งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วย โรคจิตเภท PCT Schizophrenia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วย โรคจิตเภท PCT Schizophrenia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วย โรคจิตเภท PCT Schizophrenia

2 พัฒนาคุณภาพระบบ บริการด้านส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตเภท อย่างมีมาตรฐาน

3 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ OPD ปีงบ 54-56

4 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ IPD ปีงบ 54-56

5 กระบวนการพัฒนา

6

7

8

9 กระบวนการพัฒนาคุณภาพในผู้ป่วยโรค จิตเภทที่เข้ารับบริการ ระบบป้องกันการกลับมารักษาซ้ำ ของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่ม Multiple episode การบำบัดฟื้นฟูภาวะโภชนาการใน ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภาวะอ้วนลง พุง

10 ระบบป้องกันการกลับมารักษาซ้ำ ของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่ม Multiple episode พัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยง ต่อการกลับมารักษาซ้ำในหอผู้ป่วย นอก และหอผู้ป่วยใน พัฒนาแนวทางการบำบัดฟื้นฟูตาม สาเหตุการกลับมารักษาซ้ำ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ประเมินความเสี่ยงต่อการกลับมารักษา ซ้ำ และทักษะการบำบัดฟื้นฟูแก่สห วิชาชีพ

11 พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูในหอ ผู้ป่วยนอก โดยทดลองจัดบริการ คลินิกเฉพาะโรคจิตเภท ( คลินิกรักษ์ จิต ) ในทุกวันพฤหัสบดี จัดให้มีการ การบำบัดทั้งแบบรายบุคคล โดยผู้ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) และ การบำบัดแบบกลุ่ม โดยทีมสหวิชาชีพ พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูในหอ ผู้ป่วยใน โดย จัดให้มีการบำบัดทั้ง แบบรายบุคคลและการบำบัดแบบกลุ่ม โดยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและ ทีมสหวิชาชีพ

12 จัดตั้งศูนย์การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยโรคจิตเภท โดยทำหน้าที่ ◦ สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคจิตเภท ◦ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตเภท ◦ Training สมรรถนะบุคลากรในการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรค จิตเภท ◦ เป็นที่ปรึกษาในด้านการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีปัญหา ซับซ้อน

13

14

15 ผลการพัฒนา ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556 การประเมินความเสี่ยง ต่อ การกลับมารักษาซ้ำ หอผู้ป่วยนอก 86.669093.33 หอผู้ป่วยใน 83.3386.6690 การวางแผนการ จำหน่ายอย่างมี ประสิทธิภาพ 76.6680.8082.40 อัตราการกลับมารักษา ซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ล่วงหน้า 8.8211.5212.43

16 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วย ภายหลังการจำหน่าย และการส่ง ต่อข้อมูลให้ชุมชน เพิ่มศักยภาพในการวางแผนการ จำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท

17 การบำบัดฟื้นฟูภาวะโภชนาการในผู้ป่วย โรคจิตเภท ที่มีภาวะอ้วนลงพุง พัฒนาแนวทางการประเมินภาวะอ้วนลงพุงใน ผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ารับบริการในหอผู้ป่วยนอก พัฒนาแนวทางการบำบัดฟื้นฟูภาวะโภชนาการ ในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภาวะอ้วนลงพุง พัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการประเมิน ภาวะอ้วนลงพุง และการบำบัดฟื้นฟูภาวะ โภชนาการในผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะอ้วนลงพุงแก่ สหวิชาชีพ

18 พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูภาวะ โภชนาการในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภาวะ อ้วนลงพุงในหอผู้ป่วยนอก โดยการให้ โภชนศึกษา ในวันพฤหัสบดี พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูในหอผู้ป่วยใน โดยผู้ป่วย MS ทุกราย จะได้รับโภชน บำบัด โดยโภชนากร และมีการให้โภชน ศึกษาทุกวันอังคารในหอผู้ป่วยชาย และ หอผู้ป่วยหญิง และกำหนดให้ผู้ป่วยเข้า ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวัน วันละ 30 นาที ที่อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพชาย และหญิง (OT)

19 ผลการพัฒนา ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556 ร้อยละของการเกิด ภาวะอ้วนลงพุงในผู้ป่วย จิตเภท 5057.6940.74 ร้อยละของผู้ป่วยจิต เภทที่มีภาวะอ้วนลง พุงมีภาวะโภชนาการ ดีขึ้น -6870

20 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาแนวทางการบำบัดรักษาใน ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน ลงพุง การติดตามภาวะโภชนาการ ภายหลังการจำหน่ายออกจาก โรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วย โรคจิตเภท PCT Schizophrenia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google