งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชื่อผลงาน: ส่งเสริมการเข้าถึงบริการอย่างเป็นมิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชื่อผลงาน: ส่งเสริมการเข้าถึงบริการอย่างเป็นมิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ชื่อผลงาน: ส่งเสริมการเข้าถึงบริการอย่างเป็นมิตร
1. ชื่อผลงาน: ส่งเสริมการเข้าถึงบริการอย่างเป็นมิตร องค์กรต้นสังกัด: โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 2. คำสำคัญ: การเข้าถึงการรักษา อย่างเป็นมิตร 1

2 บริบทของรพ.มะการักษ์ ศูนย์กลางการดูแลที่ แผนกผู้ป่วยนอก โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์และสามี ให้การดูแลใน-นอกคลินิก นอกคลินิก ในเวลาราชการ คัดกรองร่วมกับผู้ป่วยทั่วไป ใช้คำพูดที่ผู้ป่วยอื่นไม่ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี ให้ผู้ป่วยประเมินผลเลือด CD4 VL อื่นๆ นอกเวลาราชการ คัดกรองร่วมกับผู้ป่วยทั่วไป ให้ผู้ป่วยประเมินผลการดูแลตนเองจากผล Lab

3 บริบทของรพ.มะการักษ์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน
ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เช่นเวลานัด ความเป็นส่วนตัวปกปิด เมื่อคัดกรองที่OPDพบผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยง VCT ทุกราย VCT ในกลุ่มติดสารเสพติด สอนการใส่ถุงยาง โรคSTI.: ค่ายยาเสพติดฯ กลุ่มบำบัดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ยาเสพติดเช่น ยาบ้า ฝิ่น ทั้งกินและฉีด VCT ในกลุ่ม STI ติดตามตรวจเลือด สอนการใส่ถุงยาง

4 สภาพปัญหา ด้านผู้ป่วย ปกปิดผลเลือด /รับยาแทน /ต้องทำงาน/ต้องเรียน
ด้านผู้ป่วย ปกปิดผลเลือด /รับยาแทน /ต้องทำงาน/ต้องเรียน ด้านผู้ให้บริการ ภาระงานเพิ่ม(ผู้ป่วย ระบบข้อมูลต่างๆ) คนรับผิดชอบ(ผู้ปฎิบัติงาน) โดยตรงเท่าเดิม ทีม 5 ด้าน ทำงานเฉพาะวันที่มีคลินิก เมื่อผู้ป่วยนอนรพ. รับยาที่OPD เจาะเลือดตามนัด ผู้บริหาร มีความเห็นในเนื้องานเอดส์เช่นที่ผ่านมา แผนงาน+นโยบาย ที่ปรับเปลี่ยนตามสมัย ตรวจสอบได้ เพิ่มตัวชี้วัด

5 เป้าหมายในการทำงาน Getting To Zero ค้นหาผู้ป่วยเอชไอวีรายใหม่
ผู้ป่วยรับยาต้านไม่ดื้อยา ไม่ขาดการักษา กลับไปประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้ ลดการติดเชื้อเอชไอวีและลดการแพร่เชื้อในกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง

6 กิจกรรมค้นหากลุ่มเสี่ยง
ที่ OPD ประเมินภาวะเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยง และ VCT ทำงานเชิงรุก โดยให้ความรู้เรื่อง STI สอนการใส่ถุงยาง กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ในกลุ่มยาเสพติด แรงงานข้ามชาติ เด็กวัยรุ่นในโรงเรียน หญิง-ชายในสถานบริการแบบตรงและแฝง โรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มช่องทางการเข้าถึง การส่งต่อ ให้ผู้มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำปรึกษา พบแพทย์ ทำงานเชิงรุก พร้อมให้ประเมินภาวะเสี่ยง เจาะเลือด และแจ้งผล ในโรงงานอุตสาหกรรมและ ค่ายบำบัดยาเสพติด

7 ภาพรวมในการดำเนินงาน
เป้าหมาย: ทำงานที่OPD พบผู้เกี่ยวข้องเช่น เด็กร้านอาหาร เจ้าของกิจการ MSM จะทำช่องทางด่วนในการเข้าถึงการรักษา VCT แจกถุงยาง ให้เบอร์โทร ช่องทางประสานงาน แนวทางพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง: 1. กลุ่มเสี่ยง มักปกปิด ไม่กล้าเข้าโรงพยาบาล เพื่อการรักษา และไม่ทราบว่าโรงพยาบาลให้ตรวจเลือดฟรี 2. ใช้วิธี เพื่อนชวนเพื่อน ในกลุ่มเสี่ยง ให้บอกต่อและสร้างความเข้าใจ แนะนำเพื่อนที่ป่วยเข้ามารพ. 3. ให้คำแนะนำเรื่องสิทธ์ ในการรักษา อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ

8 5.สาระสำคัญของการพัฒนา(Improvement Highlight)
 Intervention: สิ่งที่เราคิดและทำลงไป  ส่วนใหญ่จะเป็นกรอบแนวคิด และกิจกรรมพัฒนาที่ทำ  ขอให้มีรูปประกอบ หรือเขียนละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เห็นภาพชัดเจน

9 6. ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555
VCT ตรวจเลือด 2,236 ราย พบ HIV positive 80 ราย คิดเป็น % พบ HIV negative 2,158 ราย คิดเป็น % คลินิกยาต้านไวรัส อัตราการขาดการรักษา ปี 54 คิดเป็น 3.35 % อัตราการขาดการรักษา ปี 55 คิดเป็น 3.23 % ข้อมูลจาก NAP

10 7.บทเรียนเพื่อการแบ่งปัน
สิ่งที่พบ ความอดทนต่อความกดดันจากทีมงานที่อยู่เหนือกว่าและต่ำกว่าที่พบว่าขาดความรู้ ขาดความเข้าใจ และทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ความสำเร็จของงาน ไม่ได้ขึ้นกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน แต่ขึ้นกับตัวกลุ่มเสี่ยง ที่กล้าเข้ามารักษา และทราบว่ามีผู้เข้าใจ อำนวยความสะดวก สนองความต้องการ เช่นต้องการตรวจเลือดฟรี รักษา STI ฟรี และอาการเจ็บป่วยดีขึ้น และบอกต่อถึงความรู้เรื่องโรค การรักษาและการป้องกันที่ถูกต้อง

11 8. สิ่งที่อยากฝากไว้ให้คนอื่นรู้
 กิจกรรม ที่สามารถดำเนินได้ ขึ้นกับการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อเชื่อมการดูแล ในช่วงนอกเวลาราชการ ช่องทางการประสานงานที่ชัดเจน ความรู้ที่ถูกต้อง และคำแนะนำที่ชัดเจนกับทีมงานได้


ดาวน์โหลด ppt 1. ชื่อผลงาน: ส่งเสริมการเข้าถึงบริการอย่างเป็นมิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google