งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ
กบท.สบท.สปช.ทหาร กงป.สปช.ทหาร สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามหน่วย (สปช.02) (สปช.01) หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.02 หน่วยเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.01 สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมหลัก (สปช.03) หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.03 สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมรอง (สปช.04) หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมรอง เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.04 รายละเอียดความต้องการ งบประมาณ รายละเอียดความต้องการ โครงการ (สปช.05) (สปช.06) หน่วยเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.05 และ/หรือ สปช.06

2 ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ
งบบุคลากร/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น ที่ใช้จ่ายในลักษณะ งบบุคลากร 1. เงินเดือน 1.1 บรรจุจริง - ข้าราชการ (สปช.05-11) (สปช ) - พลอาสาสมัคร (สปช.05-12) (สปช ) - พลทหารกองประจำการ (สปช.05-13) - นักเรียนทหาร (สปช.05-14) 1.2 บรรจุใหม่ - ข้าราชการ (สปช.05-15) 2. ค่าจ้างประจำ 2.1 บรรจุจริง - (สปช.05-16) - (สปช ) 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3.1 บรรจุจริง - ( สปช.05-17) - ( สปช ) 3.2 บรรจุใหม่ - ( สปช.05-18) งบบุคลากร/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น ที่ใช้จ่ายในลักษณะ งบดำเนินงาน 1. ค่าตอบแทน ( สปช.05-21) 2. ค่าใช้สอย ( สปช.05-22) 3. ค่าวัสดุ ( สปช.05-23) 4. ค่าสาธารณูปโภค ( สปช.05-24) งบบุคลากร/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น ที่ใช้จ่ายในลักษณะ งบลงทุน 1. ค่าครุภัณฑ์ - ต่ำกว่า 1 ล้านบาท - ต่ำกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป ( สปช.05-31) 2. ค่าที่ดิน - ต่ำกว่า 10 ล้านบาท - ต่ำกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ( สปช.05-32) 3. ค่าสิ่งก่อสร้าง ( สปช.05-33)

3 ขั้นตอนการส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กงป.สปช.ทหาร กตป.สปช.ทหาร สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต จำแนกตามกิจกรรมหลัก จำแนกตามกิจกรรมรอง รายละเอียดความต้องการ งบประมาณ โครงการ (สปช.02) หน่วยเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.05 และ/หรือ สปช.06 เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.01 หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมรอง เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.04 (สปช.03) (สปช.04) (สปช.05) (สปช.01) (สปช.06) หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.03 เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.02 สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามหน่วย

4 ขั้นตอนการส่งผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กตป.สปช.ทหาร สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามหน่วย (สปช.02) (สปช.01) หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.02 หน่วยเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.01 สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมหลัก (สปช.03) หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมหลัก เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.03 สรุปความต้องการงบประมาณ จำแนกตามกิจกรรมรอง (สปช.04) หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมรอง เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.04 รายละเอียดความต้องการ งบประมาณ รายละเอียดความต้องการ โครงการ (สปช.05) (สปช.06) หน่วยเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม สปช.05 และ/หรือ สปช.06


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google