งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ใน โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางสุ พร ยุรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาล ระโนด จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ใน โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางสุ พร ยุรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาล ระโนด จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ใน โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางสุ พร ยุรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาล ระโนด จ. สงขลา บริบท โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ติด เชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ตามแบบประเมินงาน HIV-QualT ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นที่จะจัดบริการที่มี คุณภาพ พัฒนาการดูแลและการบันทึกงานตามตัวชี้วัด HIV- QualT เรื่อยมา จากการวิเคราะห์งานปี 2554 พบว่าถึงแม้คลินิก ยาต้านไวรัสโรงพยาบาลระโนดได้ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอวีและผู้ป่วยเอดส์ตามมาตรฐาน ภายใต้คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ปี 2551 กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุขก็ตามแต่การบันทึกข้อมูล HIV-QualT ยังไม่ ครบถ้วน เนื่องจากแบบบันทึกยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน ผู้ บันทึกเองยังบันทึกไม่ครอบคลุม ร่วมทั้งผู้รับบริการที่มีจำนวน มากขึ้นจาก 209, 260 และ 276 ในปี 2553 ถึงปี 2555 ตามลำดับ ทีมงานยาต้านไวรัสโรงพยาบาลระโนด ได้สร้างแบบ บันทึกงาน HIV-QualT ที่ครบทั้ง 11 ตัวชี้วัดใน OPD Card ใน ปี 2555 ขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องขาดการบันทึกที่ครบถ้วน ได้ รวมทั้งชี้แจงผู้ปฏิบัติช่วยให้ทีมผู้ให้บริการสามารถวางแผน ในการให้บริการได้ดีขึ้น และง่ายต่อการเก็บข้อมูลเพื่อ ประเมินผลปลายปีอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและ ผู้ปฏิบัติงาน

2 ประเด็นคุณภาพ / ความเสี่ยงที่สำคัญ  ขาดแบบบันทึกข้อมูลงาน HIV-QualT ง่ายและสะดวก ต่อการใช้งาน  ทีมผู้ให้บริการไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ กำหนด  ทีมผู้ให้บริการขาดการวางแผนการดูแลผู้ป่วยตาม มาตรฐานงาน HIV-QualT  ขาดการบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV- QualT

3 วัตถุประสงค์  ทีมผู้ให้บริการบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ในแบบบันทึกร้อยละ 100  ทีมผู้ให้บริการดูแลและบันทึกตามมาตรฐานงาน HIV- QualT ครบถ้วนทั้ง 11 ตัวชี้วัดในแบบบันทึกร้อยละ 80

4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต. ค กันยายน 2555

5 วิธีดำเนินการ 1. ประชุมทีมงานคลินิกยาต้านเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ภายใต้มาตรฐาน งาน HIV-QualT 2. พัฒนาแบบบันทึกงาน HIV-QualT และส่งผู้เชี่ยวชาญ ภายในคลินิกตรวจสอบและทำการแก้ไข 3. ทดลองใช้และปรับปรุงแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยตาม มาตรฐานงาน HIV-QualT 4. ประกาศใช้แบบบันทึกงาน HIV-QualT ให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติตาม 5. ประเมินผลงานและการใช้งานแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วย ตามมาตรฐานงาน HIV-QualT

6 ผลการดำเนินงาน 1. ใช้แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV- QualT ร้อยละ ทีมผู้ให้บริการดูแลและบันทึกตามมาตรฐานงาน HIV- QualT ครบถ้วนทั้ง 11 ตัวชี้วัดร้อยละ 100

7 ผลการดำเนินงาน HIV-QualT ปี ตัวชี้วัด เป้าหมายผลงานปี 2554 ผลงานปี การตรวจ CD4 ผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละ การตรวจซิฟิลิสในผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละ การรับยาต้านไวรัสในผู้ที่มีข้อบ่งชี้ ร้อยละ การป้องกันโรค PCP ร้อยละ การป้องกัน MAC ร้อยละ การประเมิน Adherence ร้อยละ

8 ผลการประเมินคุณภาพงาน HIV-QualT ปี ตัวชี้วัด เป้าหมายผลงานปี 2554 ผลงานปี การคัดกรองวัณโรค ร้อยละ การติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน ร้อยละ การให้ข้อมูลเรื่องการ มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ร้อยละ การติดตามระดับ VL ทุกปี ร้อยละ การคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก ร้อยละ

9 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน งาน HIV-QualT โดยการอบรมความรู้การดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติปี 2553 และการดูแลผู้ป่วย ตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วย เอดส์ พัฒนาระบบการประเมินผลและการติดตามงาน ARV ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ปี 2556 ทุก 6,12 เดือนและวิเคราะห์งานเชิงคุณภาพ เขียนโครงการพัฒนางานตามปัญหาตัวชี้วัด ศึกษาความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ใน โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางสุ พร ยุรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาล ระโนด จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google