งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๖ การเขียน ประชาสัมพันธ์ ความหมายของการ ประชาสัมพันธ์ ๑.การติดต่อสื่อสารเพื่อ ส่งเสริมความเข้าใจ อันถูกต้องต่อกัน พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๖ การเขียน ประชาสัมพันธ์ ความหมายของการ ประชาสัมพันธ์ ๑.การติดต่อสื่อสารเพื่อ ส่งเสริมความเข้าใจ อันถูกต้องต่อกัน พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ ๖ การเขียน ประชาสัมพันธ์ ความหมายของการ ประชาสัมพันธ์ ๑.การติดต่อสื่อสารเพื่อ ส่งเสริมความเข้าใจ อันถูกต้องต่อกัน พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๔๒

3 ๒. การเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความเข้าใจ อันดี (good relationship) ระหว่างองค์การ สถาบัน กับ กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือ และสนับสนุนจากประชาชน วิรัช ลภิรัตนกุล หน่วยที่ ๗ การเขียน ประชาสัมพันธ์ ความหมายของการ ประชาสัมพันธ์

4 ๓. การติดต่อสื่อสารด้วย วิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความ เข้าใจอันดีของประชาชน ทั่วไปกับองค์การ หน่วยงาน หรือสถาบัน เพื่อหวังผลความ ร่วมมือ การสนับสนุนด้าน ต่าง ๆ ในระยะยาวและยั่งยืน ประดิษฐ์ จันทร์ แก้ว หน่วยที่ ๗ การเขียน ประชาสัมพันธ์ ความหมายของการ ประชาสัมพันธ์

5 ๑. เผยแพร่ ชี้แจง แจ้ง ข่าวสาร กิจกรรม ความก้าวหน้าขององค์การ หน่วยที่ ๗ การเขียน ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของนัก ประชาสัมพันธ์ ๒. สร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างบุคลากรในองค์การ ๓. ประสานความสามัคคีของ บุคลากรในองค์การ

6 ๔. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยที่ ๗ การเขียน ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของนัก ประชาสัมพันธ์ ๕. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ องค์การ ๖. สำรวจประชามติ ๗. ชักจูง โน้มน้าว ให้ ประชาชนมีความศรัทธาต่อ องค์การ ๘. วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อ การประชาสัมพันธ์

7 ๙. เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ เพื่อ ตรวจสอบและประเมินผล หน่วยที่ ๗ การเขียน ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของนัก ประชาสัมพันธ์ ๑๐. ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในองค์การอันมีผล ทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อ องค์การ

8 ๑. สื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ ๗ การเขียน ประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ๔. สื่อบุคคล

9 ๑. ส่วนพาดหัวข่าว หน่วยที่ ๗ การเขียน ประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว ประชาสัมพันธ์ ๒. ส่วนขยายพาดหัว ๓. ส่วนเชื่อม ๔. ส่วนเนื้อเรื่อง

10 ๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ถูกต้อง ระหว่างองค์การกับประชาชน หน่วยที่ ๗ การเขียน ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการ ประชาสัมพันธ์ ประดิษฐ์ จันทร์แก้ว ๒. เพื่อสร้างเสริมและ เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติ คุณขององค์การ ๓. เพื่อสร้างความศรัทธาแก่ ประชาชน

11 ๑. คัดลอกข้อความ ประชาสัมพันธ์จาก หนังสือพิมพ์ แยกแยะ ส่วนประกอบของข่าว ประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ ๗ การเขียน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประจำหน่วย ๒. เขียนข้อความ ประชาสัมพันธ์กลุ่มละ ๑ เรื่อง โดยให้มีข้อความที่ สละสลวย และมีส่วนประกอบ ครบทุกส่วน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๖ การเขียน ประชาสัมพันธ์ ความหมายของการ ประชาสัมพันธ์ ๑.การติดต่อสื่อสารเพื่อ ส่งเสริมความเข้าใจ อันถูกต้องต่อกัน พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google