งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน การประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน การประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน การประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดิน กรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 มิถุนายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  สำหรับโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตมาก่อนแล้ว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจาก วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการโรงงาน อุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอกหรือดูด ทรายหรือดิน ต้องยื่นคำขออนุญาต พร้อม กับหลักฐานดังนี้ (1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน แบบร. ง. 3 จำนวน 3 ชุด (2) แผนที่แสดงโรงงานและบริเวณใกล้งาน จำนวน 3 ชุด (3) แบบแปลนอาคารขนาดเหมาะสมและ ถูกต้องตามมาตรส่วนและแบบแปลน รายละเอียดการติดตั้งเครื่องจักร จำนวน 3 ชุด (4) แบบแปลนบริเวณทั้งหมดของโรงงาน และกำหนดตำแหน่งบ่อทรายจำนวน 3 ชุด

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (5) แบบแปลน แผนผังและคำอธิบายแสดง วิธีการป้องกันเหตุซึ่งเกิดจากการ ประกอบกิจการโรงงานทั้งนี้ต้องมีคำ รับรองจากผู้ควบคุมที่เกี่ยงข้อง จำนวน 3 ชุด (6) สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 3 ชุด (7) หลักฐานการอนุญาตให้ประกอบกิจการ และเอกสารอื่นๆตามที่พนักงาน กำหนด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. การประกอบกิจการจะกระทำได้ในช่วงเวลา 6.00-18.00 น. ถ้าจะกระทำนอก เวลาจะต้องได้รับอนุญาตก่อน  3. จะต้องมีการลาดชันเฉลี่ยจากขอบบ่อถึงพื้น ล่างไม่เกิน 1 : 2  4. ระยะห่างขอบบ่อถึงเขตทางสาธารณะเป็น ระยะทางไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ ระดับที่ลึกที่สุดของขอบบ่อ แต่ไม่น้อยกว่า 40 เมตร ห่างจากขอบแม่น้ำไม่น้อย กว่า 1,000 เมตร  5. ต้องมีระบบป้องกันอันตายของขอบบ่อเช่น การปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  6. ความลึกของบ่อต้องอยู่เหนือชั้นน้ำบาดาล ชั้นแรกไม่น้อยกว่า 2 เมตร  7. ห้ามประกอบกิจการในพื้นที่ดังนี้ - แหล่งที่ตั้งมรดกทางธรรมชาติและ ศิลปกรรม - พื้นที่กฎหมายสงวนไว้เพื่อการเกษตรหรือ การอื่นๆ - พื้นที่กฎหมายสงวนไว้ตามนโยบายของรัฐ  8. การนำบ่อทรายหรือบ่อดินที่ไม่ใช้การแล้ว มาใช้ประโยชน์อย่างอื่น อันเป็น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการ อนุญาตก่อน

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  9. พื้นที่บริเวณที่ทำการขุด ตัก และดูดทราย หรือดิน ต้องอยู่ห่างจากโรงผลิต น้ำประปา โดยเฉพาะเหนือจุดสูบน้ำดิบอย่าง น้อย 3,000 เมตร ใต้จุดสูบน้ำดิบ อย่างน้อย 500 เมตร  10. ห้ามระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  11. ในระหว่างการประกอบกิจการ ต้องจัดทำ แผนการและดำเนินการ ตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อให้ปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  12. ถ้าการประกอบกิจการก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายแก่บุคคลและ ทรัพย์สิน ผู้ประกอบกิจการต้องเป็นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดการรวมถึงเบี้ย ปรับในอัตราร้อยละ 30 ต่อปี

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน การประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google