งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

16. กลยุทธิ์ที่มุ่งเน้น ความสำเร็จ. Background การเปลี่ยนทัศนคติ จาก แรงงาน เป็นผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจบนพื้นฐานความเข้าใจ เพื่อบรรลุสู่ความสำเร็จ แบบญี่ป่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "16. กลยุทธิ์ที่มุ่งเน้น ความสำเร็จ. Background การเปลี่ยนทัศนคติ จาก แรงงาน เป็นผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจบนพื้นฐานความเข้าใจ เพื่อบรรลุสู่ความสำเร็จ แบบญี่ป่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 16. กลยุทธิ์ที่มุ่งเน้น ความสำเร็จ

2 Background การเปลี่ยนทัศนคติ จาก แรงงาน เป็นผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจบนพื้นฐานความเข้าใจ เพื่อบรรลุสู่ความสำเร็จ แบบญี่ป่น – สร้างแรงจูงใจ ความภักดีต่อ องค์การ แบบอเมริกา - HR  HPO

3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ (HRM and the Strategy literature)

4 กระบวนการบริหารการจัดการมนุษย์ สามารถช่วยให้เกิดผลการปฏิบัติงานใน ระดับสูงหรือไม่ ทำอย่างไรที่จะให้การปฏิบัติและนโยบาย HR ไม่มีผลกระทบกับผลการปฏิบัติงาน ข้อคำถาม เกี่ยวกับ HRM

5 Simple Model of HRM and Performance HR Practice Employee Commitment Productivity Quality Sale Financial Performance

6 Major Performance Initiative Organization Focus Learning Organization TQM Performance Culture Lean Production ISO9000 Just in Time Business Process Reengineering Customer care Individual Focus Performance management Performance – related pay Self-development Continuous development Team Focus High Performance team Cross functional team Self regulating team

7 Things that go Wrong The process/ people balance Getting the measure right ( เครื่องมือวัด ) - Financial : sale growth, profit, cash flow - Customer : delivery time, product / service quality - Internal Business : cycle time, productivity, employee skill - Innovation and Learning perspective

8 Things that go Wrong Management losing interest Team/Individual balance Leaving out the development part Implementing and managing the change

9 Getting it right จัดทำวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของธุรกิจ ยอมรับเป้าประสงค์ส่วนบุคคลของพนักงาน อย่าเพิ่งเริ่มต้นถ้าคุณ : ไม่แน่ใจในพันธะสัญญาจากผู้บริหารระดับสูง : ระบบต้องเดินไปภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล จากผู้เชี่ยวชาญด้านบุคคล การฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

10 17. ผลการปฏิบัติงาน ขององค์การ

11 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ องค์การ การบริหารการจัดการคุณภาพโดยรวม องค์การแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาองค์การ

12 การบริหารการจัดการคุณภาพ โดยรวม Total Quality Management “Emphasis is on problem and defect prevention – rather than on fault detection as with QC”

13 การบริหารการจัดการคุณภาพ โดยรวม Hard Statistical Approach – สินค้าที่ไม่ได้ คุณภาพ - SQC Statistic Quality control - SPC Statistic Process control Soft People Based Approach - การทำงานเป็นทีม การให้อำนาจตัดสินใจ

14 หลักสำคัญของการบริหารการจัดการ คุณภาพโดยรวม พันธะสัญญาผู้บริหาร การปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมองค์การ การวางแผนและวาง ผังองค์การ การให้ความรู้และ ฝึกอบรม การให้ความเกี่ยวพัน ของพนักงาน การให้ความสำคัญกับ พนักงาน การวัดค่า

15 TQM vs HR Business Strategy - TQM hard + HR soft HR Strategy - Evaluation TQM Implement – Training course

16 องค์การแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ขององค์การ - เน้นตัว บุคคล และกระบวนการเรียนรู้ใน องค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ - ความคิด สร้างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนรู้

17 ระดับของการเรียนรู้ขององค์การ Single Loop learning - how …..better Double Loop Learning – why….do different Triple Loop Learning – focus on propose of Org. (hardest)

18 ต่อ …… กลุ่มถัดไป


ดาวน์โหลด ppt 16. กลยุทธิ์ที่มุ่งเน้น ความสำเร็จ. Background การเปลี่ยนทัศนคติ จาก แรงงาน เป็นผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจบนพื้นฐานความเข้าใจ เพื่อบรรลุสู่ความสำเร็จ แบบญี่ป่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google