งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ในโรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา. โดย นส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ในโรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา. โดย นส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ในโรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา. โดย นส
ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ในโรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา โดย นส.จาฤดี กองผล, นางสุพร ยุรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา บริบท โรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ตามแบบประเมินงาน HIV-QualT ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นที่จะจัดบริการที่มีคุณภาพ พัฒนาการดูแลและการบันทึกงานตามตัวชี้วัด HIV-QualT เรื่อยมา จากการวิเคราะห์งานปี 2554 พบว่าถึงแม้คลินิกยาต้านไวรัสโรงพยาบาลระโนดได้ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ตามมาตรฐาน ภายใต้คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ปี 2551 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก็ตามแต่การบันทึกข้อมูล HIV-QualT ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากแบบบันทึกยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน ผู้บันทึกเองยังบันทึกไม่ครอบคลุม ร่วมทั้งผู้รับบริการที่มีจำนวนมากขึ้นจาก 209, 260 และ 276 ในปี 2553 ถึงปี 2555 ตามลำดับ ทีมงานยาต้านไวรัสโรงพยาบาลระโนด ได้สร้างแบบบันทึกงาน HIV-QualT ที่ครบทั้ง 11 ตัวชี้วัดใน OPD Card ในปี 2555 ขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องขาดการบันทึกที่ครบถ้วนได้ รวมทั้งชี้แจงผู้ปฏิบัติช่วยให้ทีมผู้ให้บริการสามารถวางแผนในการให้บริการได้ดีขึ้น และง่ายต่อการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลปลายปีอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน

2 ประเด็นคุณภาพ/ ความเสี่ยงที่สำคัญ
ขาดแบบบันทึกข้อมูลงาน HIV-QualT ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ทีมผู้ให้บริการไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด ทีมผู้ให้บริการขาดการวางแผนการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ขาดการบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT

3 วัตถุประสงค์ ทีมผู้ให้บริการบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ในแบบบันทึกร้อยละ 100 ทีมผู้ให้บริการดูแลและบันทึกตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ครบถ้วนทั้ง 11 ตัวชี้วัดในแบบบันทึกร้อยละ 80

4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1 ต.ค กันยายน 2555

5 วิธีดำเนินการ 1. ประชุมทีมงานคลินิกยาต้านเพื่อชี้แจงการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน งาน HIV-QualT 2. พัฒนาแบบบันทึกงาน HIV-QualT และส่งผู้เชี่ยวชาญภายในคลินิกตรวจสอบและทำการแก้ไข 3. ทดลองใช้และปรับปรุงแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT 4. ประกาศใช้แบบบันทึกงาน HIV-QualT ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตาม 5. ประเมินผลงานและการใช้งานแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT

6 ผลการดำเนินงาน 1. ใช้แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ร้อยละ 100 2. ทีมผู้ให้บริการดูแลและบันทึกตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ครบถ้วนทั้ง 11 ตัวชี้วัดร้อยละ 100

7 ผลการดำเนินงาน HIV-QualT ปี 2554-2555
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานปี 2554 ผลงานปี 2555 1. การตรวจ CD4 ผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละ 90 82.61 95.71 2. การตรวจซิฟิลิสในผู้ป่วยรายใหม่ 56.52 100 3. การรับยาต้านไวรัสในผู้ที่มีข้อบ่งชี้ 4. การป้องกันโรค PCP 5. การป้องกัน MAC 6. การประเมิน Adherence 92.77 94.12

8 ผลการประเมินคุณภาพงาน HIV-QualT ปี 2554-2555
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานปี 2554 ผลงานปี 2555 7. การคัดกรองวัณโรค ร้อยละ 90 80.49 100 8. การติดตามระดับ CD4ทุก 6 เดือน ร้อยละ 80 32.53 76.47 9. การให้ข้อมูลเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 91.95 10. การติดตามระดับ VL ทุกปี 90.36 97.32 11. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 6.67 84.40

9 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT โดยการอบรมความรู้การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติปี 2553 และการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ พัฒนาระบบการประเมินผลและการติดตามงาน ARV ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ปี ทุก 6 ,12 เดือนและวิเคราะห์งานเชิงคุณภาพ เขียนโครงการพัฒนางานตามปัญหาตัวชี้วัด ศึกษาความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ในโรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา. โดย นส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google