งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ใน โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางสุ พร ยุรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาล ระโนด จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ใน โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางสุ พร ยุรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาล ระโนด จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ใน โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางสุ พร ยุรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาล ระโนด จ. สงขลา บริบท โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ติด เชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ตามแบบประเมินงาน HIV-QualT ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นที่จะจัดบริการที่มี คุณภาพ พัฒนาการดูแลและการบันทึกงานตามตัวชี้วัด HIV- QualT เรื่อยมา จากการวิเคราะห์งานปี 2554 พบว่าถึงแม้คลินิก ยาต้านไวรัสโรงพยาบาลระโนดได้ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอวีและผู้ป่วยเอดส์ตามมาตรฐาน ภายใต้คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ปี 2551 กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุขก็ตามแต่การบันทึกข้อมูล HIV-QualT ยังไม่ ครบถ้วน เนื่องจากแบบบันทึกยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน ผู้ บันทึกเองยังบันทึกไม่ครอบคลุม ร่วมทั้งผู้รับบริการที่มีจำนวน มากขึ้นจาก 209, 260 และ 276 ในปี 2553 ถึงปี 2555 ตามลำดับ ทีมงานยาต้านไวรัสโรงพยาบาลระโนด ได้สร้างแบบ บันทึกงาน HIV-QualT ที่ครบทั้ง 11 ตัวชี้วัดใน OPD Card ใน ปี 2555 ขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องขาดการบันทึกที่ครบถ้วน ได้ รวมทั้งชี้แจงผู้ปฏิบัติช่วยให้ทีมผู้ให้บริการสามารถวางแผน ในการให้บริการได้ดีขึ้น และง่ายต่อการเก็บข้อมูลเพื่อ ประเมินผลปลายปีอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและ ผู้ปฏิบัติงาน

2 ประเด็นคุณภาพ / ความเสี่ยงที่สำคัญ  ขาดแบบบันทึกข้อมูลงาน HIV-QualT ง่ายและสะดวก ต่อการใช้งาน  ทีมผู้ให้บริการไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ กำหนด  ทีมผู้ให้บริการขาดการวางแผนการดูแลผู้ป่วยตาม มาตรฐานงาน HIV-QualT  ขาดการบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV- QualT

3 วัตถุประสงค์  ทีมผู้ให้บริการบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ในแบบบันทึกร้อยละ 100  ทีมผู้ให้บริการดูแลและบันทึกตามมาตรฐานงาน HIV- QualT ครบถ้วนทั้ง 11 ตัวชี้วัดในแบบบันทึกร้อยละ 80

4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ต. ค.2554- 30 กันยายน 2555

5 วิธีดำเนินการ 1. ประชุมทีมงานคลินิกยาต้านเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ภายใต้มาตรฐาน งาน HIV-QualT 2. พัฒนาแบบบันทึกงาน HIV-QualT และส่งผู้เชี่ยวชาญ ภายในคลินิกตรวจสอบและทำการแก้ไข 3. ทดลองใช้และปรับปรุงแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยตาม มาตรฐานงาน HIV-QualT 4. ประกาศใช้แบบบันทึกงาน HIV-QualT ให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติตาม 5. ประเมินผลงานและการใช้งานแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วย ตามมาตรฐานงาน HIV-QualT

6 ผลการดำเนินงาน 1. ใช้แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV- QualT ร้อยละ 100 2. ทีมผู้ให้บริการดูแลและบันทึกตามมาตรฐานงาน HIV- QualT ครบถ้วนทั้ง 11 ตัวชี้วัดร้อยละ 100

7 ผลการดำเนินงาน HIV-QualT ปี 2554-2555 ตัวชี้วัด เป้าหมายผลงานปี 2554 ผลงานปี 2555 1. การตรวจ CD4 ผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละ 90 82.6195.71 2. การตรวจซิฟิลิสในผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละ 90 56.52100 3. การรับยาต้านไวรัสในผู้ที่มีข้อบ่งชี้ ร้อยละ 90 100 4. การป้องกันโรค PCP ร้อยละ 90 100 5. การป้องกัน MAC ร้อยละ 90 100 6. การประเมิน Adherence ร้อยละ 90 92.7794.12

8 ผลการประเมินคุณภาพงาน HIV-QualT ปี 2554- 2555 ตัวชี้วัด เป้าหมายผลงานปี 2554 ผลงานปี 2555 7. การคัดกรองวัณโรค ร้อยละ 90 80.49100 8. การติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน ร้อยละ 80 32.5376.47 9. การให้ข้อมูลเรื่องการ มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ร้อยละ 90 91.95100 10. การติดตามระดับ VL ทุกปี ร้อยละ 90 90.3697.32 11. การคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก ร้อยละ 80 6.6784.40

9 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน งาน HIV-QualT โดยการอบรมความรู้การดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติปี 2553 และการดูแลผู้ป่วย ตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วย เอดส์ พัฒนาระบบการประเมินผลและการติดตามงาน ARV ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานงาน HIV-QualT ปี 2556 ทุก 6,12 เดือนและวิเคราะห์งานเชิงคุณภาพ เขียนโครงการพัฒนางานตามปัญหาตัวชี้วัด ศึกษาความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt ผลการพัฒนาการบันทึกข้อมูล HIV-QualT ใน โรงพยาบาลระโนด จ. สงขลา โดย นส. จาฤดี กองผล, นางสุ พร ยุรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาล ระโนด จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google