งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 5 มกราคม

2 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กรมควบคุมโรค กิจกรรมผู้รับผิดชอบหลักเวลา 1.สื่อสารหน่วยงานจัดทำรายละเอียด 1.1 รายจ่ายขั้นต่ำ 1.2 ภารกิจพื้นฐาน 1.3 ภารกิจยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบแผนของทุกหน่วยงาน / กอง แผนงาน / กอง จ. / สลก. ต.ค. 53 – ม.ค ใช้ข้อมูลจาก 1.3 จัดทำโครงการหลักตามยุทธศาสตร์กรม (วงเงินประมาณ 820 ล้านบาท) คณะทำงานฯ (ผู้ทรงฯ / ผู้รับผิดชอบแผนฯ)* 10 ม.ค ม.ค อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนผู้ทรงฯ /กองแผน/KM/ ระบาด 2.2 SRRTผู้ทรงฯ / สน.ระบาด 2.3 การพยากรณ์โรคผู้ทรงฯ / สน.ระบาด/ KM 2.4 HRM / HRDผู้ทรงฯ / กอง จ. 2.5 PMQA (ยุทธศาสตร์ที่ 6 )ผู้ทรงฯ / ก.พ.ร. 2.6 โรคและภัยสุขภาพ (ประมาณ 3-5 โครงการ / สำนัก)ผู้ทรงฯ / สน./ สบ. 3. อธิบดี / รองอธิบดี พิจารณากรอบงบประมาณให้โครงการ หลัก * 10 ม.ค Defend งบประมาณอธิบดี / รองอธิบดี / ผู้ทรงฯ /ผอ. สน. / สบ. / กอง 5. จัดสรรงบประมาณอธิบดี / รองอธิบดี /คณะทำงานฯ 2

3 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กรมควบคุมโรค กิจกรรมผู้รับผิดชอบหลัก ส่งภายในวันที่ 10 มค.54 (9 โมง) 2. ใช้ข้อมูลจาก 1.3 จัดทำโครงการหลักตาม ยุทธศาสตร์กรม (วงเงินประมาณ 820 ล้านบาท) คณะทำงานฯ (ผู้ทรงฯ / ผู้รับผิดชอบแผนฯ) 2.1 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (นพ.คำนวณ นพ.มงคล พญ.ปิยนิตย์ นพ.กฤษฎา) กองแผน คุณฉันทนา โทร คุณสุจิตรา โทร SRRT (นพ.คำนวณ นพ.บุญเลิศ) สน.ระบาด นพ.ธราวิทย์ คุณนิภาพรรณ คุณทิวากร การพยากรณ์โรค (นพ.ศุภชัย นพ.คำนวณ นพ.ศุภมิตร) KM พญ.วรรณา โทร HRM / HRD (นพ.ศุภมิตร นพ.คำนวณ นพ.บุญเลิศ นพ.ชวลิต พญ.นภา อ.สุจิตรา) กอง จ. คุณพิชญ์สินี โทร / PMQA (ยุทธศาสตร์ที่ 6) (อ.สุจิตรา นพ.กฤษฎา) กองแผนงาน ก.พ.ร. ผอ.เสาวลักษณ์ 2.6 โรคและภัยสุขภาพ (ประมาณ 3-5 โครงการ / สำนัก) ผู้ทรงฯ ที่ดูแลแต่ละสำนัก/กองบริหาร ผู้ทรงฯ / สน./ สบ. 3

4 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี Q & A 4

5 5 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0176/ว 25 ลงวันที่ 24 ธค.53 สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่วน ราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 และรายละเอียดคำของบประมาณ พร้อม บันทึกข้อมูลคำขอฯ ในระบบ E-budgeting ของสำนักงบประมาณ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินการ 1.จัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 (งบโครงการ) ตามกรอบ 6 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2554 และ/หรือภารกิจพื้นฐานของกรมควบคุมโรค รายละเอียดตามคู่มือ แนวทางการจัดทำแผนคำของบประมาณปี ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ แตกตัวคูณ ใช้อัตราที่สำนักงบประมาณกำหนด ตาม แบบฟอร์มสรุป ง และรายละเอียดประกอบคำชี้แจงแยกรายการ แบบฟอร์ม ง ถึง ง ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ web board Estimates โดยจัดส่งไฟล์ข้อมูลและเอกสารให้ กองแผนงานภายในวันที่ 14 มกราคม 2555 ภายในเวลา น. ทาง


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google