คอยและทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร สถานบริการ ทั่วไป ( เช่น สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง อาคาร หรือสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุม ร้านตัดผมเสื้อผ้า ) สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะทั่วไปสถานที่ทำงาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ประกอบการที่มีการ ผลิตสินค้า เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สถานที่สาธารณะทั่วไป

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ โดย กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ( ต่อ )  ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดย กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ( ต่อ ) (4) ยานพาหนะและสถานีขนส่ง สาธารณะ ได้แก่ ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะ ให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม, สถานีขนส่งสาธารณะ (5) ศาสนสถาน สถานปฏิบัติธรรมใน ศาสนาและนิกายต่างๆ เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ เป็นต้น

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดย กำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งนี้ สามารถจัด " เขตสูบบุหรี่ " เป็นการเฉพาะได้ (1) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูก สร้าง (2) สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแก๊สเชื้อเพลิง นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่ เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (3) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่ เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (4) ท่าอากาศยาน

8 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  สถานที่สาธารณะใดที่ไม่ได้ระบุคำว่า " อาคาร " ให้หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบ ภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

9 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ฉบับที่ 19 ( พ. ศ.2553) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ( พ. ศ.2553) เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่ สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google