งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ กงป. สปช. ทหารกบท. สบท. สปช. ทหาร สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมหลัก สรุปความต้องการงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ กงป. สปช. ทหารกบท. สบท. สปช. ทหาร สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมหลัก สรุปความต้องการงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ กงป. สปช. ทหารกบท. สบท. สปช. ทหาร สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมหลัก สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมรอง รายละเอียดความต้องการ งบประมาณ รายละเอียดความต้องการ โครงการ สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามหน่วย ( สปช.02) หน่วยเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.05 และ / หรือ สปช.06 หน่วยเจ้าของ งบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.01 หน่วยรับผิดชอบ กิจกรรมรอง เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.04 ( สปช.03) ( สปช.04) ( สปช.05) ( สปช.01) ( สปช.06) หน่วยรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.03 หน่วยรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.02

2 งบบุคลากร / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่ายอื่น ที่ใช้จ่ายในลักษณะ งบ บุคลากร 1. เงินเดือน 1.1 บรรจุจริง - ข้าราชการ ( สปช.05-11) ( สปช.05-111) - พลอาสาสมัคร ( สปช.05-12) ( สปช.05-121) - พลทหารกอง ประจำการ ( สปช.05-13) - นักเรียนทหาร ( สปช.05-14) 1.2 บรรจุใหม่ - ข้าราชการ ( สปช.05-15) 2. ค่าจ้างประจำ 2.1 บรรจุจริง - ( สปช.05-16) - ( สปช.05-161) 3. ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ 3.1 บรรจุจริง - ( สปช.05-17) - ( สปช.05-171) 3.2 บรรจุใหม่ - ( สปช.05-18) งบบุคลากร / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่ายอื่น ที่ใช้จ่ายในลักษณะ งบ ดำเนินงาน 1. ค่าตอบแทน ( สปช.05-21) 2. ค่าใช้สอย ( สปช.05-22) 3. ค่าวัสดุ ( สปช.05-23) 4. ค่าสาธารณูปโภค ( สปช.05-24) งบบุคลากร / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่ายอื่น ที่ใช้จ่ายในลักษณะ งบ ลงทุน 1. ค่าครุภัณฑ์ - ต่ำกว่า 1 ล้านบาท - ต่ำกว่า 1 ล้านบาทขึ้น ไป ( สปช.05-31) 2. ค่าที่ดิน - ต่ำกว่า 10 ล้านบาท - ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไป ( สปช.05-32) 3. ค่าสิ่งก่อสร้าง - ต่ำกว่า 10 ล้านบาท - ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไป ( สปช.05-33) ขั้นตอนการจัดทำคำขอ งบประมาณ

3 ขั้นตอนการส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กงป. สปช. ทหารกตป. สปช. ทหาร สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมหลัก สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมรอง รายละเอียดความต้องการ งบประมาณ รายละเอียดความต้องการ โครงการ ( สปช.02) หน่วยเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.05 และ / หรือ สปช.06 หน่วยเจ้าของ งบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.01 หน่วยรับผิดชอบ กิจกรรมรอง เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.04 ( สปช.03) ( สปช.04) ( สปช.05) ( สปช.01) ( สปช.06) หน่วยรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.03 หน่วยรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.02 สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามหน่วย

4 ขั้นตอนการส่งผลการใช้จ่ายงบประมาณ กตป. สปช. ทหาร สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมหลัก สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมรอง รายละเอียดความต้องการ งบประมาณ รายละเอียดความต้องการ โครงการ สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามหน่วย ( สปช.02) หน่วยเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.05 และ / หรือ สปช.06 หน่วยเจ้าของ งบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.01 หน่วยรับผิดชอบ กิจกรรมรอง เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.04 ( สปช.03) ( สปช.04) ( สปช.05) ( สปช.01) ( สปช.06) หน่วยรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.03 หน่วยรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.02


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ กงป. สปช. ทหารกบท. สบท. สปช. ทหาร สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมหลัก สรุปความต้องการงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google