งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย 1. เภสัชกรให้บริการด้าน บริบาลเภสัชกรรม แก่ ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV ร้อย ละ 100 2. ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาต้าน เอชไอวีมีความ ร่วมมือในการใช้ยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย 1. เภสัชกรให้บริการด้าน บริบาลเภสัชกรรม แก่ ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV ร้อย ละ 100 2. ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาต้าน เอชไอวีมีความ ร่วมมือในการใช้ยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เป้าหมาย 1. เภสัชกรให้บริการด้าน บริบาลเภสัชกรรม แก่ ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV ร้อย ละ 100 2. ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาต้าน เอชไอวีมีความ ร่วมมือในการใช้ยา มากกว่าร้อยละ 95

4 ปัญหาและสาเหตุ โรงพยาบาลแพร่ คลินิกวันอังคาร มีผู้ป่วยเด็ก ที่ติดเชื้อเอช ไอวีจำนวน 54 คน ผู้ป่วยและผู้ดูแล ยังมีความรู้ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับ โรค การใช้ ยา ผลข้างเคียง ที่จะเกิดขึ้น และความสำคัญของการร่วมมือ ในการใช้ยา

5  การประเมินภาวะเด็กติดเชื้อเอชไอวี ก่อนเริ่ม ยาต้านเอชไอวี ร่วมกับทีมสหสาขวิชาชีพ  การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มยาต้านเอช ไอวี  การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาต้านเอชไอวี ทั้งก่อนและหลัง พบแพทย์  การจ่ายยาต้านเอชไอวี ให้แก่ผู้ป่วย ณ คลินิก วันอังคาร  การติดตามประเมินผลการใช้ยา  การวัดผลการให้บริการ  การประเมินภาวะเด็กติดเชื้อเอชไอวี ก่อนเริ่ม ยาต้านเอชไอวี ร่วมกับทีมสหสาขวิชาชีพ  การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มยาต้านเอช ไอวี  การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาต้านเอชไอวี ทั้งก่อนและหลัง พบแพทย์  การจ่ายยาต้านเอชไอวี ให้แก่ผู้ป่วย ณ คลินิก วันอังคาร  การติดตามประเมินผลการใช้ยา  การวัดผลการให้บริการ กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการพัฒนา

6 การประเมินภาวะเด็กติดเชื้อเอช ไอวีก่อนเริ่มยา ต้านเอชไอวีร่วมกับทีมสห สาขาวิชาชีพ

7 การเตรียมความพร้อมก่อนการ เริ่มยาต้านเอชไอวี จัดเตรียมยาต้านเอชไอวีที่จะใช้ให้ พร้อมทั้งชนิดและรูปแบบให้ เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เตรียมฉลากยาที่จะให้บริการจ่าย ยา ณ คลินิกวันอังคาร เตรียมข้อมูลประวัติผู้ป่วย ข้อมูล เกี่ยวกับยาที่จะใช้ เพื่อให้ความรู้ แก่ทีมที่ให้การรักษา ผู้ดูแลและเด็ก

8 การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาต้าน เอชไอวี ทั้งก่อนและหลังพบแพทย์ ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาต้าน เอชไอวี ร่วมกับการนับเม็ดยาที่เหลือของ ผู้ป่วย Pre-counseling ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการ ใช้ยาต้านเอชไอวี ค้นหาปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา ต้านเอชไอวี บันทึกข้อมูลใน OPD card เพื่อ รายงานแพทย์

9 Post-counseling ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับยาต้านเอช ไอวีผู้ดูแลและเด็กในการจัดเตรียมยา แบ่ง ยา ดูดยา การเตือนความจำในการใช้ยา ช่วยวางแผนและจัดตารางเวลารับประทาน ยา ให้เหมาะสมกับ กิจวัตรประจำวันของเด็ก ให้คำแนะนำอื่นๆได้แก่ การเก็บยาที่ถูกต้อง การแบ่งยาเม็ด การปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา การเตรียมตัว เมื่อเดินทางไกล การทบทวน ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาก่อนส่งมอบยา ให้แก่ผู้ป่วย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ ข้อ ควรระวังและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ ไม่พึงประสงค์จากยาแก่ผู้ดูแลและเด็ก

10 การจ่ายยาต้านเอชไอวี ให้แก่ผู้ป่วย ณ คลินิกวัน อังคาร การจ่ายยาต้านเอชไอวี ให้แก่ผู้ป่วย ณ คลินิกวัน อังคาร

11

12 การติดตามประเมินผล การใช้ยา บันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ยาทั้งหมดของผู้ป่วย เพื่อติดตาม ผลการใช้ยาต้านเอชไอวี ความร่วมมือในการใช้ยา (Adherence) ใช้ เครื่องมือประเมินคือ การนับจำนวนยา และการรายงานการกินยา โดยผู้ดูแลและผู้ป่วย ติดตามผลตรวจอาการทางคลินิก ปริมาณ CD4 และ Viral load ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการ ได้รับยาต้านเอชไอวีและ ยาอื่นที่เกี่ยวข้อง

13 การวัดผลการ ให้บริการ วัดผลของการประเมินความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วย โดย การนับจำนวนเม็ดยา เพื่อนำมาคำนวณเปอร์เซ็นต์ ความร่วมมือในการใช้ยา อัตราความสม่ำเสมอในการ กินยา = จำนวนครั้งที่กินยาตรงเวลา X 100 จำนวนครั้งที่กินยาทั้งหมด วัดผลการให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย โดยการ เก็บปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา (DRPs) ของ ผู้ป่วย ที่ได้รับยาต้านในแต่ละนัดของผู้ป่วย

14 ผลการดำเนินงานผลการดำเนินงาน 1. จำนวนผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ ได้รับการบริบาลเภสัช กรรมเท่ากับร้อยละ 100 2. ผู้ป่วยที่ได้รับการบริบาลเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 ร้อยละ 84.62 มี ความ ร่วมมือในการใช้ยาต้านเอชไอวี มากกว่าร้อยละ 95

15 3. ผู้ป่วยขาดยาจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64 และผู้ป่วยที่ รับประทานยาไม่ตรงเวลาจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 4. DRPs ที่เกิดจากการใช้ยาต้านเอชไอวี คือ  Non-compliance 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  Dosage too high 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13  Dosage too low 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56  adverse drug reaction 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 ผลการดำเนินงานผลการดำเนินงาน

16 กิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมเยี่ยมบ้าน


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย 1. เภสัชกรให้บริการด้าน บริบาลเภสัชกรรม แก่ ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV ร้อย ละ 100 2. ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาต้าน เอชไอวีมีความ ร่วมมือในการใช้ยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google