งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 มีนาคม 2553

2 สาระสำคัญ  ให้ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2549 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกำหนดสภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2549

3 สาระสำคัญ  ให้ยกเลิก (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกำหนดสภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2550

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (1) สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ คลินิก โรงพยาบาล สถานีอนามัย ร้านขายยา กิจการนวดแผนไทย, อบสมุนไพร, สปา (2) สถานศึกษา ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง) สถานกวดวิชา สถานฝึกอบรมอาชีพ อุทยานการเรียน หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์สถาน

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (ต่อ) (3) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ สถานที่ออกกำลังกาย สนามและสถานการกีฬา ร้านค้า สถานบริการและสถานบันเทิง บริเวณโถงพักคอยและทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร สถานบริการทั่วไป (เช่น สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุม ร้านตัดผมเสื้อผ้า) สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะทั่วไปสถานที่ทำงาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ประกอบการที่มีการผลิตสินค้า เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สถานที่สาธารณะทั่วไป

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (ต่อ) (4) ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม, สถานีขนส่งสาธารณะ (5) ศาสนสถาน สถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ เป็นต้น

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งนี้ สามารถจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะได้ (1) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (2) สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแก๊สเชื้อเพลิง นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (3) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (4) ท่าอากาศยาน

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
สถานที่สาธารณะใดที่ไม่ได้ระบุคำว่า "อาคาร" ให้หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google