งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๖ การเขียนประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๖ การเขียนประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๖ การเขียนประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

2 หน่วยที่ ๗ การเขียนประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ ๒. การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี (good relationship) ระหว่างองค์การ สถาบัน กับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน วิรัช ลภิรัตนกุล

3 หน่วยที่ ๗ การเขียนประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ ๓. การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีของประชาชนทั่วไปกับองค์การ หน่วยงานหรือสถาบัน เพื่อหวังผลความร่วมมือ การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในระยะยาวและยั่งยืน ประดิษฐ์ จันทร์แก้ว

4 หน่วยที่ ๗ การเขียนประชาสัมพันธ์
หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ๑. เผยแพร่ ชี้แจง แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความก้าวหน้าขององค์การ ๒. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรในองค์การ ๓. ประสานความสามัคคีของบุคลากรในองค์การ

5 หน่วยที่ ๗ การเขียนประชาสัมพันธ์
หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ๔. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ๕. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ ๖. สำรวจประชามติ ๗. ชักจูง โน้มน้าว ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อองค์การ ๘. วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

6 หน่วยที่ ๗ การเขียนประชาสัมพันธ์
หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ๙. เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบและประเมินผล ๑๐. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การอันมีผลทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อองค์การ

7 หน่วยที่ ๗ การเขียนประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์ ๑. สื่อสิ่งพิมพ์ ๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ๔. สื่อบุคคล

8 หน่วยที่ ๗ การเขียนประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ๑. ส่วนพาดหัวข่าว ๒. ส่วนขยายพาดหัว ๓. ส่วนเชื่อม ๔. ส่วนเนื้อเรื่อง

9 หน่วยที่ ๗ การเขียนประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างองค์การกับประชาชน ๒. เพื่อสร้างเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณขององค์การ ๓. เพื่อสร้างความศรัทธาแก่ประชาชน ประดิษฐ์ จันทร์แก้ว

10 หน่วยที่ ๗ การเขียนประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำหน่วย ๑. คัดลอกข้อความประชาสัมพันธ์จากหนังสือพิมพ์ แยกแยะส่วนประกอบของข่าวประชาสัมพันธ์ ๒. เขียนข้อความประชาสัมพันธ์กลุ่มละ ๑ เรื่อง โดยให้มีข้อความที่สละสลวย และมีส่วนประกอบครบทุกส่วน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๖ การเขียนประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google