งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 มิถุนายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ สำหรับโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตมาก่อนแล้ว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอกหรือดูด ทรายหรือดิน ต้องยื่นคำขออนุญาต พร้อมกับหลักฐานดังนี้ (1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แบบร.ง. 3 จำนวน 3ชุด (2) แผนที่แสดงโรงงานและบริเวณใกล้งาน จำนวน 3 ชุด (3) แบบแปลนอาคารขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรส่วนและแบบแปลน รายละเอียดการติดตั้งเครื่องจักร จำนวน 3 ชุด (4) แบบแปลนบริเวณทั้งหมดของโรงงาน และกำหนดตำแหน่งบ่อทรายจำนวน 3 ชุด

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(5) แบบแปลน แผนผังและคำอธิบายแสดงวิธีการป้องกันเหตุซึ่งเกิดจากการ ประกอบกิจการโรงงานทั้งนี้ต้องมีคำรับรองจากผู้ควบคุมที่เกี่ยงข้อง จำนวน 3 ชุด (6) สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 3 ชุด (7) หลักฐานการอนุญาตให้ประกอบกิจการและเอกสารอื่นๆตามที่พนักงาน กำหนด

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. การประกอบกิจการจะกระทำได้ในช่วงเวลา น. ถ้าจะกระทำนอก เวลาจะต้องได้รับอนุญาตก่อน 3. จะต้องมีการลาดชันเฉลี่ยจากขอบบ่อถึงพื้นล่างไม่เกิน 1 : 2 4. ระยะห่างขอบบ่อถึงเขตทางสาธารณะเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ ระดับที่ลึกที่สุดของขอบบ่อ แต่ไม่น้อยกว่า 40 เมตร ห่างจากขอบแม่น้ำไม่น้อย กว่า 1,000 เมตร 5. ต้องมีระบบป้องกันอันตายของขอบบ่อเช่น การปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
6. ความลึกของบ่อต้องอยู่เหนือชั้นน้ำบาดาลชั้นแรกไม่น้อยกว่า 2 เมตร 7.ห้ามประกอบกิจการในพื้นที่ดังนี้ - แหล่งที่ตั้งมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรม - พื้นที่กฎหมายสงวนไว้เพื่อการเกษตรหรือ การอื่นๆ - พื้นที่กฎหมายสงวนไว้ตามนโยบายของรัฐ 8. การนำบ่อทรายหรือบ่อดินที่ไม่ใช้การแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น อันเป็น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการอนุญาตก่อน

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
9. พื้นที่บริเวณที่ทำการขุด ตัก และดูดทรายหรือดิน ต้องอยู่ห่างจากโรงผลิต น้ำประปา โดยเฉพาะเหนือจุดสูบน้ำดิบอย่างน้อย 3,000 เมตร ใต้จุดสูบน้ำดิบ อย่างน้อย 500 เมตร 10. ห้ามระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 11. ในระหว่างการประกอบกิจการ ต้องจัดทำแผนการและดำเนินการ ตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อให้ปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 12. ถ้าการประกอบกิจการก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายแก่บุคคลและ ทรัพย์สิน ผู้ประกอบกิจการต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการรวมถึงเบี้ย ปรับในอัตราร้อยละ 30 ต่อปี

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google